Rejestracja małżeństw

null Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

Jeśli chcesz wziąć ślub za granicą, musisz najpierw zgłosić się do urzędu stanu cywilnego (USC). Uzyskasz tam zaświadczenie, które potwierdzi, że zgodnie z prawem polskim możesz zawrzeć małżeństwo za granicą.

 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Krok po kroku

 1. Przyjdź do siedziby USC w Warszawie  (poza Sekcją Obrotu Zagranicznego przy ul. T. Chałubińskiego 8, Wydziałem Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego przy ul. M. Flisa 6 oraz siedzibą USC przy ul. Falęckiej 10).
 2. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia i wymagane dokumenty.
 3. Zapłać opłatę skarbową za wydanie odpisu lub zaświadczenia – więcej informacji znajdziesz w sekcji Opłaty.
 4. Na miejscu złóż pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Wymagane dokumenty

 1. Do wglądu: Twój dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą.
 3. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
 4. Jeśli nie masz  aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, to musisz przygotować:
  • zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie,
  • jeśli byłeś wcześniej w związku małżeńskim, przygotuj zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi, że małżeństwo nie istnieje.
 5. Zaświadczenie o stanie cywilnym osoby, z którą ma być zawarte małżeństwo.
 6. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
  [!] Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Opłaty

38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
Za odpis możesz zapłacić::

 • w dowolnej kasie urzędu,
 • w opłatomacie w siedzibie USC,
 • przelewem na konto.

Możesz zrobić przelew na rachunek bankowy urzędu: 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
W tytule przelewu napisz: „Opłata skarbowa za zaświadczenie do ślubu za granicą”

Możliwa opłata dodatkowa: 
17 zł – opłata skarbowa za formularz wielojęzyczny
Za formularz wielojęzyczny możesz zapłacić:

 • w dowolnej kasie Urzędu m.st. Warszawy,
 • w opłatomacie w dowolnej siedzibie USC – jeśli jest dostępny.
 • przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
23 1030 1508 0000 0005 5000 1004
W tytule przelewu napisz za co jest ta opłata, np.: „Opłata za formularz wielojęzyczny Jana Kowalskiego” – podaj imię i nazwisko osoby, której formularz dotyczy.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Twój wniosek rozpatrzymy niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Jeśli kierownik USC odmówi wydania zaświadczenia, dostaniesz pisemną odmowę. Masz wtedy 14 dni na złożenie wniosku do sądu właściwego dla siedziby USC o rozstrzygnięcie, czy przyczyny podane przez kierownika USC uzasadniają jego odmowę.

Nie musisz płacić za złożenie odwołania.

Uwagi

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia możesz złożyć do wybranego kierownika USC lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zaświadczenie otrzymasz w postaci papierowej. 
 • Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy. 
 • Wielojęzyczny standardowy formularz do dokumentu urzędowego (tłumaczenie pomocnicze) jest wydawany do zaświadczeń do ślubu za granicą. Formularz nie jest samodzielnym dokumentem. Może być przedstawiany tylko z dokumentem, do którego został wydany.

Podstawa prawna

Wersja 2.0 z 22.03.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?