Zameldowanie/wymeldowanie

null Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego dla cudzoziemców

Tłumaczenie na język angielskiTłumaczenie na język rosyjskiTłumaczenie na język ukraiński

 

 

Jesteś cudzoziemcem i zmieniasz miejsce zamieszkania w Polsce? Wymelduj się.

Sprawdź, jak to zrobić. Prawo przewiduje dwa sposoby.

Krok po kroku

 I. PRZEZ INTERNET

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.  Wymeldowanie z pobytu stałego

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.  Wymeldowanie z pobytu czasowego

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

WYMELDUJ SIĘ (aktywny przycisk przekazujący nas na stronę logowania do ePUAP).

 II. W URZĘDZIE

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”.
 2. Pamiętaj o dokumencie tożsamości (opisanym w "Wymaganych dokumentach" w pkt. 2).
 3. Udaj się do Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnym urzędzie dzielnicy na terenie miasta stołecznego Warszawy i dokonaj zgłoszenia wymeldowania.
 4. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl). Pamiętaj, że zarezerwowanie jednego terminu wizyty upoważnia Cię do załatwienia tylko jednej sprawy tj. złożenia jednego zgłoszenia wymeldowania.
 5. Zaświadczenie o wymeldowaniu otrzymasz na wniosek.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”.
 2. Dokument tożsamości ze zdjęciem; paszport; karta pobytu lub inny dokument.
 3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  1. pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania (do wglądu),
  2. dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wypełnij formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” w formie elektronicznej, udostępniony na platformie ePUAP.
Opatrz formularz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym ePUAP.

Opłaty

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
 2. 17 zł opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej wymeldowania z pobytu czasowego lub z pobytu stałego w przypadku, jeżeli osoba dokonuje jedynie wymeldowania. 
 3. Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Czynność wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego jest wykonywana niezwłocznie w chwili zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi

 1. Cudzoziemiec opuszczając miejsce pobytu stałego albo opuszczając miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza „Zgłoszenie pobytu stałego” lub formularza „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
 3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?