Odbieranie odpadów komunalnych

null Gospodarka odpadami - najczęściej zadawane pytania

Q&A - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące gospodarki odpadami

 
 1. Jak i gdzie muszę złożyć deklarację śmieciową?

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, złóż deklarację jak najszybciej. Możesz:

 • złożyć ją osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców Twojego urzędu dzielnicy,
 • przesłać w formie elektronicznej przez platformę ePUAP,
 • wysyłać tradycyjną pocztą na adres Twojego urzędu dzielnicy.

Jeśli dla danej nieruchomości składasz deklarację po raz pierwszy, zrób to w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na tej nieruchomości lub wytworzenia na niej pierwszych odpadów komunalnych. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych, która ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby gospodarstw domowych w nieruchomości), złóż nową deklarację do 10 dnia kolejnego miesiąca.

[!] Deklaracje składają:

 • wszyscy właściciele nieruchomości (w tym właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi),
 • zarządcy lub administratorzy, np. w przypadku spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot mieszkaniowych.

Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych (np. blokach) nie składają deklaracji samodzielnie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce „Złóż deklarację”.

 1. Ile mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Opłata wyniesie 107 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Jeśli w gospodarstwie jest kompostownik opłata zostanie pomniejszona o 9 zł i wyniesie 98 zł.

 1. Jak często należy składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

W przypadku każdej zmiany danych, która wpływa na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. liczby gospodarstw domowych funkcjonujących na nieruchomości w danym miesiącu. Jeśli w cyklu miesięcznym zmienia się liczba gospodarstw domowych, deklarację należy składać co miesiąc.

 1. Po co mam segregować śmieci?

Za brak segregacji śmieci (lub ich nieprawidłową segregację) płaci się podwójnie. Wynika to z przepisów: jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, to ponosi podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. w wysokości dwukrotnej wysokości stawek opłaty.

Podstawa prawna: Uchwała NR LVIII/1854/2021 Rady m.st. Warszawy z 17 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 1. Do kiedy muszę zapłacić za gospodarowanie odpadami?

Opłatę wnieś do 28. dnia każdego miesiąca. Pamiętaj, że

 • możesz zrobić przelew na konto, które otrzymałeś w Twoim urzędzie dzielnicy podczas składania deklaracji,
 • jeśli nie masz przypisanego numeru konta, wnieś opłatę na numer konta właściwy dla Twojego urzędu dzielnicy,
 • w tytule przelewu wpisz OZGOK (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), podaj dane, które identyfikują składającego deklarację, miejsce zamieszkania lub siedziby,
 • opłaty możesz dokonać też w kasie Twojego urzędu dzielnicy oraz w placówkach pocztowych.

6.  Jaką deklarację powinien złożyć właściciel domu jednorodzinnego, który prowadzi w domu dodatkowo działalność gospodarczą? Czy ma znaczenie tutaj wyodrębnienie lub wydzielenie lokalu?

Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, który służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość. Dopuszcza się w nim wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane).

Jeśli właściciel nieruchomości prowadzi w takim lokalu użytkowym tylko działalność biurową, niezbędną przy prowadzeniu działalności gospodarczej w innym miejscu niż miejsce zamieszkania, to zastosowanie ma art. 6j ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tym przepisem, całą nieruchomość należy potraktować jako nieruchomość zamieszkaną i złożyć deklarację DZ (zabudowa jednorodzinna).

Jeśli jednak rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej jest inny, to należy złożyć deklarację DM. Jest to deklaracja dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne (zabudowa jednorodzinna).

 1. Jaką deklarację powinien złożyć właściciel domu jednorodzinnego, który wydzielił 2 lokale (jeden na cele mieszkaniowe, a drugi na użytkowe), a lokal użytkowy PRZEKRACZA 30% całkowitej powierzchni budynku?

Przekroczenie wartości 30% powoduje, że budynek nie może być uznany za budynek mieszkalny jednorodzinny. Wtedy trzeba potraktować go jako budynek wielolokalowy.

 1. Jaką deklarację powinien złożyć właściciel domu jednorodzinnego, który posiada na tej samej działce budynek A (przeznaczony w 100% na cele mieszkaniowe) i budynek B (przeznaczony w 100% na cele użytkowe – działalność gospodarcza)?

W takiej sytuacji trzeba złożyć deklarację DM. Jest to deklaracja dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (zabudowa jednorodzinna).

 1. Mam dwa mieszkania w zabudowie wielolokalowej w różnych dzielnicach Warszawy. W drugim mieszka moje dziecko. Czy zapłacę za każde z nich po 85 zł, bez względu na powierzchnię mieszkania?

Tak, od stycznia 2022 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 85 zł od gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej, bez względu na powierzchnię mieszkania.

 1. Mam dwa mieszkania w zabudowie wielolokalowej. W jednym mieszkam, ale drugie jest puste –trzymam je dla dziecka, które wprowadzi się tam za kilka lat, a nie chcę go wynajmować. Czy muszę zapłacić 85 zł miesięcznie za to puste mieszkanie mimo, że jest nieużywane i nie ma tam odpadów?

W przypadku lokali mieszkalnych w zabudowie wielolokalowej, które są czasowo niezamieszkane, właściciel nieruchomości nie powinien obciążać właściciela lokalu opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystarczy, że właściciel lokalu złoży odpowiednie oświadczenie. W lokalu niezamieszkanym nie funkcjonuje gospodarstwo domowe, a w związku z tym nie powstają odpady komunalne. Takiego lokalu takiego nie należy uwzględniać w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Mam na prywatnej działce dwa domki letniskowe. Ile od nowego roku zapłacę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, przewidziano opłatę roczną. Jest to 181,90 zł od domku letniskowego. W tym konkretnym przypadku właściciel zapłaci więc 363,80 zł za rok za 2 domki letniskowe.

 1. W blokach którymi zarządzam zdarzają się lokale, w których nikt nie mieszka. Część z nich jest pusta, niewynajęta. Czy te lokale też powinny wnosić opłatę za odpady? Jakie przepisy regulują te kwestie?

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec (w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy). Reguluje to art. 6i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ucpg).

Oznacza to, że jeśli lokal jest niezamieszkany, to jego właściciel nie powinien być obciążany opłatą. Dodatkowo, w ustawie wskazano, że jeśli właściciel nieruchomości zamieszkuje daną nieruchomość przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał (za cały miesiąc). W nowym miejscu zamieszkania płaci dopiero od następnego miesiąca, po którym nastąpiła zmiana.

Brak zamieszkiwania w jednym miejscu oznacza, że właściciel ponosi opłaty w innym miejscu, które stanowi jego miejsce zamieszkania. Jeśli właściciel lokalu złoży oświadczenie o niezamieszkiwaniu w tym lokalu oraz ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej gminie, to właściel lub zarządca nieruchomości (np. wspólnota lub spółdzielnia) nie ponosi opłat za taki lokal. Opłatą tą nie jest też obciążany właściciel pustego lokalu. Aby udokumentować ten fakt, właściciel pustego lokalu może przedstawić właścicielowi lub zarządcy nieruchomości wielolokalowej albo też gminie deklarację, którą złożył w nowym miejscu zamieszkania. Właściciel lub zarządca nieruchomości wielolokalowej, jako podmiot składający deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ma obowiązek weryfikować oświadczenia pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym.

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, właściciel lub zarządca nieruchomości wielolokalowej, może żądać od właściciela lokalu (np. osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, ale też osoby faktycznie zamieszkującej taki lokal), podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6m ust. 1c ucpg). W przypadku ustalenia, że lokal jest zamieszkany, właściciel lub zarządca nieruchomości wielolokalowej powinien wykazać to gospodarstwo domowe w deklaracji i zapłacić za nie odpowiednią opłatę.

Analogicznie należy postępować w przypadku pustych (niewynajętych) lokali użytkowych.

 1. Co jeżeli właściciel posiada 2 lokale połączone ze sobą, ale na 2 księgach wieczystych. Jak rozliczyć takiego mieszkańca?

W przypadku, gdy gospodarstwo domowe funkcjonuje w dwóch połączonych ze sobą lokalach mieszkalnych, właściciel tych lokali powinien być obciążony jedną opłatą w wysokości 85 zł.

 1. Co w momencie, gdy jest lokal mieszany?

Jeśli lokal w budynku wielolokalowym jest wykorzystywany zarówno jako mieszkanie, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej, postępujemy zgodnie z art. 6j ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 (nieruchomość zamieszkana). Jeżeli w danym przypadku nie można zastosować tego przepisu, to wtedy należy przyjąć, że stosuje się opłatę jak za część niezamieszkaną.

 1. Czy lokale użytkowe mają mieć oddzielne pojemniki? Odbiór odpadów jest liczony według częstotliwości odbioru i wielkości pojemników? Ta nieruchomość ma pojemniki wspólne.

W myśl § 10 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciel nieruchomości powinien wyodrębnić pojemniki dla każdej z tych części i oznaczyć je w sposób pozwalający ustalić, której części nieruchomości dany pojemnik dotyczy. Wysokość opłaty dla części niezamieszkanej stanowi iloczyn: liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, liczby ich wyładowań wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z kolei wysokość opłaty w części zamieszkanej stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych i stawki opłaty. W związku z tym opłata gospodarowanie odpadami komunalnymi za całą nieruchomość będzie stanowić sumę opłat z części zamieszkanej i niezamieszkanej.

 1. Nieruchomość mieszana. Jak traktować lokale wynajęte na magazyny, gdzie nie powstają odpady? Czy obciążać właścicieli/najemców opłatą?

Obowiązek ponoszenia opłaty (w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy) związany jest z powstawaniem na nieruchomości odpadów komunalnych. Jeżeli w lokalach przeznaczonych na działalność magazynową nie powstają odpady komunalne, gdyż nie przebywają tam ludzie, to nie ma obowiązku ponoszenia opłaty, a tym samym uwzględniania tych lokali w deklaracji.

 1. Czy w odniesieniu do części niezamieszkanej nieruchomości mieszanej, liczba odbiorów danej frakcji (bio i odpady zmieszane) może być rzadsza niż wynikająca z przyjętej częstotliwości?

Nie. Częstotliwość odbiorów pojemników przeznaczonych do zbierania każdej frakcji powinna w danym miesiącu być nie rzadsza niż określona w Uchwale, tj.:

Papier – co cztery tygodnie, Metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie, Szkło – co cztery tygodnie, Odpady zmieszane – co 2 tygodnie, Bioodpady – co tydzień.

Liczba realizowanych odbiorów może się różnić w poszczególnych miesiącach, np. w jednym miesiącu liczba odbiorów frakcji Papier będzie wynosić „1”, a w innym – „2”.

Podstawa prawna: Uchwała nr XCI/3003/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów. 

 1. Nieruchomość mieszana, w której działa przedszkole. Prowadzi ono swoją działalność zarówno w lokalach użytkowych, jak i kilku lokalach mieszkalnych. Jak prawidłowo wyliczyć wysokość opłaty, którą obciążany będzie podmiot prowadzący przedszkole?

Wszystkie lokale, w których działa przedszkole, niezależnie od tego czy są to lokale użytkowe czy mieszkalne, należy potraktować jako część niezamieszkaną nieruchomości. W związku z tym, wysokość opłaty powinna być ustalona na podstawie liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, liczby ich wyładowań wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Jak powinno wyglądać oświadczenie składane właścicielowi nieruchomości przez właściciela/najemcę lokalu mieszkalnego/użytkowego? Czy jest specjalny druk?

Ani przepisy ucpg, ani przyjęta przez Radę m.st. Warszawy uchwała nie przewidują gotowego wzoru oświadczenia. Wszelkie oświadczenia, które mają wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są oświadczeniami wiedzy, wobec powyższego osoba (podmiot), który je składa, jest odpowiedzialny za prawdziwość danych zawartych w tym oświadczeniu.

Pozyskanie danych przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową powinno nastąpić w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Jak urząd będzie sprawdzał ile jest lokali w danej nieruchomości?

Za prawidłowość danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiada właściciel nieruchomości/zarządca nieruchomości. Zatem to na nim ciąży obowiązek ustalenia, ile gospodarstw domowych funkcjonuje na danej nieruchomości. Poprawność złożonej deklaracji jest weryfikowana przez pracowników urzędów dzielnic.

Zgodnie z art. 6o ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta w celu weryfikacji złożonych deklaracji może wykorzystać informacje i dane znajdujące się w jego posiadaniu oraz posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Dodatkowo na podstawie art. 6q ucpg, w sprawach dotyczących opłat stosuje się przepisy ustawy ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. W związku z tym organ może dokonać czynności sprawdzających mających na celu m.in. ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami (art. 272 O.p.)

 1. Czy lokale użytkowe znajdujące się w budynkach mieszkalnych powinny zawrzeć osobną umowę na wywóz odpadów?

Nie. W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy złożyć deklarację i wnosić opłatę za całą nieruchomość. Wysokość opłaty za część niezamieszkaną ustalana jest na podstawie iloczynu liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, liczby ich wyładowań wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Czy lokale wolno stojące (np. pawilon na terenie spółdzielni mieszkaniowej) mają być zamieszczone w deklaracji czy powinny podpisać osobną umowę?

Zmiana metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wpływa na zmianę rodzaju nieruchomości. Jeżeli dotychczas pawilon był uwzględniany w składanej deklaracji jako część nieruchomości w tzw. zabudowie mieszanej, od 1 stycznia 2022 r. powinno być tak samo. Jeśli natomiast znajduje się on na odrębnej nieruchomości, to w takim przypadku należy zawrzeć odrębną umowę na odbiór odpadów komunalnych.

Nieruchomości niezamieszkane co do zasady nie są objęte miejskim systemem odbioru odpadów. Wyjątek stanowią nieruchomości: 

 • które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – w zakresie części niezamieszkanej;
 • na których znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 
 • na których prowadzona jest działalność m.st. Warszawy i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w formie jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych; instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa. 

23. Administracja prosi o informację co w sytuacji jeśli jest lokal mieszany i jest 5 lokali użytkowych. Czy każdy lokal musi mieć komplet pojemników? Co jeśli wspólnota nie ma tyle terenu, aby postawić tyle pojemników. Co jeśli lokal użytkowy ma prywatną własność. Czy właściciel sam składa deklarację czy zarządca budynku? Czy w mieszanej nieruchomości najemca nieruchomości może sam składać deklarację?

W przypadku nieruchomości w tzw. zabudowie mieszanej zasadne jest wyodrębnienie pojemników dla części zamieszkanej i niezamieszkanej nieruchomości, przy czym pojemniki dla części niezamieszkanej przeznaczone będą dla wszystkich lokali użytkowych łącznie. Nie ma zatem potrzeby wyposażania każdego lokalu użytkowego w osobne pojemniki.

Zgodnie z przepisami, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa właściciel nieruchomości. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę albo spółdzielnię mieszkaniową. Dlatego w tym przypadku nieprawidłowe jest składanie deklaracji przez właściciela lub najemcę lokalu mieszkalnego/użytkowego.

 1. Czy lokale użytkowe z jednego budynku mogą mieć kilka wspólnych większych pojemników zamiast każdy po 120 l i 240 I na każdą z 5 frakcji? Czy zarządca w deklaracji może wpisać zadeklarowane pojemności oraz ilość wyładowań, a zamówione pojemniki będą sumą wskazanych w deklaracji?

Za organizację Miejsc Gromadzenia Odpadów na nieruchomości odpowiada właściciel nieruchomości. W przypadku lokali użytkowych znajdujących się w części niezamieszkanej nieruchomości, należy wyodrębnić pojemniki, których liczba i pojemność zapewni zbieranie całości odpadów komunalnych powstających w tych lokalach. W deklaracji należy odnieść się do pojemników faktycznie znajdujących się na nieruchomości i wskazać taką liczbę i pojemność pojemników, która będzie adekwatna do potrzeb wszystkich lokali użytkowych łącznie. Pojemniki należy oznaczyć, w taki sposób, aby nie budziło wątpliwości, że są przeznaczone dla części niezamieszkanej.

 1. Czy podmiot uprawniony do składania deklaracji DM i DN ma obowiązek wykazać wszystkie rodzaje frakcji w przypadku lokali, w których jest prowadzona działalność gospodarcza?

Segregacja odpadów na 5 frakcji jest wymogiem ustawowym. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkanej (lub jej części) powstaje wtedy, gdy powstają tam odpady komunalne. Obowiązkowe jest wykazywanie w deklaracji wszystkich 5 frakcji (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio i odpady zmieszane). Obowiązek ten wynika wprost ze stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Powstawanie odpadów komunalnych jest ściśle związane z przebywaniem na nieruchomości jednej lub większej liczby osób. Obecność pracowników i klientów będzie zawsze powodować powstawanie odpadów komunalnych. Różnić się będzie jedynie ich ilość, jednak nie ma ona wpływu na powstawanie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale wpływa na wysokość ponoszonej opłaty. Nie ulega wątpliwości, że w lokalach użytkowych, w których stale bytują ludzie (pracownicy i klienci) powstają odpady komunalne. Właściciel nieruchomości powinien dołożyć wszelkich starań, aby złożyć deklarację zgodną ze stanem rzeczywistym.

 1. W bloku znajdują się zarówno lokale usługowe (na parterze), jak i mieszkalne. Jak prawidłowo będą one rozliczane?

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. budynek mieszkalny z lokalami usługowymi), opłata stanowi sumę opłat obliczonych dla poszczególnych części nieruchomości (art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), tj.:

 • dla części, na której zamieszkują mieszkańcy – iloczyn liczby gospodarstw domowych oraz stawki opłaty w wysokości 85 zł;
 • dla części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. lokale usługowe w budynku) – iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników, liczby ich wyładowań oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (obliczone łącznie dla wszystkich lokali w tej części nieruchomości).
 1. Dlaczego to właściciele/zarządcy mają obliczać wysokość opłaty za odpady (opłatę publicznoprawną)?

Podmiotem zobowiązanym do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  jest właściciel nieruchomości. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi obowiązki te wypełnia spółdzielnia mieszkaniowa albo wspólnota mieszkaniowa.

Podstawa prawna: art. 6m ust. 1, art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888, z późn. zm.).

 1. Czy firmy odbierające odpady zapewnią mieszkańcom pojemniki?

Tak. Firmy odbierające odpady zapewnią dla nieruchomości wielolokalowych pojemniki na odpady: zmieszane; szkło; papier; bioodpady oraz łącznie metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymają pojemniki na odpady zmieszane, natomiast na pozostałe frakcje – pojemniki lub worki (za wyjątkiem worków przeznaczonych do zbierania tzw. odpadów zielonych). Właściciel/zarządca nieruchomości musi po złożeniu deklaracji zamówić pojemniki za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115!

 1. Czy jeżeli właściciel lokalu mieszkalnego wyjeżdża na działkę lub do rodziny, powinien być obciążany opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a lokal taki należy wykazywać w deklaracji?

Pojęcie „zamieszkania” odnosi się do centrum życiowych interesów osoby fizycznej, a nie pobytu wyłącznie na dłuższy, czy krótszy okres czasu. Jeżeli zatem zmiana „miejsca zamieszkania” ma na celu wyłącznie przebywanie na działce, to nie stanowi to podstawy do zaniechania poboru opłaty. W przeciwnym razie konieczne byłoby złożenie odrębnej deklaracji za nieruchomość, na której w danym okresie mieszkaniec zamieszkuje – deklaracji dla nieruchomości zamieszkałej (DZ), a nie letniskowej (DL).

 1. Czy w przypadku zasiedlenia lokalu np. 10.01.2022 r. powinniśmy uznać, że mieszkaniec prowadzi w styczniu gospodarstwo domowe na dwóch „adresach” czyli na tym, na którym zamieszkiwał do 10 stycznia i na tym, na którym zamieszkuje od 10 stycznia?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec (art. 6i ust. 1 pkt 1 ucpg), tym samym nie ma możliwości naliczenia opłaty podwójnie, z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. Nawet w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i przeniesieniu się w trakcie miesiąca z jednej gminy do drugiej, opłata naliczana jest w gminie, w której mieszkaniec dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6i ust. 2 ucpg).

 1. Jaką opłatą obciążyć właściciela lokalu, w którym zamieszkuje 6 osób niespokrewnionych ze sobą (np. pracowników sezonowych, studentów)? Jak traktować mieszkające razem osoby po rozwodzie, które wspólnie partycypują w kosztach utrzymania lokalu?

Właściciel nieruchomości powinien ustalić, czy osoby takie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, opierając się np. na ich oświadczeniach. W przypadku ustalenia, że osoby te nie utrzymują się wspólnie, nie dzielą się swoimi dochodami lub wydatkami, należy je potraktować jako odrębne gospodarstwa domowe. Opłata za taki lokal będzie wówczas ustalana wg wzoru: liczba gospodarstw domowych x 85 zł.

 1. Jaką opłatą obciążyć właściciela lokalu, który przeznaczony jest do najmu krótkoterminowego (2–3 dni)?

W lokalach mieszkalnych przeznaczonych na tzw. najem krótkoterminowy, okresowo przebywają ludzie, którzy generują odpady komunalne, wobec czego powstaje obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli okres pobytu w takim lokalu jest zawsze kilkudniowy, krótszy niż miesiąc, a zatem nie funkcjonuje tam gospodarstwo domowe, można uznać, że lokal taki można zaliczyć do części niezamieszkanej nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. W takim przypadku właściciel lokalu przeznaczonego na wynajem krótkoterminowy powinien być obciążony opłatą obliczoną zgodnie z zasadami obowiązującymi w odniesieniu do części niezamieszkanych.

 1. Jaką kwotę naliczać od lokalu, którego właściciel deklaruje, że nie będzie prowadził segregacji odpadów komunalnych? Czy to ma być kwota 170 zł (2 x 85 zł)? Jeśli tak, to w którym miejscu wpisać to w deklaracji?

Zasada zbierania odpadów komunalnych w podziale na poszczególne frakcje jest określona w §1 i 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W związku z tym niedopuszczalne jest zadeklarowanie braku segregowania odpadów (np. wytwarzania jedynie odpadów zmieszanych). W przypadku potwierdzenia, że na nieruchomości prowadzona jest niewłaściwa segregacja odpadów, właściciel tej nieruchomości będzie obciążony dwukrotnością opłaty obliczonej dla całej nieruchomości. O podziale tej kwoty na mieszkańców decyduje właściciel (wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa).

 1. Czy w przypadku, gdy na nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym funkcjonują 2 odrębne gospodarstwa domowe, korzystające z 2 kompostowników, ulga za kompostowanie bioodpadów wynosi 18 (2 x 9) zł?

Nie. Ulga za kompostowanie bioodpadów przysługuje właścicielowi nieruchomości zabudowanej budynkami jednorodzinnymi, który kompostuje bioodpady. Jeśli 2 gospodarstwa domowe funkcjonują na jednej nieruchomości (jedna deklaracja), opłatę można pomniejszyć jedynie o 9 zł. Nie ma przy tym znaczenia ani liczba gospodarstw domowych, ani liczba kompostowników.

 1. Gdzie oddam telewizor o kineskopie mniejszym niż 24 cale czy inne mniejsze elektroodpady?

Mieszkańcy zobowiązani są do dostarczenia odpadów ZSEiE (Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zgodnie z zasadami działania PSZOK, punkt nieodpłatnie przyjmuje dostarczone przez mieszkańców Warszawy (we własnym zakresie) selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych.

Jeżeli telewizor jest mały, tzn. gdy żaden z wymiarów zewnętrznych urządzenia nie przekracza 25 cm, wtedy można oddać go również do MPSZOK-u. Na stronie internetowej znajduje się wykaz i godziny pracy MPSZOK. Elektrośmieci, które oddajemy, muszą być kompletne.

Organizacja odzysku ElektroEko oferuje również bezpłatny odbiór starych lub zepsutych telewizorów i monitorów bezpośrednio z domu bez względu na wielkość i wagę.

Dodatkowo, należy podkreślić, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, nie można wyrzucać z innymi odpadami (zmieszanymi), a za wyrzucenie elektrośmieci z innymi odpadami grozi kara do 5 tys. zł.

 1. Jak ubiegać się o pomoc osłonową?

Należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy zamieszkania. O pomoc osłonową mogą ubiegać się osoby, prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie.  Wysokość zasiłku celowego będzie wynosić minimum 50% ponoszonych miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne.

Pytania odnośnie metody od zużycia wody (obowiązującej do 31.12.2021r.) – Częstotliwość składania deklaracji. Okres obowiązywania deklaracji.

Pytania odnośnie metody od zużycia wody (obowiązującej do 31.12.2021 r.) – Brak złożenia deklaracji. Brak danych do określenia średniej ilości zużycia wody.

Pytania odnośnie metody od zużycia wody (obowiązującej do 31.12.2021 r.) – Zagadnienia ogólne

Najczęściej zadawane pytania od przedsiębiorców odnośnie metody od zużycia wody (obowiązującej do 31.12.2021 r.)

Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy – zmiany od 1 sierpnia 2020 roku

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli i zarządców nieruchomości wielolokalowych, na których zamieszkują mieszkańcy

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi dla wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (nieruchomości wyłącznie użytkowej) - ważne od 1 sierpnia 2020 roku

Istotne zmiany

Z dotychczasowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zostały wyłączone nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj. m.in. sklepy, hotele, galerie handlowe, budynki usługowe i biurowe, szkoły wyższe, szpitale, lotniska.

Co powinien zrobić właściciel nieruchomości niezamieszkanej lub jej zarządca?

 1. Do 1 sierpnia 2020 r. zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej (operatorem).
 2. Wyposażyć nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych i zbierać odpady w sposób selektywny, w podziale na frakcje:
 • papier
 • metale i tworzywa sztuczne
 • szkło
 • bio
 • bio – gastronomia lub targowisko
 • zmieszane.

Odpady zielone zbiera się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne na okres nie dłuższy niż 7 dni.

Odpady wielkogabarytowe zbiera się w kontenerach o pojemności od 1100 litrów, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne w wyznaczonych terminach, na okres nie dłuższy niż 24 godziny.

 1. Utrzymywać pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Wysokość nowych stawek

Maksymalne stawki, jakie mogą być zastosowane przez operatora na odbiór odpadów to:

 • 152,50 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane);
 • 305 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane);
 • 60 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych, opróżnianych ze zbiorników bezodpływowych i transportu tych nieczystości ciekłych.

Wprowadzone zmiany są związane z decyzją Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. podjętej w uchwale nr XXXII/976/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Treść uchwały dostępna jest pod adresem https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6F2F8743-A244-487F-A2D8174D46D90378,frameless.htm.

Przydatne informacje i dokumenty do pobrania

Nie znalazłeś informacji?