Specific category icon

Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego

Wstecz

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Krok po kroku

 1. Przyjdź do dowolnej siedziby USC m.st. Warszawy.
 2. Dokonaj opłaty skarbowej w wysokości 39 zł na konto urzędu. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy. 
 3. Złóż wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 4. Nie zapomnij swojego dokumentu tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Dokumenty, o których mowa poniżej w sekcji „UWAGI”.
 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty

39 zł - opłata skarbowa za uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy. Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Bez zbędnej zwłoki.            
 2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są inne akty stanu cywilnego lub akta zbiorowe prowadzone dla tego aktu.
 2. W przypadku uzupełnienia na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016.2064 j.t.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018.1044 j.t.).

Nie znalazłeś informacji?