Zezwolenia na alkohol

Wstecz

Zezwolenia na alkohol

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych okresie stanu epidemii

Z powodu epidemii koronawirusa rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostało czasowo wstrzymane. Teraz Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy wznawia pracę. Kontakt z przedsiębiorcami będzie prowadzony przede wszystkim elektronicznie.

W pierwszym etapie pandemii rozpatrywanie wniosków umożliwiających przedsiębiorcom sprzedaż alkoholu zostało zawieszone. Teraz procedura ich rozpatrywania została zaktualizowana, podobnie jak harmonogram posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dla poprawy przepływu informacji z przedsiębiorcami będą mogli oni wskazać do kontaktu numer telefonu, a także adres poczty elektronicznej. To właśnie na adres e-mail będą mogły zostać wysłane wezwania, zawiadomienia czy informacje o etapie postępowania, a także protokół sporządzony podczas oględzin.

 

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, których ważność się kończy, mogą w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego złożyć wniosek o zmianę (wydłużenie) posiadanych zezwoleń na okres maksymalnie do 4 września 2020 r. 

Termin zezwolenia zostanie wydłużony pod warunkiem, że w dniu wydania decyzji zmieniającej, zezwolenie będące przedmiotem postępowania nie wygasło.

Procedura specjalna zmiany zezwolenia

Wniosek jest na stronie

Procedura specjalna - kontakty do dzielnic

 

Opłaty

Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości zwrotu przez samorządy opłaty wniesionej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. Decyzje w tej sprawie może podjąć rząd.

Dlatego na zwrot nie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych w związku z obowiązującym stanem epidemii lub wnieśli powyższą opłatę jednorazowo za cały rok. Nie ma też regulacji prawnych, które pozwalają na zwolnienie od obowiązku zapłacenia kolejnej raty za korzystanie z zezwoleń w 2020 r. 

Terminy opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych należy wnieść w wysokości ustalonej przed wydaniem zezwolenia lub naliczonej na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r. 

Obowiązują ustawowe* terminy opłat:

II rata – do 31 maja br., 

III rata – do 30 września br.

W przypadku niedokonania opłaty w ustalonej wysokości i we wskazanych wyżej terminach, można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni – wówczas należy dodatkowo wnieść opłatę w wysokości 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

*ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

Załatw sprawę w urzędzie

Zezwolenia

W celu złożenia wniosku na sprzedaż napojów alkoholowych należy zgłosić się do Wydziału Obsługi Mieszkańców (wydziału/innej komórki organizacyjnej) dla dzielnicy, na terenie której znajduje się punkt sprzedaży.

 

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

  • przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)

  • przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)

  • dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

  • jednorazowe (do 2-dni)

  • na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

 

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

  • do 4,5% alkoholu oraz piwo

  • powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

  • powyżej 18% alkoholu

Hurtowa sprzedaż napojów alkoholowych

W kompetencjach Prezydenta ms.t Warszawy nie leży wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości:

  • powyżej 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.mpit.gov.pl odnośnik: Ministerstwo->Departamenty i biura->Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw)

  • do 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - www.mcps.com.pl odnośnik: Zezwolenia)

Przydatne


Nie znalazłeś informacji?