null Opłaty za odpady komunalne

Od 1 października 2024 r. niższe opłaty za odpady w Warszawie

Rada m.st. Warszawy zdecydowała o obniżeniu opłat za odpady od mieszkańców stolicy. Niższe stawki mają obowiązywać przez 12 miesięcy. Projekt uchwały w tej sprawie złożył prezydent Rafał Trzaskowski.

Nowe stawki będą obowiązywały w Warszawie przez rok: od 1 października br. do 30 września 2025 r. Wysokość opłaty – podobnie jak do tej pory – będzie zależna od rodzaju zabudowy:

 • opłata od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej wyniesie 91 zł (obniżka o 15 proc. ze 107 zł);
 • opłata od gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej wyniesie 60 zł (obniżka o 30 proc. z 85 zł).

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, nadal będą mogli liczyć na 9 zł ulgi w opłatach. Natomiast dla osób, które – wbrew wymogowi prawnemu – nie będą segregować odpadów lub będą to robić nieprawidłowo, opłaty za wywóz odpadów będą dwukrotnie wyższe.

Mieszkańcy nie będą musieli składać nowych deklaracji dotyczących wysokości opłaty. Zawiadomienia w tej sprawie będą wysyłane przez urzędy dzielnic.

Informacje o aktualnie obowiązujących stawkach opłat i deklaracjach

W 2021 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła system naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który zakłada, że stawki są  naliczane od gospodarstwa domowego [1].

Gospodarstwa domowe

W zabudowie wielolokalowej opłata wynosi 85 zł od gospodarstwa domowego. Właściciele domów jednorodzinnych płacą miesięcznie 107 zł. Jeśli zdecydujesz się na kompostowanie bioodpadów, dostaniesz ulgę w wysokości 9 zł, dzięki której opłata wyniesie 98 zł.

Jeśli nieruchomość składa się z kilku części, z której jedną zajmują mieszkańcy, a w drugiej też powstają odpady, łączną opłatę liczymy inaczej. Chodzi np. o budynek mieszkalny z lokalami usługowym. Opłata jest wtedy sumą opłat obliczonych dla poszczególnych części nieruchomości [2]:

 • dla części, na której zamieszkują mieszkańcy – iloczyn liczby gospodarstw domowych oraz stawki opłaty w wysokości 107 zł (dla domu jednorodzinnego) lub 85 zł (dla zabudowy wielolokalowej);
 • dla części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. lokale usługowe w budynku) – iloczyn liczby pojemników, liczby ich opróżnień oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (obliczone łącznie dla tej części nieruchomości).

Stawkę opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, rada ustaliła w wysokości 181,90 zł za rok od każdego domku letniskowego na nieruchomości. Jeśli na nieruchomości, którą wykorzystujesz na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie stoi żaden domek, zapłacisz 181,90 zł za rok za nieruchomość.

Stawka opłaty za pojemnik

Jeśli nieruchomość lub jej część:

to stawka opłaty za pojemnik wynosi:

 • 120 litrów – 18,44 zł;
 • 240 litrów – 36,88 zł;
 • 660 litrów – 101,42 zł;
 • 770 litrów – 118,32 zł; 
 • 1100 litrów – 169,03 zł;
 • 2500 litrów – 384,16 zł;
 • 3500 litrów – 537,83 zł;
 • 4000 litrów – 614,66 zł;
 • 5000 litrów – 768,33 zł;
 • 7000 litrów – 1075,66 zł;
 • 10 000 litrów – 1536,66 zł;
 • 12 000 litrów – 1844,00 zł;
 • 14 000 litrów – 2151,33 zł;
 • 16 000 litrów – 2458,66 zł;
 • 20 000 litrów – 3073,33 zł;
 • 36 000 litrów – 5532,00 zł.

Stawki rada ustaliła dla osób, które segregują odpady. Dla tych, którzy robią to w sposób nieprawidłowy lub unikają segregacji, opłata wynosi dwukrotność stawki dla osób segregujących.

[!] Zapłać za odpady do 28. dnia każdego miesiąca 

 • możesz skorzystać z kreatora deklaracji, czyli elektronicznego narzędzia, które w prosty sposób przeprowadzi Cię przez procedurę obliczania stawek i wyliczy odpowiednią kwotę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Twoich nieruchomości. Dzięki kreatorowi wypełnisz i złożysz deklarację bez konieczności wychodzenia z domu
 • możesz zrobić przelew na konto, które otrzymałeś w Twoim urzędzie dzielnicy podczas składania deklaracji,
 • jeśli nie masz przypisanego numeru konta, zrób przelew na numer właściwy dla Twojego urzędu dzielnicy, 
 • w tytule przelewu wpisz OZGOK (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), 
 • podaj dane identyfikujące składającego deklarację, 
 • wpisz miejsce zamieszkania lub siedziby,
 • zapłacić możesz również w kasie Twojego urzędu dzielnicy

[!] Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, złóż deklarację jak najszybciej. Możesz przekazać ją:

 • w formie papierowej w Wydziale Obsługi Mieszkańców Twojego urzędu dzielnicy, 
 • w formie elektronicznej przez platformę ePUAP,
 • pocztą bezpośrednio do Twojego urzędu dzielnicy. 

Jeśli zmienią się jakiekolwiek dane, które mają wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba gospodarstw domowych na nieruchomości), złóż nową deklarację do 10 dnia kolejnego miesiąca [3].

[!] Deklaracje składają:

 • właściciele nieruchomości (w tym właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi),
 • zarządcy lub administratorzy, np. w przypadku spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych.

Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych (np. blokach) nie składają deklaracji samodzielnie.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce „Złóż deklarację”.

[1] 18 listopada 2021 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr LVI/1749/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 16 grudnia 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały w części wprowadzającej zróżnicowanie wysokości stawek opłaty w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Z powodu tego rozstrzygnięcia 17 grudnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła zmianę metody ustalania opłaty.

[2] Art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

[3] Zgodnie z uchwałą nr LVI/1750/2021 z 18 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne (np. sklepy, hotele), mają obowiązek pozbywać się odpadów komunalnych we własnym zakresie. Jeśli jesteś takim właścicielem, musisz zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

ULOTKA

 

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?