Miejskie lokale mieszkalne

null Najem lokalu mieszkalnego z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego z partycypacją m.st. Warszawy „TBS/SIM”

Krok po kroku

 1. Pobierz załączniki do karty, wydrukuj i wypełnij.
 2. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami złożonymi w obecności pracownika, złóż osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydziale właściwym w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 3. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia zawartego we wniosku - oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 4. Oczekuj na otrzymanie odpowiedzi.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Obowiązkowo dla każdego wnioskodawcy:

 1. Wniosek o najem lokalu TBS.
 2. Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku.
 3. Zaświadczenie właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez każdą dorosłą lub uzyskującą dochody osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego (każda osoba uzyskująca dochód).
 4. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego – załącznik nr 1.
 5. Oświadczenie o poprzednich miejscach stałego (bądź czasowego) zameldowania/zamieszkania – załącznik nr 8.
 6. Informacja o osobach, których warunki powinny być zbadane stosownie do dyspozycji  zawartej w § 3 ust. 5 zarządzenia w sprawie udzielania pomocy mieszkaniowej w ramach zasobu TBS w związku z § 32 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy – tzn. informacje o warunkach mieszkaniowych wstępnych, zstępnych, współmałżonka wnioskodawcy lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu – załącznik nr 9.
 7. Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców oraz osób składających oświadczenia.

Fakultatywnie – w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy i/lub członków jego gospodarstwa domowego:

 1. Gdy wnioskodawca i/lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskuje/ą przychód z działalności gospodarczej – powinien/ni wypełnić załącznik 2.
 2. Gdy wnioskodawca i/lub członkowie jego gospodarstwa domowego świadczy/ą alimenty na rzecz innych osób– powinien/ni wypełnić załącznik 3.
 3. Małżonek wnioskodawcy oraz każdy wnioskodawca (jeżeli jest ich kilku) powinien wypełnić załącznik nr 4.
 4. Gdy lokal, w którym zamieszkuje wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego, jest lokalem spoza zasobu mieszkaniowego Miasta, należy wypełnić – załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6.
 5. Jeżeli wniosek dotyczy osób zameldowanych, lub których ostatnie miejsce zameldowania było poza m.st. Warszawa (zarówno jeżeli chodzi o wnioskodawcę/ów i/lub jego/ich członków gospodarstwa domowego) – należy dołączyć zaświadczenia z urzędów gmin/dzielnic potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania – załącznik nr 6. 
 6. Osoby, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania wypełniają załącznik nr 7 oraz powinny dołączyć dokumenty potwierdzające pobyt w takich ośrodkach.
 7. Osoby zamieszkujące w lokalu/pomieszczeniu nienadającym się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego (np.: altany, klatki schodowe, garaże, piwnice itp.) wypełniają – załącznik nr 7, i powinny dołączyć dokumenty potwierdzające te warunki lub oświadczenie o miejscu pobytu.
 8. Gdy wnioskodawca i/lub członkowie jego gospodarstwa domowego (każda pełnoletnia osoba) posiadają tytuł/y prawne do innego lokalu (chodzi o własność, najem, spółdzielcze prawa do lokali, użyczenie itp..) – powinny dołączyć dokumenty i wypełnić oświadczenie w pkt. 3.1. wniosku. Dodatkowo gdy posiadany tytuł to najem lokalu - powinny wypełnić załącznik nr 10.
 9. W przypadku gdy ktokolwiek z gospodarstwa domowego jest osobą niepełnosprawną – należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność i jej stopień  i wypełnić oświadczenie w pkt. 3.2 wniosku.
 10. Gdy wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego mieszkają/mieszkały i posiadają/posiadały tytuł prawny do lokalu, który był lokalem wchodzącym w skład zasobu m.st. Warszawy, ale budynek został zwrócony – powinien/powinni dołączyć dokumenty i wypełnić oświadczenie w pkt. 3.3. wniosku.
 11. Gdy wnioskodawca lub jego małżonek/małżonka jest wychowankiem/wychowanką pieczy zastępczej i nie mam ukończonego 30 roku życia – powinien/powinni dołączyć dokumenty i wypełnić oświadczenie w pkt. 3.4. wniosku.
 12. Gdy wnioskodawca/y wychowuje/ą przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – powinien/powinni dołączyć dokumenty i wypełnić oświadczenie w oświadczenie 3.5. wniosku.
 13. Gdy wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego jest/są     uczestnikiem/uczestnikami realizowanego przez m.st. Warszawę projektu społecznego, których celem jest poprawa warunków mieszkaniowych lub zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych – powinien/powinni dołączyć dokumenty i wypełnić oświadczenie w oświadczenie 3.6. wniosku.
 14. Gdy wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego w związku z warunkami mieszkaniowymi pozostaje/ą w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej - powinien/powinni dołączyć dokumenty i wypełnić oświadczenie w pkt. 3.7. wniosku.
 15. Gdy wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego jest/są kandydatem/kandydatką/kandydatami na repatrianta/repatriantkę/repatriantów w rozumieniu art. 1a pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji i złożył/złożyli pisemny wniosek w sprawie udzielenia zaproszenia do osiedlenia się na terenie m.st. Warszawy – powinien/powinni dołączyć dokumenty i wypełnić oświadczenie w pkt. 3.8. wniosku.
 16. Gdy wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 7 lat zbyli lub rozporządzili posiadanym prawem do lokalu stanowiącego odrębną własność, nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym lub inną nieruchomość, spółdzielczym prawem do lokalu lub zamienili zamieszkiwany lokal – powinien/powinni dołączyć dokumenty potwierdzające zbycie/rozporządzenie wraz z informacjami o powierzchni, strukturze lokalu/nieruchomości i wypełnić oświadczenie w pkt. 3.10. wniosku.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Wnioski o najem lokali TBS składane są w dzielnicy faktycznego zamieszkania wnioskodawcy.
 2. Najem lokalu TBS jest formą pomocy mieszkaniowej m.st. Warszawy, skierowaną do osób, które nie będą partycypowały w kosztach budowy wynajmowanych lokali i których dochód jest równocześnie:
  1. wyższy niż dochód uprawniający do najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy na czas nieoznaczony (tzw. lokalu komunalnego),
  2. nie przekracza dochodu określonego w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych

Szczegółowe kryteria dochodowe do najmu lokalu z zasobu TBS bez obowiązku zapłaty partycypacji przez najemcę dostępne są na stronie: mieszkania.um.warszawa.pl

 1. Do najmu lokalu TBS mogą zostać skierowane osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:
  1. Zamieszkują na terenie m.st. Warszawy i na jego terenie rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych;
  2. Spełniają kryterium dochodowe (informacje w pkt II jw.);
  3. Wnioskodawca, jego małżonek lub inna osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub zgłoszona do zamieszkiwania nie posiadają tytułów prawnych do nieruchomości pozwalających zabezpieczyć warunki mieszkaniowe we własnym zakresie;
  4. Na dzień zawarcia umowy najmu lokalu, złożą oświadczenie, iż nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości;
  5. Nie zalegają z opłatami za zajmowany lokal;
  6. W przypadku osób posiadających umowę najmu w chwili złożenia wniosku, wymagane jest złożenie oświadczenia o jej rozwiązaniu najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy najmu lokalu TBS oraz opróżnienie i przekazanie lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym zarządcy lokalu w ciągu miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu lokalu TBS;
  7. W przypadku osób, które zajmują lokale z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy albo są najemcami lokali w zasobach TBS, dodatkowo:
   1. powinny zobowiązać się, że rozwiążą umowę najmu zajmowanego lokalu najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy najmu lokalu TBS oraz opróżnią i przekażą ten lokal protokołem zdawczo-odbiorczym zarządcy lokalu w ciągu miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu lokalu TBS,
   2. nie doprowadziły do sytuacji, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, w okresie dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu TBS,
  8. W przypadku osób, które są najemcami lokali z zasobu TBS, które zawarły z TBS umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego są najemcami, dodatkowo powinny zobowiązać się, że dokonają cesji praw wynikających z umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych na rzecz m.st. Warszawy za uprzednią zgodą TBS przed wskazaniem do najmu lokalu TBS.
 2. Za dochód uważa się:
  1. dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych czyli dochody (po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób):
   1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
   2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
   3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
    1. renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
    2. renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
    3. świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
    4. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
    5. świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
    6. ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
    7. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
    8. zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
    9. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
    10. należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
    11. należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
    12. należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
    13. dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
    14. alimenty na rzecz dzieci,
    15. stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
    16. kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
    17. należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
    18. dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
    19. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
    20. ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
    21. ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
    22. świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
    23. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
    24. dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
    25. renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
    26. zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
    27. świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
    28. pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
    29. kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
    30. świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
    31. świadczenie rodzicielskie,
    32. zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
    33. stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;
    34. przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne
  2. W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
  3. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
  4. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 3. Stawka czynszu w nowych inwestycjach wynosi do około 25 zł/mies. za 1 m2, a zawarcie umowy najmu uzależnione jest od wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w wysokości 12 krotności czynszu.

Przydatne linki

TBS Północ (otwarcie w nowym oknie).

TBS Południe (otwarcie w nowym oknie).

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?