null Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Krok po kroku

 1. Sporządź dokumenty wymagane do założenia stowarzyszenia zwykłego (patrz: Wymagane dokumenty). Pamiętaj - możesz posłużyć się gotowymi formularzami zamieszczonymi na stronie (patrz: Pliki do pobrania). 
 2. Udaj się do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, aby złożyć powyższe dokumenty w oryginałach lub prześlij je drogą pocztową. Pamiętaj - przed złożeniem dokumentów istnieje możliwość ich skonsultowania by uniknąć zbędnego wzywania do ich poprawienia.
 3. Organ nadzoru w terminie 7 dni od złożenia wniosku: dokonuje wpisu stowarzyszenia do ewidencji lub wzywa do uzupełnienia braków we wniosku lub poinformuje o złożeniu wniosku do Sądu o zakazanie założenia stowarzyszenia. 
 4. Po wpisaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji organ nadzoru niezwłocznie informuje o wpisie. Dodatkowo istnieje możliwość wystąpienia do organu nadzoru o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszenia zwykłego.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie. 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał) - zawierający dane - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/członków Zarządu/członków Komisji Rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) oraz adres siedziby Stowarzyszenia.
 2. Regulamin stowarzyszenia (oryginał), określający jego nazwę, cel/e, teren i środki działania, siedzibę, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia oraz w zależności od  typu regulacji wybranych przez założycieli - zapisy stanowiące o:
  1. przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie lub
  2. zarządzie Stowarzyszenia (tryb jego wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych) lub
  3. zarządzie i komisji rewizyjnej (tryb wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności uchwał Zarządu, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych).
 3. Lista wszystkich członków założycieli jednak niemniej niż trzech - zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (oryginał).
 4. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o utworzeniu stowarzyszenia, o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/zarządu/komisji rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie), o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia, wyznaczeniu adresu siedziby stowarzyszenia.

Dokumenty wymienione w pkt 1, 2 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu.

Dokument wymieniony w pkt 4 podpisuje przewodniczący zebrania założycielskiego.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

7 dni od dnia wpływu wniosku na:

 1. wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub
 2. wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku lub
 3. złożenie do Sądu wniosku o zakazanie założenia stowarzyszenia.

Tryb odwoławczy

 1. Na postanowienie sądu o zakazaniu założenia stowarzyszenia przysługuje środek zaskarżenia w trybie cywilnoprawnym.
 2. W przypadku nie dokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek   o zakazanie założenia stowarzyszenia - przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Uwagi

 1. Organ nadzorujący informuje niezwłocznie o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.
 2. Z uwagi na krótki termin rozpatrzenia wniosku, wskazane jest przed złożeniem wniosku skonsultowanie przygotowanych dokumentów.
  Dane kontaktowe:

  tel. 22 443 29 14
  tel. 22 443 29 15
  tel. 22 443 29 16
  tel. 22 443 29 17

  mail: sekretariat.baiso@um.warszawa.pl

 3. zgodnie z art. 40 ust. 1a - c ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem (1a). Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna (1b).
  Przepis ust. 1b nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko członkowi, zanim egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna (1c).

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?