Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

null Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców m.st. Warszawy

Krok po kroku

 1. Złóż wniosek w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnej dzielnicy na terenie m.st. Warszawy. 
 2. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 3. Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać:
  1. dane osoby składającej wniosek,
  2. informacje o rodzaju zaświadczenia i rodzaj żądanych danych.
 4. Do wniosku dołącz:
  1. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
  2. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w oryginale, do wglądu – w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu),
  3. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 5. Odbierz zaświadczenie.
 6. Wniosek możesz złożyć również przez platformę ePUAP.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument tożsamości.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 4. W przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób/osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu – tytuł prawny do lokalu – w oryginale, do wglądu.

Opłaty

 1. 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 3. Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy.
 4. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi

 1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 3. Zaświadczenie może być odebrane osobiście, pocztą lub elektronicznie przez ePUAP. Zaświadczenie otrzymane przez ePUAP może być wykorzystane tylko elektronicznie. Wydruk zaświadczenia nie stanowi dokumentu urzędowego. 
 4. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych (patrz: karta informacyjna „Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL” lub "Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych").

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?