Specific category icon

Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego

Wstecz

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Krok po kroku

 1. Przyjdź do dowolnej siedziby USC m.st. Warszawy.
 2. Dokonaj opłaty skarbowej w wysokości 39 zł na konto urzędu. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.
 3. Złóż wniosek o sprostowanie aktu
 4. Nie zapomnij swojego dokumentu tożsamości.
 5. Osoby uprawnione do złożenia wniosku:
  - osoba, której akt dotyczy (akt urodzenia i małżeństwa)
  -  jej przedstawiciel ustawowy,
  - osoba, która wykaże interes prawny.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty

39 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy. Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1.   Bez zbędnej zwłoki.
 2.   Do 1. miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. Podstawą sprostowania są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.
 2. W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 3. Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016.2064 j.t.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018.1044 j.t.).

Nie znalazłeś informacji?