Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego

null Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij wniosek (patrz: "Pliki do pobrania").
 2. Zabierz ze sobą wymagane dokumenty (wykaz poniżej).
 3. Nie zapomnij swojego dokumentu tożsamości.
 4. Udaj się do siedziby USC m.st. Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
 5. Na miejscu dokonasz opłaty skarbowej. Opłaty skarbowej możesz dokonać wcześniej przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu urodzenia/ aktu małżeństwa/ aktu zgonu.
 2. Dowód potwierdzający zdarzenie.
 3. Inne dowody - dokumenty urzędowe.
 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

39 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po odtworzeniu aktu stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

bądź bezpośrednio w opłatomacie w siedzibie przy ul. T. Chałubińskiego 8 w Warszawie.

Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki, zgodnie z kolejnością wpływających wniosków.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. Podstawą odtworzenia aktu stanu cywilnego są dokumenty potwierdzające sporządzenie aktu za granicą. Dokumenty zagraniczne należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 2. Odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
 3. Do złożenia wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której akt dotyczy, lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku odtworzenia aktu zgonu.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?