Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

null Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (USC)

Kodeks cywilny przewiduje sporządzenie testamentu allograficznego, który polega na ustnym oświadczeniu woli przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Do sporządzenia takiego testamentu nie jest wymagane wystąpienie żadnych szczególnych okoliczności. Tutaj dowiesz się jak możesz sporządzić testament przed kierownikiem USC.
[!] Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu przed kierownikiem USC. 

Krok po kroku

 1. Wybierz osoby, które będą świadkami sporządzania testamentu. Obowiązkowa jest obecność co najmniej 2 pełnoletnich osób. W sekcji Uwagi przeczytasz kto nie może być świadkiem.
 2. Zadzwoń pod numer 22 44 31 200 i ustal termin sporządzenia testamentu.
 3. W wyznaczonym terminie przyjdź do siedziby USC m.st. Warszawy przy ul. Jezuickiej 1/3 na Starym Mieście. 
  [!] Sprawę załatwisz tylko w USC przy ul. Jezuickiej 1/3.
 4. Jako spadkodawca oświadczysz swoją ostatnią wolę ustnie przed kierownikiem USC w obecności dwóch świadków. Twoje oświadczenie spiszemy w protokole i podamy w nim datę jego sporządzenia. Treść spisanego protokół odczytamy Ci w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez Ciebie jako spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona czyli kierownika USC oraz przez świadków.

Wymagane dokumenty

 1. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 2. Do wglądu dokumenty tożsamości spadkodawcy i świadków – dowody osobiste, paszporty.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

22 zł – opłata skarbowa za sporządzenie testamentu.
Opłatę możesz zapłacić:

 • w dowolnej kasie urzędu,
 • w opłatomacie w siedzibie USC,
 • przelewem na rachunek bankowy:

Urząd m.st. Warszawy, 
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
W tytule przelewu napisz: „Opłata skarbowa za sporządzenie testamentu”.

Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, ul. Jezuicka 1/3.
[!] W budynku przy ul. Jezuickiej 1/3 nie ma windy, podnośnika ani pochylni. Osoby, które mają problem z wejściem po schodach na II piętro przyjmiemy na parterze Pałacu Ślubów przy pl. Zamkowym 6. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 22 44 31 200 lub na adres e-mail: sekretariat.usc@um.warszawa.pl.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi

Po ustaleniu terminu sporządzenia testamentu Twoją sprawę załatwiamy od razu.

Tryb odwoławczy

W tej sprawie nie możesz się odwołać.

Uwagi

 1. W testamencie przed kierownikiem USC możesz zapisać całość spadku tylko jednej osobie. 
  • Przy sporządzaniu testamentu świadkiem nie może być osoba, która: 
  • nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • jest niewidoma, głucha lub niema,
  • nie umie czytać lub pisać,
  • nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament,
  • jest skazana prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.
 2. Świadkiem nie może być również osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być świadkami: 
  • małżonek tej osoby, 
  • jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz 
  • osoby, które pozostają z nią w stosunku przysposobienia.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 4.06.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?