null Ochrona Środowiska - najczęściej zadawane pytania (FAQ zwierzęta)

Gdzie znajdę przepisy dotyczące hodowli pszczół na terenie m.st. Warszawy?

Informacje dotyczące utrzymywania pszczół na terenie m.st. Warszawy zawarte są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy w § 22 ust. 2 (otwiera nowe okno)

Określa się następujące wymagania dotyczące utrzymywania pszczół na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej:

1) usytuowania uli w miejscach uniemożliwiających przypadkowe wejście osób postronnych oraz oznakowania tych miejsc tablicami z napisem „Uwaga – pszczoły! Osobom nieupoważnionym wstęp zabroniony";

2) utrzymywania pszczół charakteryzujących się obniżoną agresywnością wobec otoczenia (łagodnych) i niską rojliwością.

Czy na terenie miasta można trzymać kury?

Informacje zawarte są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy (otwiera nowe okno)

§ 23. Wymagania dotyczące zakazu utrzymywania zwierząt gospodarskich na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

1. Koniowate, bydło, jeleniowate, świnie i owce nie mogą byd utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, jeżeli odległośd od granic osiedli mieszkaniowych jest mniejsza niż 1000 m. Warunek ten nie dotyczy koni przeznaczonych do celów rekreacyjnych i służbowych.

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak kozy, zwierzęta futerkowe oraz drób, na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej:

1) w budynkach wielorodzinnych;

2) na nieruchomościach zabudowy jednorodzinnej o powierzchni działki poniżej 1000 m2 .

Czy w Warszawie stosowane są opryski na komary i meszki?

Działania mające na celu ograniczenie liczby komarów mogą być prowadzone przez poszczególne Dzielnice m.st. Warszawy na własnym terenie, w przypadku uzasadnionych potrzeb i z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie wymagań formalnoprawnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

Wiele terenów, na których okresowo występuje uciążliwość związana z pojawieniem się komarów, znajduje się na terenie obszarów chronionych: NATURA 2000 i Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, gdzie obowiązują ustawowe obostrzenia w przypadku ingerencji w środowisko.

Substancje czynne wchodzące w skład preparatów do opryskiwania przestrzennego do zwalczania komarów są stosunkowo małotoksyczne dla zwierząt stałocieplnych, natomiast wysoce toksyczne dla pszczół i innych owadów oraz organizmów wodnych.

Wprowadzając te preparaty  do środowiska trzeba się liczyć ze zniszczeniem innej fauny (nie tylko komarów) oraz organizmów wodnych stanowiących podstawę wyżywienia dla niektórych ptaków.

Należy również pamiętać, że opryski nie są działaniem zbyt efektywnym: komary przemieszczają się na duże odległości (w zależności od gatunku: 2 – 20 km), a depozyt preparatu na roślinach utrzymuje się do pierwszego deszczu. Akcje takie budzą też wiele kontrowersji z uwagi na możliwy niekorzystny wpływ na ludzi, głównie alergików i małe dzieci.

Z uwagi na fakt, że duże skupiska mogą stanowić uciążliwość zaleca się następujące metody ochrony przed komarami:

 1. unikanie przebywania na zewnątrz pomieszczeń w porach największej aktywności komarów (poranek i wieczór),

 2. stosowanie ubrań z długimi rękawami i nogawkami,

 3. stosowanie mechanicznych barier w oknach i drzwiach (siatki na owady lub moskitiery), które będą uniemożliwiać przedostawanie się owadów do domów przez otwarte okna i drzwi,

 4. stosowanie dostępnych w sklepach preparatów odstraszających komary.

Kupując produkty biobójcze należy zawsze zwracać uwagę czy produkt posiada pozwolenie na obrót, tzn. czy jest przebadany, bezpieczny i skuteczny.

Informację o pozwoleniu można znaleźć na etykiecie produktu, ale także w urzędowym wykazie (otwiera nowe okno)

Dokarmiam bezdomne koty. Jestem emerytką, mam niskie dochody. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie opieki nad kotami?

Osoby społecznie opiekujące się kotami wolno żyjącymi mogą zgłaszać się do Wydziałów Ochrony Środowiska dla Dzielnic m.st. Warszawy w celu otrzymania skierowań na sterylizację i kastrację oraz ewentualne leczenie kotów wolno żyjących.

Urząd m.st. Warszawy zapewnia także karmę, w celu dokarmiania kotów wolno żyjących, która przekazywana jest ich opiekunom. Aby otrzymać karmę należy zgłosić się do Wydziałów Ochrony Środowiska dla Dzielnic m.st. Warszawy.

Czy funkcjonuje w Warszawie okno życia dla zwierząt? Jeśli tak, to gdzie i na jakich zasadach?

Urząd m.st. Warszawy nie prowadzi pomocy dla zwierząt w formie „okna życia”. Ułatwianie nieodpowiedzialnym opiekunom porzucenia zwierzęcia jest niezgodne z polityką Miasta w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Ponadto zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje, jest kwalifikowane jako znęcanie się nad zwierzętami, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.  

Urząd m.st. Warszawy podejmuje wiele działań mających na celu opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, w tym m.in. prowadzi program darmowej sterylizacji i kastracji oraz czipowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy. Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt jest najskuteczniejszą metodą unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt, a co za tym idzie jedną z głównych metod zapobiegania ich bezdomności. Natomiast dzięki akcji czipowania możliwe jest szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt.

Działania Miasta na rzecz zwierząt bezdomnych prowadzone są w oparciu o uchwalany corocznie Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy. Podstawą prawną podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy, jest art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa. Program jest realizowany przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy:  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie i Straż Miejską m.st. Warszawy, a także  organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie m.st. Warszawy i współpracujące z Urzędem m.st. Warszawy lub innymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy.

W ramach Programu, oprócz sterylizacji i kastracji oraz czipowania zwierząt właścicielskich,  realizowane są następujące zadania:

 1. elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt trafiających do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie;

 2. sterylizacja i kastracja psów i kotów wydawanych do adopcji ze Schroniska albo organizacji pozarządowych oraz kotów wolno żyjących;

 3. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu m.st. Warszawy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie albo w organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne, obejmujące opiekę nad zwierzętami bezdomnymi;

 4. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

 6. odławianie bezdomnych zwierząt realizowane przez Straż Miejską m.st. Warszawy albo organizacje pozarządowe;

 7. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

 8. edukacja mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie opieki nad zwierzętami.

Realizacja wszystkich zadań określonych w Programie zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie oraz organizacji pozarządowych działających na terenie m.st. Warszawy, zajmujących się statutowo ochroną zwierząt.

Ile wynosi podatek od psa?

W m.st. Warszawa nie obowiązuje podatek od posiadania psa.

Podatek zastąpiono opłatą, o której mowa w art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.).

Opłata może zostać wprowadzona przez radę gminy w formie uchwały.

Radni m.st. Warszawy nie podjęli uchwały w tej sprawie.

Jakich formalności należy dokonać, aby otrzymać zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną?

W celu otrzymania zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, należy złożyć wypełniony wniosek o wydawanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy właściwej ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa lub Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy (otwiera nowe okno)
 

Czy przy zakupie psa z hodowli w kwocie powyżej 1000 PLN należy zapłacić podatek jeżeli PIT rozliczam w Warszawie?

Rada m.st. Warszawy nie wprowadziła opłaty od posiadania psów o której mowa w art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2019r., poz. 1170 z późn. zm). Natomiast właściwym do udzielenia informacji w kwestii podatku od czynności (Dz.U z 2020 poz. 815 z późn. zm) jest naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego.

Czy są obowiązujące w Urzędzie Miasta regulacje prawne dotyczące wpuszczania na teren urzędów zwierząt (oczywiście razem z mieszkańcami). Czy też są to indywidualne zgody np. Burmistrzów Dzielnic?

Jeżeli burmistrz dzielnicy wyrazi zgodę i zmieni regulamin w takiej sytuacji psy mogą wejść na teren urzędu razem z właścicielami. 

Informacja o możliwości wejścia z pupilem pojawia się na drzwiach wejściowych do urzędu. W 2019 roku z taką inicjatywą wyszły np. dzielnice Wola i Bemowo.

Gdzie rejestruje się zwierzęta egzotyczne?

Rejestracja zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

Posiadacz żywych okazów płazów, gadów, ptaków i ssaków jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie. Wniosek o dokonanie wpisu należy złożyć w starostwie właściwym ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt.

Zwierzęta przetrzymywane w Warszawie wpisywane są do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy w Biurze Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec) w Warszawie, stanowisko do bezpośredniej obsługi mieszkańców,  XIV piętro, pok. 1409. Stanowisko czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00– 16:00. Wizyta w Urzędzie wymaga wcześniejszego umówienia jej terminu pod numerem tel. (22) 22 44 32 580.

Wniosek wraz z informacją o załącznikach dostępny jest na stronie internetowej (otwiera nowe okno)

Gdzie załatwia się karty wędkarskie?

Karty wędkarskie wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Dla mieszkańców Warszawy karty wędkarskie wydawane są przez Prezydenta m.st. Warszawy w Biurze Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec) w Warszawie, stanowisko do bezpośredniej obsługi mieszkańców, XIV piętro, pok. 1409. Stanowisko czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00– 16:00. Wizyta w Urzędzie wymaga wcześniejszego umówienia jej terminu pod numerem tel. (22) 22 44 32 580.

Wniosek wraz z informacją o załącznikach dostępny jest na stronie internetowej (otwiera nowe okno)

Czy w Warszawie możliwa jest hodowla gołębi na działce zgodnie z przepisami prawa miejscowego?

Nie ma aktu normatywnego, który regulowałby kwestię hodowli i utrzymywania gołębi na terenie m.st. Warszawy.

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt zawarte są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy (otwiera nowe okno). Jednak kwestia hodowli i utrzymywania gołębi nie jest uregulowana w ww. akcie z powodów formalno-prawnych.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych (np. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3.09.2008 r. sygn. II SA/Go 392/08 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 12.05.2011 r. sygn. II SA/Ol 156/11) gołębi nie można przyporządkować ani do zwierząt gospodarskich, ani do zwierząt domowych.

W tej sytuacji pozostaje odwołanie się do art. 144 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Przepis ten daje podstawę ochrony swoich praw poprzez wniesienie powództwa do sądu powszechnego.

Nie znalazłeś informacji?