Specific category icon

Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wstecz

Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Krok po kroku

 1. Umów się telefonicznie i ustal termin złożenia oświadczenia testamentowego (tel. 22 44 31 200).
 2. Dokonaj opłaty skarbowej na rachunek Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 3. Przyjdź do siedziby USC m.st. Warszawy przy ul. Jezuickiej 1/3 razem z co najmniej dwoma pełnoletnimi świadkami (patrz dział "Uwagi").
 4. Nie zapomnijcie o dowodach tożsamości testatora i świadków.

Sprawdź jakie masz prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy. 

Wymagane Dokumenty

 1. Podanie o sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.
 2. Do wglądu: dokumenty tożsamości spadkodawcy i świadków.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

22 zł - opłata skarbowa za sporządzenie protokołu.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Sprawa załatwiona jest bezzwłocznie po dokonaniu zgłoszenia u kierownika USC i ustaleniu terminu sporządzenia testamentu.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Przy sporządzeniu testamentu obowiązkowa jest obecność dwóch pełnoletnich świadków.
 2. Nie może być świadkiem przy sporządzeniu testamentu:
  • kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • niewidomy, głuchy lub niemy,
  • kto nie umie czytać lub pisać,
  • kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament,
  • skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

Nie może być świadkiem również osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść.

Nie mogą być świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2018.2224 – j.t.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019.1000 j.t.).

Nie znalazłeś informacji?