null Ochrona Środowiska - najczęściej zadawane pytania (FAQ zieleń)

Kto sprawuje nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa?

Nadzór nad lasami prywatnymi w granicach miasta sprawuje Prezydent m st. Warszawy poprzez jednostkę organizacyjną m. st. Warszawy pod nazwą Lasy Miejskie - Warszawa ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa, tel. 022-612-25-60.

Jak uzyskać zgodę na wycięcie drzewa?

Zgodnie z art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków, na wniosek posiadacza nieruchomości.

Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego żadnym z wyżej wymienionych podmiotów.

W przypadku nieruchomości wspólnej niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Wydanie zezwolenia, o którym mowa powyżej, może być uzależnione od określonych przez wydającego zezwolenie nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu.

Na terenie Warszawy, zgodnie z pełnomocnictwami przekazanymi przez Prezydenta m.st. Warszawy, decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów wydaje Zarząd odpowiedniej Dzielnicy. Wnioski należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy lub Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy właściwej ze względu na położenie nieruchomości.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, znajdującej się na terenie Warszawy wydaje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy, z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu, wydaje marszałek województwa mazowieckiego. Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Wzory wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie)

Czy niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, by otrzymać pozytywną decyzję na wycinkę drzewa?

W przypadku nieruchomości wspólnej niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Zgodnie z art. 83 i 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zgodę na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków, na wniosek posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego .

Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego żadnym z wyżej wymienionych podmiotów.

Na terenie Warszawy, zgodnie z pełnomocnictwami przekazanymi przez Prezydenta m.st. Warszawy, decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów wydaje Zarząd odpowiedniej Dzielnicy. Wnioski należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy lub Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy właściwej ze względu na położenie nieruchomości.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, znajdującej się na terenie Warszawy wydaje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie.

Jakie drzewa i krzewy można wyciąć bez decyzji Urzędu?

Zgodnie z art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

 1. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

Właściciel nieruchomości jest wówczas obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód jego pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 1. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

 2. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

 3. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

 4. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

 5. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

 6. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

 7. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

 8. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

 9. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

 10. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

 11. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

 12. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

 • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

 • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

 1. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych przez Ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Jak zgłosić zamiar usunięcia drzewa?

Postępowania z zakresu usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości prowadzi wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.

Na terenie Warszawy, postępowania w zakresie  usuwania drzew lub krzewów prowadzi Zarząd odpowiedniej Dzielnicy. Zgłoszenia należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy lub Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy właściwej ze względu na położenie nieruchomości.

Sprawy dotyczące usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, znajdującej się na terenie Warszawy prowadzi Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Zgłoszenia należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie.

Zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

W przypadku zamiaru usunięcia  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej  właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać do Urzędu zgłoszenia, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko wnioskodawcy;

 2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;

 3. rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Organ prowadzący sprawę, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia:

 1. nazwy gatunku drzewa;

 2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

 • posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,

 • nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Po dokonaniu oględzin organ może:

 1. w terminie 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw, w drodze decyzji administracyjnej. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

 2. przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin drzewa wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie)

Jak spowodować wycięcie drzewa znajdującego się w pasie drogowym (np. na chodniku)?

Zgodnie z art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków, na wniosek posiadacza nieruchomości.

Na terenie m.st. Warszawy, zarządcą nieruchomości w pasie drogowym dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, a w pasie drogowym dróg gminnych Urząd Dzielnicy właściwej ze względu na położenie nieruchomości.

Z prośbą o podjęcie działań zmierzających do usunięcia drzew lub krzewów z pasa drogowego należy zwracać się do ww. jednostek.

W kwestii wyjaśnienia kto jest właściwy do złożenia wniosku o usunięcie drzewa lub krzewu, można się zwrócić do Dzielnicy przynależnej ze względu na położenie nieruchomości, gdzie rośnie drzewo.

Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Nie wyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego wynoszącego 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.

Nie znalazłeś informacji?