Specific category icon

Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego

Wstecz

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Krok po kroku

 1. Przyjdź do dowolnej siedziby USC m.st. Warszawy.
 2. Dokonaj opłaty skarbowej w wysokości 39 zł na konto urzędu. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.
 3. Złóż wniosek o sprostowanie aktu
 4. Nie zapomnij swojego dokumentu tożsamości.
 5. Osoby uprawnione do złożenia wniosku:
  - osoba, której akt dotyczy (akt urodzenia i małżeństwa)
  -  jej przedstawiciel ustawowy,
  - osoba, która wykaże interes prawny.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty

39 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy. Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1.   Bez zbędnej zwłoki.
 2.   Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. Podstawą sprostowania są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.
 2. W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 3. Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016.2064 j.t.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2016.1827 j.t.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.)

Wymagane załączniki

 1.  Wzór wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Nie znalazłeś informacji?