Zameldowanie/wymeldowanie

null Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i członków ich rodzin

Tłumaczenie na język angielskiTłumaczenie na język rosyjskiTłumaczenie na język ukraiński

 

 

Jeśli jesteś cudzoziemcem i mieszkasz czasowo w Polsce, zamelduj się. Sprawdź jak to zrobić.

Krok po kroku

 1. Wypełnij formularz zgłoszenia pobytu czasowego.
 2. Formularz i wymagane dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku zostaniesz zameldowany na pobyt czasowy.
 4. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu musisz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców m.st. Warszawy. Jak to zrobić przeczytasz w karcie informacyjnej Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców m.st. Warszawy.

Wymagane dokumenty

 1. Formularz zgłoszenia pobytu czasowego.
  [!] Musisz przygotować odrębny wniosek dla każdej osoby, która się melduje, również dla dziecka.
 2. Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – przygotuj ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość i obywatelstwo.
 3. Jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE albo EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej – przygotuj:
  • ważny dokument podróży,
  • jeden z poniższych dokumentów:
   • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,
   • ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE,
   • inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE.
 4. Jeśli jesteś obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przygotuj:
  • ważny dokument podróży,
  • jeden z poniższych dokumentów:
   • ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, 
   • ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce.
 5. Jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przygotuj:
  • ważny dokument podróży,
  • jeden z poniższych dokumentów:
   • ważną kartę pobytową,
   • ważną kartę stałego pobytu.
 6. Jeśli nie jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA  albo Konfederacji Szwajcarskiej i nie jesteś członkiem rodziny obywatela takiego państwa oraz wjechałeś do Polski na podstawie wizy – przygotuj:
  • ważny dokument podróży,
  • wizę na podstawie której legalnie przebywasz w Polsce.
 7. Jeśli nie jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA  albo Konfederacji Szwajcarskiej i nie jesteś członkiem rodziny obywatela takiego państwa oraz:
  1. przebywasz w Polsce w ramach ruchu bezwizowego – przygotuj:
   • ważny dokument podróży
  2. przebywasz w Polsce na podstawie stempla umieszczonego w dokumencie podróży, który potwierdza złożenie przez Ciebie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego RP – przygotuj:
   • ważny dokument podróży,
   • jeden z poniższych dokumentów:
   • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
   • kartę pobytu,
   • zgodę na pobyt tolerowany,
   • zezwolenie na pobyt czasowy,
   • zezwolenie na pobyt stały,
   • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
   • decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 8. Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować np. jesteś jego właścicielem lub masz umowę najmu – przynieś do wglądu jeden z dokumentów, który to potwierdzi, np.:
  • umowę cywilnoprawną,
  • odpis z księgi wieczystej,
  • decyzję administracyjną,
  • orzeczenie sądu.
 9. Jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować przynieś do wglądu dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.
  [!] Na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego (pkt 6 wniosku) właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania, musi potwierdzić, że przebywasz w tym lokalu.
 10. Jeśli meldujesz inną osobę musisz mieć dodatkowo do wglądu:
  • dokument, który potwierdza, że możesz działać w jej imieniu np. pełnomocnictwo, orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki,
  • swój dokument tożsamości np. dowód osobisty lub paszport.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za złożenie wniosku o zameldowanie na pobyt czasowy. 
Możliwe dodatkowe opłaty: 
17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.
Opłaty możesz zrobić: 

 1. w kasie urzędu dzielnicy
 2. w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek
 3. przelewem na rachunek bankowy 

Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika
Numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
W tytule przelewu napisz za co wnosisz opłatę np. opłata za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu dla [wpisz imię i nazwisko osoby].

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Osobiście w dowolnej delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Warszawie.
 2. Przez stronę internetową www.gov.pl.

Składam wniosek osobiście:

 1. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia pobytu czasowego.
 2. Przyjdź do dowolnej delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich i złóż podpisany wniosek i niezbędne dokumenty.
 3. Po sprawdzeniu dokumentów i pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku zostaniesz zameldowany.
 4. Odbierz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

[!] Jeśli chcesz złożyć wniosek osobiście w urzędzie możesz zarezerwować wizytę w systemie rezerwacji wizyt.
Składam wniosek przez internet:
[!] Jeśli nie jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA i nie jesteś członkiem rodziny takiego obywatela, nie możesz zameldować się przez Internet. Dokumenty, które potwierdzają prawo do twojego pobytu w Polsce, musisz pokazać w urzędzie.
Jeśli chcesz zameldować się przez internet, potrzebujesz profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego lub e-dowodu.

 1. Wejdź na stronę www.gov.pl 
 2. Kliknij przycisk Zamelduj się.
 3. System przeniesie Cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Wypełnij formularz 
 5. Sprawdź i podpisz zgłoszenie. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP. 

[!] Jeśli widniejesz w księdze wieczystej i wpisany adres lokalu będzie się z nią zgadzał – system zamelduje Cię automatycznie. 

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Twój wniosek rozpatrzymy niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

W tej sprawie nie możesz się odwołać.

Uwagi

 1. Jeśli zmieniasz miejsce pobytu czasowego nie musisz wymeldowywać się z poprzedniego miejsca. Przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego zostaniesz automatycznie wymeldowany z poprzedniego adresu pobytu czasowego.
 2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. 
 3. Nie musisz się meldować, jeśli Twój pobyt w Polsce nie będzie trwał dłużej niż 30 dni, np. gdy spędzasz w Polsce urlop.
 4. Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego obywatela, który przebywa w Polsce, musisz zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu. Ten czas liczymy od dnia przybycia do tego miejsca. 
 5. Jeśli nie jesteś obywatelem państwa UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej, ani członkiem rodziny obywatela jednego z tych państw, musisz zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 4 dniu. Ten czas liczymy od dnia przybycia do tego miejsca.
 6. Jeśli nie jesteś obywatelem państwa UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej, ani członkiem rodziny takiego obywatela, deklarowany przez Ciebie okres pobytu pod określonym adresem nie może być dłuższy niż okres, przez który możesz legalnie przebywać w Polsce.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 29.02.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?