Zmiana imienia lub nazwiska

Wstecz

Zmiana imienia

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek o zmianę imienia (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej).
 2. Przyjdź do siedziby USC przy ul. gen. Andersa 5.
 3. Jeśli występujesz o zmianę imienia swojego dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.
 4. Zabierz ze sobą wymagane dokumenty (wykaz poniżej).
 5. Na miejscu dokonaj opłaty skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej możesz dokonać wcześniej przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy (zabierz ze sobą oryginał uiszczenia opłaty).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o zmianę imienia wraz z uzasadnieniem (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej)
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

Opłaty

37 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. Zmiana imienia małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
 2. W przypadku złożenia wniosku o zmianę imienia małoletniego dziecka przez jednego z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
 3. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.
 4. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę imienia składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 5. Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona.
 6. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie imienia jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.
 7. Zmiany imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
   a) imienia ośmieszającego,
   b) na imię używane,
   c) na imię, które zostało bezprawnie zmienione,
   d) na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
 8. Zmiana imienia następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
 9. Wniosek o zmianę imienia składa się do wybranego Kierownika USC (lub jego Zastępcy)
 10. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.2020.707 j.t.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019.1000 j.t.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 j.t.).

Nie znalazłeś informacji?