null Karta Dużej Rodziny

Krok po kroku

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci  do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby z niepełnosprawnościami otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Prawo do posiadania karty przysługuje również cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej na podstawie zezwolenia na pobyt stały.

I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

 

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz,wydrukuj i wypełnij wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz oświadczenia.   
 2. Sprawdź, gdzie w Warszawie możesz złożyć wniosek  wykaz urzędów dzielnicy w punkcie "Miejsce złożenie i odbioru". Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
 3. Jeśli jesteś mieszkańcem Warszawy:
  1. we wniosku w rubryce „nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie Karty Dużej Rodziny”, wpisz „Prezydent m.st. Warszawy”,
  2. w rubryce „adres organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie Karty Dużej Rodziny”, wpisz nazwę i adres urzędu dzielnicy, w którym składasz wniosek. Najlepiej, aby był to urząd najdogodniejszy dla Ciebie np. najbliższy miejscu Twojego zamieszkania.
 4. Udaj się następnie do wybranego urzędu i złóż wniosek. Pamiętaj o posiadaniu przy sobie dokumentów wymienionych w punkcie „wymagane dokumenty”.
 5. Postępowanie w sprawie przyznania i wydania karty nie wiąże się z decyzją administracyjną.
 6. Informację o możliwości odbioru kart(y) otrzymasz sms-em na numer telefonu podany we wniosku. Decyzję administracyjną w sprawie odmowy wydania kart(y) otrzymasz listem poleconym za zwrotnym potwierdzenia odbioru na adres do korespondencji podany we wniosku. Możesz ją również odebrać osobiście, po wcześniejszym zgłoszeniu tego pracownikowi urzędu.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
 2. w przypadku małżonka rodzica dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).

Opłaty

 1. Bezpłatnie – każdej osobie zgłoszonej we wniosku.
 2. 13 zł – za wydanie duplikatu, jeżeli wydana karta została utracona lub zniszczona; 
 3. 10 zł – za przyznanie dodatkowej, tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny, gdy osoba posiada wyłącznie elektroniczną kartę.

[!] W przypadku zagubienia Karty Dużej Rodziny zgłoś się do urzędu dzielnicy, który ją przyznał.

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy, bądź bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy, według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Miejski portal e-usług Moja Warszawa (otwiera nowe okno);
 2. Urząd dzielnicy m.st. Warszawy – Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Urząd dzielnicy m.st. Warszawy rozpatruje wniosek niezwłocznie.
 2. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 3. Dzielnica po rozpatrzeniu wniosku zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty.
 4. Karty Dużej Rodziny dostarczane będą do Dzielnicy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej dzielnicy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej dzielnicy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Urząd przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57 za pośrednictwem urzędu dzielnicy, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi

 1. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie: empatia.mpips.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco.
 2. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zamieszczane są na stronie: https://www.gov.pl
 3. Podstawa prawna i inne dokumenty związane z Rządowym Programem zamieszczone są na stronie: https://www.gov.pl
 4. Zniżki przysługujące na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny są niezależne od zniżek przysługujących w ramach Karty warszawiaka i Karty młodego warszawiaka.
 5. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?