Specific category icon

Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego

Wstecz

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka

Krok po kroku

  1. Przyjdźcie do  siedziby Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, w której był sporządzony akt urodzenia waszego dziecka  (o ile nie upłynął termin 6. miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia waszego dziecka).
  2. Dokonajcie opłaty skarbowej, zabierzcie ze sobą dowód uiszczenia opłaty.
  3. Nie zapomnijcie o dowodach tożsamości.
  4. Na miejscu, złożycie oświadczenia o zmianie imienia dziecka - konieczna jest obecność obojga rodziców.
  5. Pamiętajcie, że po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

  1. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

11 zł - opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy. Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

  • Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.
  • Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia oświadczenia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego o zmianie imienia lub imion dziecka, bowiem zmianie podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.
  • Oświadczenie o zmianie imienia dziecka powinno być złożone w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym został sporządzony jego akt urodzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016.2064 j.t.).


Nie znalazłeś informacji?