Zadania z zakresu gospodarki odpadami

null Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zezwolenie na zbieranie i/lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Krok po kroku

 1. Sporządź wniosek zgodnie z art. 184 ust.2 (w związku z ust. 2a), 2b, 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. wg potrzeby: dla zezwolenia na zbieranie odpadów – zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach, dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów – zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach1.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. Jeśli składasz wniosek i prowadzisz sprawę jako pełnomocnik dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Gospodarki Odpadami, wyślij pocztą lub za pośrednictwem ePUAP2. Ewentualnie możesz je złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy.
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu).
 7. Decyzję otrzymasz pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Biurze Gospodarki Odpadami (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru).
 8. Przy odbiorze decyzji okaż dokument tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

..................................................................

1W przypadku, gdy w związku z eksploatacją instalacji wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie albo odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg rocznie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 378 ust. 2, ust. 2a pkt 1), pkt 2), pkt 3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku nie przekracza 3000 Mg i/lub z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 41 ust. 3 pkt 1) lit. a), lit. b), lit. c) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz z wyłączeniem terenów zamkniętych.

2Załatwianie wniosków, tj. korespondowanie z wnioskodawcą podczas ich procedowania, w tym załączanie dokumentów wytworzonych przez składającego wniosek, jak i ich ostateczne rozstrzyganie, jest również możliwe przez ePUAP. Natomiast nie jest możliwe składanie/załączanie przez ePUAP dokumentów nie wytworzonych przez składającego wniosek.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, sporządzony zgodnie z art. 184 ust.2 (w związku z ust. 2a), 2b, 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, uwzględniający odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (patrz karta „Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów”, numer karty: GO/02/02/K) i/lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (patrz karta „Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów”, numer karty: GO/02/03/K), z zastosowaniem klasyfikacji opadów zawartej w rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów.
 2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 3. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 4. Operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 5. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 6. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
  1. za przestępstwa przeciwko środowisku,
  2. będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
 7. Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – w przypadku uwzględnienia zbierania i/lub przetwarzania odpadów.
 8. Oświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – w przypadku uwzględnienia zbierania i/lub przetwarzania odpadów.
 9. Oświadczenie, że w stosunku do:
  1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.
   1. w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.
   2. w przypadku uwzględnienia zbierania i/lub przetwarzania odpadów.
 10. Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł – w przypadku uwzględnienia zbierania i/lub przetwarzania odpadów.

za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.

Oświadczenia:

 • o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
 • że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną  nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna – w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł,
 • że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane – w przypadku uwzględnienia zbierania i/lub przetwarzania odpadów.
 2. Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, – dotyczy posiadacza odpadów (z wyłączeniem jednostek budżetowych) występującego z wnioskiem o zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych, zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych i/lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – w przypadku uwzględnienia zbierania i/lub przetwarzania odpadów.

 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w przypadku uwzględnienia zbierania i/lub przetwarzania odpadów.

 5. Kopia, zawarta z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu, umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – dotyczy przedsiębiorców prowadzących punkt zbierania pojazdów.

 6. Informacja o posiadaniu tytułu prawnego* do miejsca magazynowania odpadów – dotyczy posiadacza odpadów występującego z wnioskiem o wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz przypadku uwzględnienia zbierania i/lub przetwarzania odpadów dotyczy posiadacza odpadów (z wyłączeniem jednostek budżetowych) występującego z wnioskiem o zezwolenie na zbieranie odpadów innych niż: odpady niebezpieczne, odpady komunalne lub odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych i/lub o zezwolenie na przetwarzanie odpadów inne niż: przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.
  * Przez tytuł prawny rozumie się prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd czy prawo wynikające z ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka) oraz umów cywilnych], wynikających z dokumentów potwierdzających te uprawnienia (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste).

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:
  a. 2 011 zł – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
  b. 506 zł – w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  c. 506 zł – pozostałe.
 2. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków pozwolenia, jeżeli dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50% stawki określonej od pozwolenia dla każdego rodzaju działalności.
 3. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wytwarzanie odpadów:
  a. 1 023 zł – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
  b. 259 zł – w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  c. 256 zł – pozostałe.
 4. Decyzja inna, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego – 10 zł.
 5. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz odpisu, wypisu lub kopi – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 6. 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – opłata skarbowa za wydanie odpisu pozwolenia.
 7. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
 8. Jeśli nie otrzymasz pozwolenia, urząd zwróci Ci opłatę skarbową, gdy złożysz wniosek o jej zwrot.
 9. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  1. jednostki budżetowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 1. Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu m.st. Warszawy,
 2. za pośrednictwem poczty,
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP – załatwianie wniosków, tj. korespondowanie z wnioskodawcą podczas ich procedowania, w tym załączanie dokumentów wytworzonych przez składającego wniosek, jak i ich ostateczne rozstrzyganie, jest również możliwe przez ePUAP. Natomiast nie jest możliwe składanie/załączanie przez ePUAP dokumentów nie wytworzonych przez składającego wniosek,
 4. Kancelaria Ogólna Urzędu m.st. Warszawy,
 5. Wydziały Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy

MIEJSCE ODBIORU:

 1. za pośrednictwem poczty,
 2. osobiście w Wydziale Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi Biuro Gospodarki Odpadami – po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Gospodarki Odpadami – Wydział Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi.

Termin odpowiedzi

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 1. do 1 miesiąca.
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Jeśli będziesz musiał uzupełnić wniosek, termin rozpatrzenia wniosku będzie biegł od dnia kiedy wpłynie uzupełnienie (art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

     

Uwagi

 1. Gdy prowadzisz punkt zbierania pojazdów, we wniosku uwzględniającym wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów musisz uwzględnić obowiązki, o których mowa w Rozdziale 5 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 2. W terminie 14 dni złóż zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu (patrz karta „Zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu”, numer karty: GO/02/01/K).
 3. W terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu, przekaż informacje, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz spełnić obowiązki, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3 ww. ustawy (patrz karta „Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów”, numer karty: GO/02/02/K).

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?