null Opłaty za odpady komunalne

Rada m.st. Warszawy przyjęła system naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który zakłada, że stawki są  naliczane od gospodarstwa domowego [1]..

W zabudowie wielolokalowej obowiązuje wysokość opłaty – 85 zł od gospodarstwa domowego. Właściciele domów jednorodzinnych płacą miesięcznie 107 zł. Dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów, przewidziana jest ulga w wysokości 9 zł, dzięki której opłata wynosi 98 zł.

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. budynek mieszkalny z lokalami usługowymi), opłata stanowi sumę opłat obliczonych dla poszczególnych części nieruchomości (art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), tj.:
 • dla części, na której zamieszkują mieszkańcy – iloczyn liczby gospodarstw domowych oraz stawki opłaty w wysokości 107 zł (w przypadku domu jednorodzinnego) lub 85 zł (w przypadku zabudowy wielolokalowej);
 • dla części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. lokale usługowe w budynku) – iloczyn liczby pojemników, liczby ich opróżnień oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (obliczone łącznie dla tej części nieruchomości).
Stawkę opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy ustalono w wysokości 181,90 zł za rok od każdego domku letniskowego na nieruchomości. W przypadku innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłata wynosi 181,90 zł za rok za nieruchomość.
 
Stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości pozostających w miejskim systemie gospodarki odpadami, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz dla części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustalono zgodnie z poniższym zestawieniem:
 • 120 litrów – w wysokości 18,44 zł;
 • 240 litrów – w wysokości 36,88 zł;
 • 660 litrów - w wysokości 101,42 zł;
 • 770 litrów – w wysokości 118,32 zł; 
 • 1100 litrów – w wysokości 169,03 zł;
 • 2500 litrów – w wysokości 384,16 zł;
 • 3500 litrów – w wysokości 537,83 zł;
 • 4000 litrów – w wysokości 614,66 zł;
 • 5000 litrów – w wysokości 768,33 zł;
 • 7000 litrów – w wysokości 1075,66 zł;
 • 10000 litrów – w wysokości 1536,66 zł;
 • 12000 litrów – w wysokości 1844,00 zł;
 • 14000 litrów – w wysokości 2151,33 zł;
 • 16000 litrów – w wysokości 2458,66 zł;
 • 20000 litrów – w wysokości 3073,33 zł;
 • 36000 litrów – w wysokości 5532,00 zł.
Powyższe stawki zostały ustalone dla osób, które – zgodnie z wymogiem prawnym – segregują odpady. Dla tych, którzy robią to w sposób nieprawidłowy lub unikają segregacji, opłata wynosi dwukrotność stawki ustalonej dla osób segregujących.
 

[!] Opłatę wnieś do 28. dnia każdego miesiąca 

 • możesz skorzystać z kreatora deklaracji, tj. elektronicznego narzędzia, które w prosty sposób przeprowadzi Cię przez procedurę obliczania stawek i wyliczy odpowiednią kwotę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Twoich nieruchomości. Dzięki kreatorowi wypełnisz i złożysz deklarację bez konieczności wychodzenia z domu

 • możesz zrobić przelew na konto, które otrzymałeś w Twoim urzędzie dzielnicy podczas składania deklaracji,

 • jeśli nie masz przypisanego nr konta, wnieś opłatę na numer konta właściwy dla Twojego urzędu dzielnicy, 

 • w tytule przelewu wpisz OZGOK (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), 

 • podaj dane identyfikujące składającego deklarację, 

 • miejsce zamieszkania lub siedziby,

 • opłaty możesz dokonać również w kasie Twojego urzędu dzielnicy oraz w wybranych placówkach pocztowych bez prowizji.

 
[!] Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, złóż deklarację jak najszybciej:
 • w formie papierowej w Wydziale Obsługi Mieszkańców Twojego urzędu dzielnicy, 
 • prześlij w formie elektronicznej korzystając z platformy ePUAP
 • lub wyślij pocztą bezpośrednio do Twojego urzędu dzielnicy. 
W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych mającej wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby gospodarstw domowych na nieruchomości), złóż nową deklarację do 10 dnia kolejnego miesiąca [2].
 
[!] Deklaracje  składają:
 • właściciele nieruchomości (w tym właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi),
 • zarządcy/administratorzy, np. w przypadku spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot mieszkaniowych.
Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych (np. blokach) nie składają deklaracji samodzielnie.
 
Więcej informacji znajdziesz w zakładce „Złóż deklarację”.
 
[1] 18 listopada 2021 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr LVI/1749/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 16 grudnia 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały w części wprowadzającej zróżnicowanie wysokości stawek opłaty w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Z powodu ww. rozstrzygnięcia 17 grudnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła zmianę metody ustalania opłaty.
[2] Zgodnie z uchwałą nr LVI/1750/2021 z 18 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków  i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

UWAGA!
Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne (np. sklepy, hotele), zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych we własnym zakresie. Powinni oni, zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

ULOTKA

 

Uchwały

UCHWAŁA NR LVIII/1855/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 grudnia 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UCHWAŁA NR LVIII/1854/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała nr LVII/1810/2021 z 9 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1855/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 grudnia 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UCHWAŁA NR LVIII/1854/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

UCHWAŁA NR XL/1254/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności,

UCHWAŁA NR XL/1255/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

UCHWAŁA NR XL/1256/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UCHWAŁA NR LVIII/1855/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 grudnia 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UCHWAŁA NR LVIII/1854/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała nr LXV/2148/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy (DZ. URZ. WOJ. 2022.6598)

Uchwała nr LXV/2149/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów (DZ. URZ. WOJ. 2022.6599)

Informacje archiwalne:

Poprzednie zasady i stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (obowiązujące do 31.12.2021 r.)

Tekst ujednolicony UCHWAŁY NR LXI/1631/2018 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.

Tekst ujednolicony UCHWAŁY NR LXI/1632/2018 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów. 

Nie znalazłeś informacji?