Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego

null Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Krok po kroku

 1. Przyjdź do siedziby:
  • Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego, w którym był sporządzony akt, w przypadku konieczności uzupełnienia aktu z roku bieżącego,
  •  Wydziału Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego, w przypadku aktów sporządzonych w latach ubiegłych.
 2. Zapłać opłatę skarbową w wysokości 39 zł na konto urzędu.
 3. Złóż wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 4. Nie zapomnij swojego dokumentu tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Dokumenty, o których mowa poniżej w sekcji „Uwagi”.
 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty

39 zł - opłata skarbowa za uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Bez zbędnej zwłoki.            
 2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są inne akty stanu cywilnego lub akta zbiorowe prowadzone dla tego aktu.
 2. W przypadku uzupełnienia na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?