Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego

null Księgi aktów stanu cywilnego znajdujące się w USC m.st. Warszawy - księgi zabużańskie

W Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy można znaleźć księgi metrykalne (urodzeń, małżeństw, zgonów) z terenów tzw. zabużańskich.

Są one przechowywane w III Wydziale Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg Zabużańskich USC m.st. Warszawy m.in., dlatego, że znajduje się tam również pracownia konserwatorsko-introligatorska zapewniająca właściwą opiekę nad tymi bezcennymi dobrami kultury narodowej.

Zbiór ksiąg metrykalnych będących w posiadaniu USC m.st. Warszawy pochodzi m.in. z dawnych województw:

  • białostockiego,

  • lwowskiego,

  • stanisławowskiego,

  • wołyńskiego,

  • tarnopolskiego,

  • poleskiego,

  • nowogródzkiego.

Są to przede wszystkim księgi wyznań chrześcijańskich (niektórych parafii rzymskokatolickich, ewangelickich, prawosławnych, grekokatolickich, ormiańskich) oraz wyznania niechrześcijańskiego (niektórych izraelickich urzędów metrykalnych).

Wykaz ksiąg

Wykaz ksiąg znajduje się na stronie Urzędu Stanu Cywilnego.

Co jest przechowywane w III Wydziale Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg Zabużańskich USC m.st. Warszawy?

W Sekcji Ksiąg Zabużańskich Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy III Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg Zabużańskich przechowywane są księgi metrykalne (urodzeń, małżeństw i zgonów) z terenów, które do 1945 roku należały do Rzeczypospolitej Polskiej i po II wojnie światowej zostały wcielone do ZSRR.

Księgi zostały przekazane przez władze radzieckie w 1949 roku na mocy umowy międzynarodowej, przy czym strona radziecka przekazała księgi w stanie wysoce niekompletnym.

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy Sekcja Ksiąg Zabużańskich nie posiada żadnych innych dokumentów z dawnych województw wschodnich. Urzędy wydają odpisy z przechowywanych w swoim zasobie ksiąg metrykalnych.

Zgodnie z art. 83 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późniejszymi zmianami) osobami uprawnionymi do uzyskania odpisów aktów stanu cywilnego oprócz osoby, której akt dotyczy są członkowie jego najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo, dzieci, wnuki, prawnuki) oraz osoby, które wykażą interes prawny do uzyskania odpisów aktów stanu cywilnego.

 

Urzędy Stanu Cywilnego nie są biurami poszukiwawczymi i nie prowadzą ewidencji osób ze sobą spokrewnionych.

To interesant występujący o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego jest zobowiązany do podania daty i miejsca zdarzenia (nazwy parafii), przynależności administracyjnej oraz danych personalnych osób, których akty stanu cywilnego dotyczą.

Nie znalazłeś informacji?