Specific category icon

Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego

Wstecz

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka

Krok po kroku

  1. Przyjdźcie do siedziby Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, w której był sporządzony akt urodzenia waszego dziecka (o ile nie upłynął termin 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia waszego dziecka).
  2. Dokonajcie opłaty skarbowej, zabierzcie ze sobą dowód uiszczenia opłaty.
  3. Nie zapomnijcie o dowodach tożsamości.
  4. Na miejscu, złożycie oświadczenia o zmianie imienia dziecka - konieczna jest obecność obojga rodziców.
  5. Pamiętajcie, że po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

  1. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

11 zł - opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy. Wykaz rachunków bankowych dla opłat skarbowych dostępny jest TUTAJ.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

  • Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.
  • Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia oświadczenia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego o zmianie imienia lub imion dziecka, bowiem zmianie podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.
  • Oświadczenie o zmianie imienia dziecka powinno być złożone w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym został sporządzony jego akt urodzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2018.2224 – j.t.).


Nie znalazłeś informacji?