Specific category icon

Przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cyw

Wstecz

Przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij odpowiedni wniosek.
 2. Zabierz  ze sobą wymagane dokumenty (wykaz poniżej).
 3. Nie zapomnij swojego dokumentu tożsamości.
 4. Udaj się do siedziby USC m.st. Warszawy przy ul. Andersa 5.
 5. Na miejscu dokonasz opłaty skarbowej za transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego. Zapłaty opłaty skarbowej możesz dokonać wcześniej przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego - aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu.
 2. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega transkrypcji, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty

50 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po przeniesieniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy. Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2.miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być przeniesiony do rejestru stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która wykaże interes prawny bądź interes faktyczny w przypadku rejestracji zgonu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016.2064 j.t.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2016.1827 j.t.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.)

Wymagane załączniki

 1. Wzór wniosku o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego. Druk: USC-06-01/z.1
 2. Druk pełnomocnictwa do transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego Druk: USC-06-01/z.2

Nie znalazłeś informacji?