Rejestracja małżeństw

null Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

Jeżeli planujecie ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi (konkordatowy) i chcecie, żeby Wasze małżeństwo było uznane przez prawo polskie, to musicie wcześniej zgłosić się do urzędu stanu cywilnego (USC). Uzyskacie tam zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Poniżej dowiesz się, jak załatwić tę sprawę.
Jeśli chcecie, aby ślub wyznaniowy miał skutki cywilne (zostaniecie małżeństwem zgodnie z polskim prawem), musicie spełnić takie same wymogi, jak przy ślubie cywilnym. Ślub możecie wziąć, jeśli:

 • jesteście pełnoletni,
 • nie jesteście w związku małżeńskim,
 • nie jesteście ze sobą spokrewnieni w linii prostej (linia prosta to np. ojciec i córka) oraz nie jesteście rodzeństwem,
 • nie jesteście ze sobą spowinowaceni w linii prostej (np. nie może wziąć ślubu synowa i teść),
 • nie jesteście w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).
  [!] Więcej przeczytasz w sekcji Uwagi.

Krok po kroku

 1. Przyjdźcie do wybranej siedziby urzędu stanu cywilnego w Warszawie. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 2. Na miejscu złożycie zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie przygotuje pracownik urzędu i da je Wam do podpisu. 
  [!] Cudzoziemiec, który nie zna języka polskiego składa zapewnienie w obecności tłumacza.
 3. Złóżcie oświadczenie o Waszym przyszłym nazwisku oraz nazwisku Waszych przyszłych dzieci. 
  1. Po ślubie możecie:
   • zachować swoje dotychczasowe nazwiska, 
   • swoje dotychczasowe nazwisko połączyć z dotychczasowym nazwiskiem współmałżonka. To nazwisko może mieć tylko dwa człony (nazwisko dwuczłonowe) na przykład Nowak-Kowalska,
   • zdecydować się na jedno z Waszych nazwisk, które będzie Waszym wspólnym nazwiskiem.
   • nie składać oświadczenia o przyszłym nazwisku podczas wizyty w USC – wtedy zachowacie swoje dotychczasowe nazwiska.
  2. Podejmijcie też decyzję o nazwiskach dzieci:
   • jeśli po ślubie będziecie nosić różne nazwiska – musicie zdecydować, jakie nazwisko będą nosiły Wasze przyszłe dzieci. Możecie wskazać, że dziecko będzie nosiło nazwisko jednego z Was albo nazwisko, które powstanie z połączenia Waszych nazwisk w dowolnej kolejności (nazwisko matki połączone z nazwiskiem ojca, np. Nowak-Kowalska lub nazwisko ojca połączone z nazwiskiem matki, np. Kowalska-Nowak).
   • jeśli nie złożycie zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci – będą nosiły nazwisko dwuczłonowe, które powstanie z połączenia Waszych nazwisk, w kolejności: nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca.
 4. Kierownik USC wyda Wam zaświadczenie, które stwierdzi brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Przekażcie to zaświadczenie duchownemu, który udzieli Wam ślubu. 
  [!] Udajcie się do USC nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu, ponieważ zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy.

Jeśli chcecie sprawdzić jakie macie prawa związane z przetwarzaniem Waszych danych osobowych w tej sprawie, przeczytajcie naszą Klauzulę informacyjną.

Wymagane dokumenty

 1. Do wglądu Wasze dokumenty tożsamości – dowody osobiste lub paszporty.
 2. Dowód opłaty skarbowej – w sekcji Opłaty przeczytasz jak możesz zapłacić.
 3. Jeśli jest potrzebne – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa (szczegółowe informacje znajdziesz w dalszej części).
 4. Jeśli nie masz aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, to musisz przygotować:
  • zagraniczny dokument stanu cywilnego, który potwierdza urodzenie,
  • jeśli byłeś wcześniej w związku małżeńskim, przygotuj zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi, że małżeństwo nie istnieje.

Jeśli któreś z Was jest cudzoziemcem:

 1. Cudzoziemiec musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa kraju, którego jest obywatelem. Jeśli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody lub uzyskanie zaświadczenia jest niemożliwe, ponieważ prawo ojczyste cudzoziemca nie przewiduje wydawania takich dokumentów, sąd może zwolnić z obowiązku złożenia tego dokumentu. Wówczas sąd ustali, czy cudzoziemiec może wziąć ślub. W takiej sytuacji musicie mieć ze sobą prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie. Aby je uzyskać, cudzoziemiec musi złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
 2. Jeśli na podstawie składanych dokumentów kierownik USC nie będzie mógł ustalić danych, które wpisuje do aktu małżeństwa (ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego) cudzoziemiec składa odpis aktu urodzenia. Jeśli był wcześniej w związku małżeńskim: 
 • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa,
 • lub odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi jego ustanie (np. wyrok rozwodowy lub odpis aktu zgonu byłego małżonka), unieważnienie małżeństwa lub nieistnienie małżeństwa.

[!] Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Opłaty

84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.
[!] Jeśli bierzecie ślub poza Warszawą opłatę musicie wpłacić na konto tego urzędu, który będzie sporządzał akt małżeństwa. Będzie to urząd stanu cywilnego właściwy dla miejscowości, w której bierzesz ślub.
Jeśli zawierasz małżeństwo w Warszawie opłatę możesz zapłacić:

 • w dowolnej kasie urzędu,
 • w opłatomacie w siedzibie USC,
 • przelewem na konto.

Przelew zrób na rachunek bankowy:
Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika
Numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
W tytule przelewu napisz: Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa

Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy
[!] Sprawy nie załatwicie:

 • na ul. Grochowskiej 274 (Praga-Południe), 
 • na ul. Falęckiej 10 (Mokotów), 
 • w al. Solidarności 90 (Wola), 
 • na ul. F. Klimczaka 4 (Wilanów) 
 • przy ul. T. Chałubińskiego 8 (Sekcja Obrotu Zagranicznego)
 • w Wydziale Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego na ul. M. Flisa 6.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

Termin odpowiedzi

Zaświadczenie do ślubu konkordatowego wydamy w ciągu 7 dni.

Tryb odwoławczy

Jeśli kierownik USC odmówi Wam wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym, dostaniecie pisemną odmowę. Macie wtedy 14 dni na złożenie wniosku do sądu właściwego dla siedziby USC o rozstrzygnięcie, czy przyczyny podane przez kierownika USC uzasadniają jego odmowę. Jeśli odmowa kierownika USC wynika z orzeczenia sądu – nie możecie już złożyć wniosku do sądu o takie rozstrzygnięcie.

Uwagi

 1. W ciągu 5 dni od zawarcia małżeństwa duchowny przekaże do USC niezbędne dokumenty. Kierownik USC zarejestruje małżeństwo na ich podstawie. Pójdźcie do dowolnego USC – tam dostaniecie bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu małżeństwa. 
 2. Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
 3. Jeśli narzeczeni są ze sobą spowinowaceni – mogą wziąć ślub, jeżeli uzyskają na to zgodę sądu.
 4. Jeśli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym — może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
 5. Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 14.03.2023 r.

Nie znalazłeś informacji?