Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego

null Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne złóż kopalin, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie

Dokumentacja geologiczna złóż kopalin, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska wymaga zatwierdzenia przez odpowiedni organ (w Warszawie jest to Prezydent m.st. Warszawy). Tutaj dowiesz się jak uzyskać decyzję o zatwierdzeniu takiej dokumentacji. 

Krok po kroku

 1. Pobierz i wypełnij wniosek. Podpisz go. 
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Złóż skompletowane dokumenty w urzędzie. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej.
 2. Dokumentacja geologiczna – 2 egzemplarze w postaci papierowej oraz 4 egzemplarze w postaci elektronicznej na 4 osobnych informatycznych nośnikach danych.
  [!] Dokumentacja geologiczna musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska, które odpowiada rodzajowi wykonanej dokumentacji.
 3. Potwierdzenie opłaty skarbowej.
 4. Pełnomocnictwo – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik. Jeśli chcesz złożyć kopię pełnomocnictwa musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez:
  • notariusza lub
  • adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie lub
  • upoważnionego pracownika urzędu, który prowadzi sprawę. Musisz wtedy okazać również oryginał dokumentu.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

 • 10 zł – opłata skarbowa za wydanie lub zmianę decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.

Możliwe opłaty dodatkowe:

 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Pełnomocnictwo, którego udzielasz małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku, wnukowi) lub rodzeństwu jest bezpłatne. 
 • 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu. Opłatę liczymy za poświadczenie każdej zaczętej strony. Jeśli składasz oryginały lub dokumenty już poświadczone za zgodność z oryginałem – nie będziemy pobierać tej opłaty. 

Opłaty możesz zrobić:

 • w kasie urzędu dzielnicy
 • w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek
 • przelewem na rachunek bankowy 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 
Centrum Obsługi Podatnika
Numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
W tytule przelewu napisz za co płacisz np. opłata za pełnomocnictwo dla XXX XXXX w sprawie XXXXX.
[!] Jeżeli urząd nie podjął żadnych czynności, możesz złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej
 

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

Dokumenty możesz nam przekazać:

 1. osobiście w urzędzie w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, plac Bankowy 2, XIV piętro, pokój 1409.
 2. pocztą na adres: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00‑024 Warszawa,
 3. w kancelarii ogólnej urzędu, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Dokumenty możesz otrzymać:

 1. osobiście w Biurze Ochrony Środowiska, w Wydziale Gospodarowania Wodami i Geologii, plac Bankowy 2, XIV piętro, pokój 1409 – jeśli zadeklarujesz wcześniej chęć odbioru osobistego,
  [!] Aby odebrać decyzję, musisz okazać swój dokument tożsamości.
 2. pocztą na wskazany przez Ciebie adres.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Termin odpowiedzi

Twój wniosek rozpatrzymy w ciągu:

 • do 1 miesiąca,
 • do 2 miesięcy, jeśli Twoja sprawa będzie szczególnie skomplikowana.

Tryb odwoławczy

Jeśli otrzymasz decyzję możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57. Odwołanie złóż za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Na złożenie odwołania masz 14 dni od daty otrzymania decyzji.
W tym terminie możesz się zrzec prawa do wniesienia odwołania. Aby to zrobić złóż oświadczenie, że zrzekasz się tego prawa. Jeśli zrzekniesz się prawa do wniesienia odwołania, z dniem, w którym otrzymamy Twoje oświadczenie, decyzja stanie się ostateczna, prawomocna i nie będzie można jej już zaskarżyć do sądu.
Nie musisz płacić za złożenie odwołania.

Uwagi

Brak dodatkowych uwag.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 18.03.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?