Zmiana imienia lub nazwiska

null Zmiana nazwiska

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek o zmianę nazwiska (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej).
 2. Przyjdź do siedziby USC przy ul. gen. Andersa 5.
 3. Jeśli występujesz o zmianę nazwiska swojego dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.
 4. Zabierz ze sobą wymagane dokumenty (wykaz poniżej).
 5. Na miejscu dokonaj opłaty skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej możesz dokonać wcześniej przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy (zabierz ze sobą oryginał uiszczenia opłaty).
 6. Odbierz decyzję o zmianie nazwiska w urzędzie w wyznaczonym terminie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zmianę nazwiska wraz z uzasadnieniem (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej).
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

Opłaty

37 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji. 

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. Zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców chyba, że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
 2. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda, wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.
 3. W przypadku złożenia wniosku o zmianę nazwiska małoletniego dziecka przez jednego z rodziców lub o zmianę nazwiska rodzica z rozciągnięciem zmiany na małoletnie dziecko wymagana jest zgoda drugiego z rodziców wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
 4. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę nazwiska składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 5. Po zmianie nazwisko nie może składać się więcej niż z dwóch członów, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska nosi nazwisko wieloczłonowe, zgodnie z przepisami prawa państwa, którego się obywatelstwo również posiada.
 6. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie nazwiska jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.
 7. Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
  a) nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka,
  b) na nazwisko używane,
  c) na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
  d) na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.
 8. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o takim nazwisku.
 9. Zmiana nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
 10. Wniosek o zmianę nazwiska składa się do wybranego Kierownika USC (lub jego Zastępcy).
 11. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?