null Ośrodki interwencji kryzysowej, niepubliczne i publiczne placówki

Gdzie szukać pomocy w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie?

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeśli jesteś ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.

Prawo stoi po Twojej stronie!

 1. w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję 997, 112 lub prokuratora,

 2. masz również prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę,

 3. w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia pomocy medycznej, możesz zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,

 4. jeżeli potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologicznego albo udzielenia informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy zadzwoń pod numer:

 • 800 120 002 - telefon Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", połączenie jest bezpłatne, możliwe całodobowo, 7 dni w tygodniu, przez cały rok (także w święta) lub napisz maila na adres: niebieskalinia@niebieskalinia.info; 

 • (22) 668 70 00 - Poradnia telefoniczna  Ogólnopolskiego Pogotowia  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PTP,  czynna w godzinach 12.00 - 18.00. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej lub napisz maila na adres: poradnia@niebieskalinia.pl

 • 600 07 07 17 - całodobowy, interwencyjny telefon Fundacji Centrum Praw Kobiet, opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej

 • 888 88 33 88 - przeciwprzemocowy telefon dla kobiet Fundacji Feminoteka, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00, opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej. Działa także specjalna aplikacja Avon Alert, z której kobiety mogą korzystać również poza godzinami pracy telefonu

 • 537 375 505 - telefon Fundacji Projekt Starsi, zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy wobec osób starszych, pon.-pt. od 12.00-16.00, opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej, fundacja@projektstarsi.pl

 • 800 120 226 Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.30 (połączenie bezpłatne). Pod tym numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty", np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć.

W celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do:

 • ośrodka pomocy społecznej lub/i punktu informacyjno-konsultacyjnego w dzielnicy, w której mieszkasz – pomogą Ci w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych,

 • Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej tel. 22 855 44 32 – udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy, mogą zapewnić schronienie Tobie i Twojej rodzinie

Szczegółowe informacje na temat praw osób doznających przemocy w rodzinie znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (otwarcie w nowym oknie) w zakładce „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”(strona Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (otwarcie w nowym oknie) ->Co robimy->Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie->Informatory, wytyczne, wzory pism).

Więcej informacji o ofercie pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy możesz znaleźć na stronach: 

Co to jest Niebieska Karta?

W przypadku podejrzenia wystąpienia zjawiska przemocy domowej wszczynana jest procedura „Niebieskiej Karty”. Dokument sporządzany jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wydanym jako akt wykonawczy na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Procedurą Niebieskiej Karty możemy nazwać ogół czynności podejmowanych przez współpracujące ze sobą służby w sytuacji podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie. Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” są: policja, oświata, służba zdrowia, pomoc społeczna lub komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.

Uprawniony przedstawiciel, wyżej wymienionych służb, w obecności osoby dotkniętej przemocą wypełnia formularz „Niebieska Karta – A”, który jest zarazem dokumentem wszczynający procedurę. Następnie osoba, co do której istnieje podejrzenie, iż stała się ofiarą przemocy wypełnia dokument „Niebieska Karta – B” uszczegóławiający informacje na temat sprawy (jeżeli sprawa dotyczy dziecka dokument wypełnia rodzic lub opiekun prawny). Wypełniony dokument „Niebieska Karta – A” w ciągu 7 dni od jego wypełnienia przekazuje się do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie danej Dzielnicy m.st. Warszawy. Następnie Zespół szczegółowo analizuje konkretną sprawę, a także sporządza plan pomocy rodzinie i wyznacza sposób jego realizacji w ramach dalszej części procedury. Może on także zdecydować o powołaniu Grupy Roboczej dla danej rodziny.

Grupa robocza składa się z zespołu specjalistów, pracowników służb pomocowych i organizacji mających potencjalny kontakt z rodziną. Do grupy mogą zostać powołani np. pracownik socjalny, policjant, pedagog szkolny, pracownik organizacji pozarządowej, w której udzielana jest pomoc osobie doświadczającej przemocy.

Zakończenie procedury „Niebieska Karta” ma miejsce w przypadku, gdy zrealizowano indywidualny plan pomocy i przemoc w rodzinie ustała lub w momencie, gdy Zespół Interdyscyplinarny nie będzie widział żadnej zasadności podejmowania dalszych działań.

Czym są Zespoły Interdyscyplinarne?

Do głównych zadań zespołu interdyscyplinarnego (zgodnie z art. 9b ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


W Warszawie funkcjonuje 18 Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, po jednym w każdej dzielnicy m.st. Warszawy, które zostały powołane w październiku 2011 r. przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Poniżej znajduje się lista kontaktowa do Zespołów Interdyscyplinarnych dla każdej Dzielnicy m.st. Warszawy.

 

L.p.

Dzielnica

Adres

Telefon

1.

Bemowo

ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

(22) 487 13 41 (22) 487 13 42

2.

Białołęka

ul. Marywilska 44C,
03-042 Warszawa

(22) 300 20 41 w. 39

3.

Bielany

ul. Przybyszewskiego 80/82,
07-824 Warszawa

(22) 568 91 63
(22) 568 91 81

4.

Mokotów

ul. Wiśniowa 37,
02-545 Warszawa

(22) 848 09 24

5.

Ochota

ul. Przemyska 11,
02-361 Warszawa

(22) 822 11 24

6.

Praga-Południe

ul. Wiatraczna 11,
04-366 Warszawa

(22) 277 33 59 (22) 277 33 66

7.

Praga-Północ

ul. Szymanowskiego 6/61,
03-477 Warszawa

(22) 511 24 12, 512 569 521

8.

Rembertów

ul. Plutonowych 10, 04 – 404 Warszawa

(22) 673 54 12

9.

Śródmieście

Centrum Pomocy Społecznej, ul. Konwiktorska 3/5
00-217 Warszawa

(22) 277 41 36

10.

Targówek

ul. Św. Wincentego 87
03-291 Warszawa

(22) 277 02 49

11.

Ursus

ul. Pl. Czerwca 1976r. 1,
02-495 Warszawa

(22) 277 34 40 (22) 277 34 70

12.

Ursynów

ul. Cybisa 7,
02-784 Warszawa

(22) 544 12 00 wew. 223

13.

Wawer

ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa

(22) 277 36 07 (22) 277 36 08

14.

Wesoła

ul. I Praskiego Pułku 21a,
05-075 Warszawa

(22) 773 44 12

15.

Wilanów

ul. Przyczółkowa 27a,
02-968 Warszawa

(22) 648 22 26

16.

Włochy

ul. Czereśniowa 35,
02-457 Warszawa

(22) 863 98 37
(22) 863 91 75

17.

Wola

al. Solidarności 102,
01-016 Warszawa,

(22) 427 63 80

18.

Żoliborz

ul. Dembińskiego 3,
01-644 Warszawa

(22) 569 28 00

Niepubliczne i publiczne placówki i podmioty udzielające pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy

Pełny wykaz niepublicznych i publicznych placówek i podmiotów udzielających pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy dostępny jest tutaj (otwarcie w nowym oknie).

Aktualne informacje o placówkach publicznych i niepublicznych świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy można znaleźć na stronach:

 1. Urzędu Miasta (otwarcie w nowym oknie)
 2. Biura Pomocy i Projektów Społecznych w zakładce poświęconej Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie (otwarcie w nowym oknie).

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Nazwa ośrodka

Adres ośrodka

Formy pomocy

WARSZAWSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

www.woik.waw.pl


 

Dział Interwencji Kryzysowej

ul. 6 Sierpnia 1/5

02-843 Warszawa

tel./fax: 22 855 44 32

tel. kom. 514 202 619

 

czynne całodobowo

 • Interwencja kryzysowa (ambulatoryjna, telefoniczna, środowiskowa)

 • Poradnictwo psychologiczne

 • Psychoedukacja

 • Konsultacje prawne i psychiatryczne

 • Poradnictwo socjalne

 • Udzielanie schronienia osobom doświadczającym przemocy i osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej

 • Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia i warsztatów

Punkt Interwencyjny

Pl. Dąbrowskiego 7

00-057 Warszawa
tel.: 22 837 55 59;

tel. kom. 535 430 902

czynne od poniedziałku do piątku w godz.8.00-20.00

 • Interwencja kryzysowa (ambulatoryjna, telefoniczna, środowiskowa)

 • Poradnictwo psychologiczne

 • Psychoedukacja

 • Konsultacje prawne i psychiatryczne

 • Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia i warsztatów

Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Belgijska 4

02-511 Warszawa

tel./fax: 22 845 12 12

tel. kom. 667 833 400

czynne od poniedziałku do piątku w godz.8.00-20.00

 

 • Konsultacje psychologiczne indywidualne oraz dla par/małżeństw

 • Wsparcie psychologiczne indywidualne                      

 • Terapia indywidualna krótko i długoterminowa           

 • Terapia grupowa                                                     

 • Terapia dla par/małżeństw                                       

 • Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie

 • Program pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 • Organizowanie i prowadzenie warsztatów tematycznych

 • Konsultacje prawne i psychiatryczne

 

Poradnia  ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie

Poradnia jest placówką wchodzącą w skład Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Pomoc jest udzielana nieodpłatnie dla mieszkańców m.st. Warszawy.
 
Poradnia przyjmuje osoby dorosłe, które:

 1. obecnie doświadczają przemocy w rodzinie,

 2. doznały przemocy w przeszłości i aktualnie odczuwają jej negatywne skutki,

 3. stosują przemoc w rodzinie.

Kontakt

Poradnia jest czynna w godzinach od 8:00 do 20:00, rejestracja czynna do godziny 16:00.

Poradnia mieści się na Mokotowie.
ul. Belgijska 4
02-511 Warszawa 

tel./faks 22 845 12 12
tel. kom.  667 833 400

 Dla tych z Państwa, którzy z różnych powodów nie mogą przyjść na konsultację, istnieje możliwość uzyskania porady dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie za pośrednictwem e-mail: poradnia-przemocdomowa@woik.waw.pl. Odpowiedzi na pytania udzielają psychologowie.

Oferowana pomoc

 1. Konsultacje psychologiczne indywidualne oraz dla par/małżeństw

 2. Wsparcie psychologiczne indywidualne                       

 3. Terapia indywidualna krótko i długoterminowa           

 4. Terapia grupowa                                                     

 5. Terapia dla par/małżeństw                                       

 6. Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie

 7. Program pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 8. Organizowanie i prowadzenie warsztatów tematycznych

UWAGA!

Poradnia jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej jest zobowiązana do zakładania procedury "Niebieskiej Karty" w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie.

Inne usługi:

 1. konsultacje psychiatryczne (z konsultacji psychiatrycznych mogą korzystać osoby będące klientami naszej poradni),

 2. porady prawne (z konsultacji prawnych mogą korzystać osoby będące klientami naszej poradni).

Nie znalazłeś informacji?