Wstecz

Złóż deklarację

Ważne terminy

W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za śmieci, która weszła od kwietnia 2021 r., właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.

Taki obowiązek mają np. osoby fizyczne w przypadku budynków jednorodzinnych, a także osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, m.in. zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Pamiętaj! Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają osobiście deklaracji.

Informacje dotyczące prawidłowego wypełniania deklaracji odpadowej w zakresie obliczania wysokości opłaty

W celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy pamiętać, że:

 • przez ilość zużytej wody rozumie się średnie, miesięczne zużycie wody obliczone za okres 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zużycie wody oblicza się w oparciu o wskazanie wodomierza głównego przypisanego do danej nieruchomości.

 • przy obliczaniu średniomiesięcznego zużycia wody nie uwzględnia się ilości wody bezpowrotnie zużytej w okresie przyjętym do obliczenia. Ustala się ją na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego na danej nieruchomości. Odliczenie wody bezpowrotnie zużytej dokonuje się na podstawie danych wynikających z odczytów (jeśli daty odczytu wodomierza głównego pokrywają się z datami odczytów wodomierza dodatkowego) albo poprzez ustalenie średniej dobowej ilości wody bezpowrotnie zużytej i odliczenie tych wartości od ilości wody obliczonej dla okresu zużycia wody wybranego przez mieszkańca.

 • w przypadku nieruchomości niewyposażonej w wodomierz główny, niepodłączonej do sieci wodociągowej lub nieruchomości, dla której brak jest danych dotyczących średniego miesięcznego zużycia wody, zużycie wody ustala się jako iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz przeciętnej miesięcznej normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym wynoszącej 4 m3.

 

Podczas wypełniana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w przypadku obliczenia wysokości opłaty w oparciu o zużycie wody), należy wskazać w szczególności:

 

 • numer wodomierza głównego;

 • okres 6 kolejnych miesięcy, za który dokonuje się obliczenia średniomiesięcznego zużycia wody, przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji (np. od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r., albo od 11 czerwca do 10 grudnia 2020 r.);

 • zużycie wody ustalone dla nieruchomości za wskazany okres;

 • średniomiesięczne zużycie wody.

Daty odczytu początkowego i końcowego wodomierza głównego oraz wskazania liczników w tych dniach można ustalić np. na podstawie danych zawartych w fakturach. Różnica pomiędzy wskazaniami liczników w dniach odczytów (stan końcowy minus stan początkowy) stanowi ilość zużytej wody w danym okresie.

W przypadku, gdy odczyty wodomierzy dokonywane są w okresach krótszych niż co 6 miesięcy, dla ustalenia ilości zużytej wody za okres 6 kolejnych miesięcy należy przyjąć dane wynikające z kilku kolejnych odczytów wodomierzy głównych (kilku kolejnych faktur). 

W przypadku posiadania danych o zużyciu wody za okres przekraczający 6 kolejnych miesięcy należy, na podstawie danych o odczytach, dokonać obliczenia zużycia wody w oparciu o średnią dobową ilość zużywanej wody. Obliczenia te pozwolą ustalić wielkość zużycia wody na pierwszy lub ostatni dzień okresu 6 miesięcy, w zależności od preferencji właściciela nieruchomości.

Np. na podstawie faktur obejmujących zużycie wody w okresie 3.01.2021-10.07.2021 można wybrać następujące okresy rozliczeniowe 6 miesięcy:
3.01.2021 (dane o zużyciu wody z faktur) – 2.07.2021 (obliczona wielkość zużycia) lub,
11.01.2021 (obliczona wielkość zużycia)– 10.07.2021 (dane o zużyciu wody z faktur)

 

Przykład obliczenia średniomiesięcznego zużycia wody gdy posiadane dane o zużyciu wody wykraczają poza okres 6 kolejnych miesięcy:

 • właściciel nieruchomości posiada fakturę, która dokumentuje zużycie wody za okres 8 miesięcy (1.10.2020 r. – 31.05.2021 r.; 243 dni),

 • zużycie wody wynikające z faktury: 60 m3,

 • w celu uzyskania danych za okres 6 miesięcy dokonujemy obliczenia zużycia wody poprzez ustalenie średniego dziennego zużycia wody (wartość zużycia wody dzielimy przez liczbę dni objętych fakturą: 60 m3 /243 dni = 0,2469 m3 na dzień), a następnie uzyskany wynik mnożymy przez liczbę dni wymaganą dla uzyskania okresu 6 miesięcy od daty początkowego odczytu wodomierza (1.10.2020 r. – 31.03.2021 r.), tj. 182 dni (0,2469 m3 x 182 dni = 44,9358 m3); wynik zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku,

 • zużycie wody ustalone za okres 6 miesięcy wynosi 44,94 m3

 • średnie miesięczne zużycie w okresie 6 miesięcy oblicza się dzieląc wartość ustalonego zużycia przez 6: 44,94 m3/6 = 7,49 m3; wynik zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku,

 • aby obliczyć wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalone średnie zużycie wody należy pomnożyć przez stawkę opłaty 12,73 zł, tj. 7,49 m3 x 12,73 zł = 95,35 zł; wynik zaokrąglamy do pełnych groszy.

Jak złożyć deklarację

Złóż zdalnie deklarację dot. gospodarowania odpadami

Obowiązek złożenia nowej deklaracji mają np. właściciele budynków jednorodzinnych, a w przypadku budynków wielolokalowych - wspólnoty mieszkaniowe bądź spółdzielnie mieszkaniowe. Mieszkańcy bloków (budynków wielolokalowych) nie składają deklaracji samodzielnie.

Kreator deklaracji

Na stronie deklaracje2020.um.warszawa.pl/odpady-komunalne/ dostępny jest elektroniczny kreator deklaracji. Platforma ułatwia wypełnianie formularzy i bezpieczne przekazywanie danych przez platformę ePUAP, z użyciem podpisu elektronicznego.

Zapoznaj się z instrukcją podpisu i wysyłki wygenerowanego dokumentu deklaracji za pomocą platformy ePUAP (otwiera nowe okno)

Jak złożyć deklarację przez internet

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do strony e-usług

 

Jak złożyć deklarację przez platformę ePUAP2?

 1. Prześlij wypełniony formularz deklaracji na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu m.st. Warszawy, będąc zalogowanym na platformie ePUAP2.

 2. W temacie wpisz „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami” oraz dodaj informację o rodzaju deklaracji: DM, DZ, DN, DL”.

 3. Deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami podpisz przy użyciu podpisu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Wskazówki założenia profilu zaufanego dostępne są na stronie www.gov.pl oraz w filmie.

W przypadku braku podpisu elektronicznego, mieszkańcy po wypełnieniu danych mogą wydrukować deklarację, a następnie wysłać ją pocztą do właściwego Urzędu Dzielnicy.

 

Jak złożyć deklarację drogą pocztową?

 1. Wydrukuj deklarację – formularze dostępne są poniżej

 2. Wypełnij ją i podpisz

 3. Wyślij drogą pocztową do właściwego Urzędu Dzielnicy

Data nadania listu jest uznawana jako data złożenia deklaracji. Dokumenty podpisują upoważnione do tego osoby lub zarządcy, dysponujący odpowiednim pełnomocnictwem. 

Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. znajdą Państwo tutaj.

 

Do którego urzędu dzielnicy złożyć deklarację?

Deklarację składa się do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości.

Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela nieruchomości znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, deklarację składa się do Urzędu Dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość. Natomiast w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, deklarację składa się w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na położenie jednej spośród tych nieruchomości lub jej części.

W przypadku domków letniskowych lub innych budynków rekreacyjno-wypoczynkowych, deklarację należy złożyć do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na położenie tej nieruchomości.

Informacje o deklaracjach, dotyczących gospodarowania odpadami dostępne są poniżej.

 

Ważne terminy

Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca w danej nieruchomości lub powstania w niej odpadów komunalnych.

Brak złożenia deklaracji nie wyłącza obowiązku wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłatę zgodną z nowo obowiązującymi stawkami, właściciele nieruchomości lub ich zarządcy powinni wnieść do 28 dnia każdego miesiąca na dotychczasowy numer rachunku. W przypadku braku wiedzy, co do numeru rachunku bankowego, istnieje możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny danego Urzędu Dzielnicy.  Pobierz informację o numerach kont, na które należy wnosić opłaty z tytułu gospodarowania odpadami. Podane numery kont dotyczą osób fizycznych i podmiotów prawnych składających deklaracje po raz pierwszy.

 

W wersji papierowej

Nowe deklaracje można złożyć w Wydziałach Obsługi Mieszkańców odpowiednich urzędów dzielnic lub przesłać do Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy.

   1. Wydrukuj poniższą deklarację. Wypełnij ją i podpisz.

Należy pamiętać, że deklaracje podpisują upoważnione do tego osoby lub zarządcy dysponujący odpowiednim pełnomocnictwem.

Deklaracje obowiązujące od 1 kwietnia 2021 r.

 • Deklaracja DZ wraz z załącznikami Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

 • Deklaracja DM wraz z załącznikami Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Deklaracja DN wraz z załącznikami Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Deklaracja DL wraz z załącznikami Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Deklaracje, które obowiązywały od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2021 r.:

 • Deklaracja DZW Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym

 • Deklaracja DM Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Deklaracja DJ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

 • Deklaracja DH Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na której świadczone są usługi hotelarskie

 • Deklaracja DN Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Deklaracja DL  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

 • Załącznik ZA Informacje o danych współwłaścicieli

 • Załącznik ZB Informacje o danych wspólników spółki cywilnej

 • Załącznik ZC Informacje o danych wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnej

Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. znajdą Państwo tutaj.

 

   2. Złóż deklarację.

Deklarację można złożyć w Urzędzie Dzielnicy właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby. Deklaracje można także wysłać drogą pocztową do właściwego Urzędu Dzielnicy. Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela, zarządcy nieruchomości znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, wówczas deklarację składa się w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość. Natomiast w przypadku, gdy właściciel, zarządca nieruchomości administruje więcej niż jedną nieruchomością, deklarację składa się w Urzędzie Dzielnicy właściwej ze względu na położenie jednej spośród tych nieruchomości lub jej części.

 

    3. Ważne!

Zachowaj kopię deklaracji, która może okazać się przydatna w przypadku kontroli przeprowadzonej przez Urząd lub Straż Miejską. Aktualizuj deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Osoby niedowidzące i niewidome w celu uzyskania informacji dotyczącej wypełnienia deklaracji proszone są o kontakt z Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Jak przystąpić do warszawskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Złóż właściwą deklarację w Urzędzie Dzielnicy

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości: zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wielolokalowym, o charakterze mieszanym lub niezamieszkanej, która może pozostać w warszawskim systemie gospodarki odpadami komunalnymi ze względu na prowadzenie na niej działalności przez m.st. Warszawę, złóż odpowiednią deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje o deklaracjach znajdziesz poniżej w zakładce "Jak złożyć deklarację"

Nieruchomości niezamieszkane, takie jak np. centra handlowe, sklepy, hotele, prywatne szkoły, muszą podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z wybranym przez siebie przedsiębiorcą świadczącym działalność w tym zakresie. Urząd m.st. Warszawy nie pośredniczy w zawieraniu takich umów. MCK 19115 nie przyjmuje reklamacji na świadczenia usług operatorów spoza miejskiego systemu.

Zgłoś swoją nieruchomość do Urzędu Miasta

Jeśli składasz deklarację po raz pierwszy, zgłoś nieruchomość do systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Aby operator mógł odbierać odpady, musi otrzymać z gminy informację o nowym miejscu gromadzenia odpadów. Zgłoszenie ma również na celu jak najszybsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki i/lub worki na odpady. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 na kilka sposobów:

W przypadku zgłoszeń telefonicznych oraz przez czat, konsultant przypisze zgłoszenie do właściwej kategorii wybierając stosowny proces. Jeśli składasz zgłoszenie za pośrednictwem portalu i aplikacji, należy samodzielnie nadać kategorię: Śmieci/Nowa nieruchomości – Miejsce Gromadzenia Odpadów. W temacie zgłoszenia e-mail prosimy wpisać frazę „Nowa nieruchomości – Miejsce Gromadzenia Odpadów”. Jeśli podasz lub wybierzesz właściwy temat zgłoszenia, przyspieszysz proces przypisania do odpowiedniego procesu nadawania numeru w systemie. Dzięki temu informacje o nieruchomości trafią bezpośrednio do jednostki odpowiedzialnej za jej przypisanie do warszawskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W treści zgłoszenia podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących nieruchomości. Należy w szczególności:

 1. zwrócić uwagę na liczbę oraz lokalizację miejsc gromadzenia odpadów przypisanych do danego punktu adresowego. Jest to bardzo istotne, gdyż nieruchomość może posiadać kilka takich punktów. W przypadku nieruchomości wielolokalowych, jedno miejsce gromadzenia odpadów może mieć formę altanki gdzie gromadzone są odpady zmieszane, metali i tworzyw sztucznych, papieru, szkła oraz bio, natomiast można wyznaczyć drugie, gdzie będzie podstawiany kontener na odpady wielkogabarytowe oraz zielone lub do składowania odpadów wielkogabarytowych. Jeżeli posiadasz np. dokładne współrzędne geograficzne takich punktów, również warto je podać.

 2. podać liczbę oraz pojemność pojemników do gromadzenia odpadów. Dla nieruchomości jednorodzinnych należy podać tylko pojemność pojemnika na odpady zmieszane, odpady segregowane odbierane są w workach. W przypadku nieruchomości wielolokalowych należy pamiętać, aby liczba oraz pojemność pojemników była wystarczająca do gromadzenia całego strumienia odpadów przy uwzględnieniu częstotliwości minimalnych (uchwała nr LXI/1632/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów, Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 23 lutego 2018 r., poz. 1970.) Sprawdź szczegółowe informacje dotyczące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Przy czym w przypadku nieruchomości wielolokalowych dla frakcji metal i tworzywa sztuczne oraz papier należy stosować częstotliwość co tydzień, gdyż wynika ona z podpisanych przez Urząd m.st. Warszawy umów na odbiór odpadów komunalnych.

W przypadku nieruchomości niezamieszkanych, niezbędne jest podanie wszelkich informacji o wskazanych w deklaracji pojemnościach pojemników, ich ilości oraz częstotliwości odbioru. Należy pamiętać, aby podawane informacje były zgodne ze stanem faktycznym, gdyż podanie zaniżonej albo zawyżonej liczby odbiorów może powodować wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec właściciela.
Proszę mieć na uwadze, że na terenach nieruchomości niezamieszkanych zbiórka selektywna prowadzona jest tylko w zakresie odpadów komunalnych, które są faktycznie wytwarzane.
 
 1. wskazać operatorowi preferowany sposób odbioru odpadów np. informację o tym, że odpady będą wystawiane przed teren nieruchomości lub nieruchomość jest domem jednorodzinnym i posiada altankę w linii zabudowy (która umożliwia dostęp do pojemnika, jednocześnie nie pozwala na wejście poza ogrodzenie), której furtka będzie w dniach odbioru otwarta dla załogi. Należy pamiętać, że operator nie musi zastosować się do wskazanego sposobu odbioru, np. załoga nie wyciągnie pojemnika znajdującego się za ogrodzeniem nieruchomości jednorodzinnej, której teren ma charakter prywatny. W przypadku braku porozumienia odpady należy wystawiać przed teren nieruchomości zgodnie z § 19 ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.

 2. przekazać dane kontaktowe, aby umówić dostarczenie pojemników lub wyjaśnić ewentualne niejasności.

 

Stosowanie instrukcji krok po kroku pozwoli jak najszybciej włączyć nieruchomość do miejskiego systemu gospodarki odpadami.

Przydatne informacje

Reklamacje i uwagi dotyczące miejskiego systemu gospodarki odpadami zgłoś za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115

 • Jeżeli odpady są gromadzone w miejscu, do którego nie ma bezpośredniego dostępu dla pracowników odbierających odpady komunalne, niezbędne jest dostarczenie operatorowi odpowiednich kluczy lub pilotów do bram wjazdowych, umożliwiających dostęp do pojemników na odpady. Należy je dostarczyć w liczbie, która umożliwi dostęp do każdej frakcji odpadów, która jest gromadzona w miejscu niedostępnym. Załogi nie wymieniają się otrzymanymi kluczami, stąd każda musi dysponować własnym kompletem.

 • Wszystkie pojemniki wyposażone są w etykietę elektroniczną (chip) RFID i są przypisane do wskazanych miejsc gromadzenia odpadów. Pojemników nie można przestawiać. Na każdym pojemniku znajduje się naklejka z identyfikatorem MGO i numerem RFID. Informacje te można wykorzystywać przy zgłaszaniu nieprawidłowości.

 • Używany w pojemnikach chip RFID pozwala na zebranie dokładnych danych o odbiorze odpadów. W momencie ważenia pojemnika pozyskiwane są nie tylko dane o masie odebranych odpadów, ale również dane pozwalające na powiązanie tego zdarzenia z miejscem gromadzenia odpadów, numerem chipu, dacie i godzinie odbioru, pojemności pojemnika, frakcji na jaką jest przeznaczony oraz odległości pomiędzy zdefiniowanym miejscem gromadzenia odpadów a aktualną pozycją pojazdu odbierającego odpady.

 • Operator nie odbierze odpadów z pojemnika, który nie został wyposażony w chip RFID. Jeśli odpady są zbierane w workach, ale gromadzisz je w pojemniku bez RFID (np. swój własny), pamiętaj, aby w dniu odbioru wyjąć worki z pojemników i zostawić w MGO luzem. Pracownicy firmy odbierającej odpady nie odbierają odpadów z niezidentyfikowanych pojemników.

 • Operator jest zobowiązany do odbioru całego strumienia odpadów z nieruchomości. Jeżeli w danym miesiącu wytworzono odpady, które nie zmieściły się w pojemniku, należy umieścić je w workach i postawić obok pojemnika. Po zważeniu pojemnika zostanie on ponownie załadowany oraz zważony ponownie. Jeżeli na danej nieruchomości wielokrotnie dochodzi do opisanej czynności, wówczas stanowi to podstawę do wymiany pojemnika na większy lub dostarczeniu dodatkowego. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zmieszania się różnych frakcji odpadów komunalnych (np. na skutek przepełnienia), odpady takie mogą zostać odebrane jedynie przez załogę odbierającą frakcję zmieszaną.

 • Jeżeli nieruchomość posiada zamykane miejsce gromadzenia odpadów, do którego nie ma możliwości wstawienia pojemników na wszystkie frakcje, zalecamy, aby wstawiać przede wszystkim pojemniki na odpady zbierane selektywnie. Pozwoli to zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia frakcji zbieranej selektywnie przez osoby postronne.

Zgłoś swoją nieruchomość do Urzędu Miasta

Po złożeniu właściwej deklaracji należy dokonać zgłoszenia nieruchomości, aby została dodana do systemu poprzez nadanie jej unikatowego numeru identyfikacyjnego tzw. UIDMGO.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 na kilka sposobów:

Opłaty i numer rachunku

Opłatę należy wnieść na dotychczasowy numer rachunku.

W przypadku braku wiedzy co do numeru rachunku bankowego istnieje możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny danego Urzędu Dzielnicy, co pozwoli zachować termin wniesienia opłaty i uniknąć odsetek za opóźnienie.

Podane numery kont dotyczą osób fizycznych i podmiotów prawnych składających deklaracje po raz pierwszy.

Klauzula RODO


Nie znalazłeś informacji?