null Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

Tłumaczenie na język ukraińskiTłumaczenie na język angielskiTłumaczenie na język rosyjski

 

 

Do uznania ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego konieczne jest złożenie oświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Oświadczenie składane jest przez oboje rodziców. Tutaj dowiecie się jak to zrobić.

Krok po kroku

 1. Przyjdźcie do wybranej siedziby USC w Warszawie. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 2. Na miejscu złożycie oświadczenie o uznaniu ojcostwa– mężczyzna oświadcza, że jest ojcem dziecka, a matka to potwierdza.

[!] Cudzoziemiec, który nie zna języka polskiego, składa oświadczenie w obecności tłumacza. Tłumacz musi przyjść do USC razem z rodzicami dziecka.

Wymagane dokumenty

 1. Do wglądu Wasze dokumenty tożsamości – dowody osobiste lub paszporty.
 2. Cudzoziemki muszą dostarczyć zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego, które potwierdzają stan cywilny matki dziecka, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 3. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa, jeśli w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka jako ojciec został wpisany mąż matki, który nie jest biologicznym ojcem dziecka.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za złożenie oświadczenia.

Miejsce złożenia i odbioru

Sprawę możecie załatwić w wybranej siedzibie Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.
[!] Sprawy nie załatwicie w siedzibie przy:

 • al. Solidarności 80 (Wola),
 • ul. T. Chałubińskiego 8 (Sekcja Obrotu Zagranicznego).

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi

Kierownik USC przyjmie Wasze oświadczenie niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Jeśli kierownik USC odmówi przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa , otrzymacie pisemną odmowę. Macie 14 dni, aby się od niej odwołać do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę USC.

Uwagi

 1. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może złożyć w USC osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może złożyć takie oświadczenie tylko przed sądem.
 2. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, czyli po upływie 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa.
 3. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
 4. Można uznać ojcostwo dziecka: 
  • narodzonego (małoletniego) oraz 
  • nienarodzonego, jeżeli zostało poczęte.
   [!] Nie można uznać ojcostwa dziecka, które jest pełnoletnie.
 5. Dziecko, które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska przy uznaniu ojcostwa.
 6. Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem USC albo przed sądem opiekuńczym.
  [!] Za granicą oświadczenie o uznaniu dziecka może być złożone przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula – jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.
 7. Jeśli życiu matki lub mężczyzny, od którego pochodzi dziecko grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo, uznanie ojcostwa może nastąpić też przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 11.04.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?