Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

Wstecz

Bonifikata od opłaty, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe, udzielana osobom fizycznym, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij odpowiedni wniosek (patrz: Pliki do pobrania).
 2. Dołącz wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek wraz z załączonymi dokumentami w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy osobiście lub korespondencyjnie organowi właściwemu do jego rozpatrzenia (patrz: Miejsce złożenia i odbioru).
 4. Osoba fizyczna, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, korzysta z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynku. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty. Członkowie spółdzielni mieszkaniowych składają wnioski do spółdzielni mieszkaniowej.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie przez Urząd m.st. Warszawy.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek (wraz z oświadczeniem) o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku.
 2. Pełnomocnictwo – w przypadku występowania przez Pełnomocnika określające prawidłowo zakres umocowania z podpisem i danymi mocodawcy oraz osoby, której udzielono pełnomocnictwa.

Opłaty

Brak opłaty za złożenie wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Zarząd Mienia Skarbu Państwa - w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa - reprezentowany przez Prezydenta m.st. Warszawy
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy - właściwy z uwagi na miejsce położenia nieruchomości, w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest miasto stołeczne Warszawa.  Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

 1. Zarząd Mienia Skarbu Państwa - w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa.
 2. Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy - w przypadku nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.

Termin odpowiedzi

 • Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpatrzenia. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.
 • Wnioski mogą być rozpatrzone po opublikowaniu komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Doręczenie wniosku o bonifikatę od opłaty rocznej powinno nastąpić w formie pisemnej.
 2. Podstawą przyznania bonifikaty jest spełnienie kryterium dochodowego zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , zwanej dalej ugn: ”Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele”.
 3. Osoby ubiegające się o uzyskanie w/w bonifikaty, do czasu rozpoznania wniosku, zobowiązane są do wniesienia opłaty do dnia 31 marca w pełnej wysokości (100%), chyba, że złożą nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej ( art. 71 ust. 4 ugn). Właściwy organ może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego ( art. 71 ust. 4 ugn).
 4. W przypadku odmowy udzielenia bonifikaty opłata roczna jest wymagalna w pełnej wysokości na dzień 31 marca danego roku.
 5. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
 6. Każdy dochód jest wliczany do dochodu stanowiącego podstawę obliczeń przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, z wyjątkiem świadczeń enumeratywnie wyliczonych w art. 3 ust. 3 zd. 2 ustawy z 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180):
  • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 690) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) oraz dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 1540).
 7. Dochód miesięczny, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ugn, jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.
 8. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
 9. Do wniosku, oprócz oświadczenia o dochodach należy załączyć stosowne dokumenty:
  • przez pracujących zawodowo: zaświadczenie o dochodach, za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, wydane przez Urząd Skarbowy,
   • UWAGA: Rozliczenie na druku PIT, składanym do Urzędu Skarbowego, nie stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty.
  • przez osoby będące emerytami i rencistami: zaświadczenie wydane przez ZUS lub Urząd Skarbowy,
  • w przypadku braku dochodu należy złożyć zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego odnośnie braku zaliczek na podatek dochodowy,
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej,
  • studenci winni dostarczyć zaświadczenie z uczelni z adnotacją o pobieraniu (i w jakiej wysokości) lub niepobieraniu stypendium.
 10. Warunkami koniecznymi do spełnienia, przy udzielaniu 50% bonifikaty od opłaty rocznej jest przeznaczenie nieruchomości/lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe lub wykorzystywanie na te cele. Nieruchomość/lokal nie może być: przedmiotem umowy najmu, użyczenia bądź oddania do korzystania. W przedmiotowej nieruchomości/lokalu nie może być prowadzona działalność gospodarcza.
 11. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w art. 73 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 74 ust. 1 ugn, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.
 12. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 13. W przypadku składania wniosku przez Pełnomocnika koniecznym jest załączenie pełnomocnictwa określającego prawidłowo zakres umocowania z podpisem i danymi mocodawcy oraz osoby, której udzielono pełnomocnictwa.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

Nie znalazłeś informacji?