Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego

null Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Krok po kroku

 1. Przyjdź do siedziby:
  • Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego, w którym był sporządzony akt, w przypadku konieczności uzupełnienia aktu z roku bieżącego,
  •  Wydziału Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego, w przypadku aktów sporządzonych w latach ubiegłych.
 2. Dokonaj opłaty skarbowej w wysokości 39 zł na konto urzędu. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta.
 3. Złóż wniosek o sprostowanie aktu.
 4. Nie zapomnij swojego dokumentu tożsamości.
 5. Osoby uprawnione do złożenia wniosku:
  - osoba, której akt dotyczy (akt urodzenia i małżeństwa),
  -  jej przedstawiciel ustawowy,
  - osoba, która wykaże interes prawny.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty

39 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1.   Bez zbędnej zwłoki.
 2.   Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. Podstawą sprostowania są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.
 2. W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 3. Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?