Rejestracja małżeństw

Wstecz

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

Krok po kroku

 1. Przyjdź z narzeczoną/-ym do siedziby urzędu (za wyjątkiem Pragi-Południe - ul.Grochowska 274 i Mokotowa - ul.Falęcka 10).
 2. Zabierzcie ze sobą wymagane dokumenty (wykaz poniżej).
 3. Nie zapomnijcie o dokumentach tożsamości.
 4. Na miejscu wypełnicie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i uiścicie opłatę skarbową.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Niepełnoletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 2. Cudzoziemcy składają: dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 4. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.

Opłaty

84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

W ciągu 7 dni wydane zostanie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.

Uwagi

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.
 2. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje wybrany przez narzeczonych kierownik urzędu stanu cywilnego. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
 3. Zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa, duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa. Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dni ustawowo wolnych od pracy. 

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?