Zdarzenie z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane

null Rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane

Krok po kroku

 1. Zabierz ze sobą wymagane dokumenty (wykaz poniżej).
 2. Nie zapomnij swojego dokumentu tożsamości.
 3. Udaj się do siedziby USC m.st. Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
 4. Na miejscu dokonasz opłaty skarbowej. Opłaty skarbowej możesz dokonać wcześniej przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego za granicą i nie zarejestrowanego w księgach stanu cywilnego.
 2. Zagraniczny dokument potwierdzający zdarzenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty

39 zł - opłata skarbowa za zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego za granicą i nie zarejestrowanego w księgach stanu cywilnego.

 • Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w dowolnej kasie urzędu albo przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
 • bądź bezpośrednio w opłatomacie w siedzibie przy ul. T. Chałubińskiego 8 w Warszawie.

Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki, zgodnie z kolejnością wpływających wniosków.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. Urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego.
 2. Dowodami w postępowaniu są: pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza w odniesieniu do aktu urodzenia; karta zgonu w odniesieniu do aktu zgonu.
 3. Wnioskodawcą może być osoba, której akt dotyczy, jej przedstawiciel ustawowy, osoba, która wykaże interes prawny lub osoba, która wykaże interes faktyczny w rejestracji zgonu.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?