Specific category icon

Zdarzenie z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane

Wstecz

Rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane

Krok po kroku

1.Zabierz  ze sobą wymagane dokumenty (wykaz poniżej).
2.Nie zapomnij swojego dokumentu tożsamości.
3.Udaj się do siedziby USC m.st. Warszawy przy ul. Andersa 5.
4.Na miejscu dokonasz opłaty skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej możesz dokonać wcześniej przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego za granicą i nie zarejestrowanego w księgach stanu cywilnego.
 2. Zagraniczny dokument potwierdzający zdarzenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty

1. 39 zł - opłata skarbowa za zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego za granicą i nie zarejestrowanego w księgach stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy. Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. Urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego
 2. Dowodami w postępowaniu są: pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza w odniesieniu do aktu urodzenia; karta zgonu w odniesieniu do aktu zgonu.
 3. Wnioskodawcą może być osoba, której akt dotyczy, jej przedstawiciel ustawowy, osoba, która wykaże interes prawny lub osoba, która wykaże interes faktyczny w rejestracji zgonu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267-j.t.).

Wymagane załączniki

Brak.


Nie znalazłeś informacji?