Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń

null Wydanie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

Tłumaczenie na język ukraińskiTłumaczenie na język angielskiTłumaczenie na język rosyjski

 

 

Tutaj dowiesz się co zrobić, aby otrzymać z rejestru stanu cywilnego zaświadczenie o:

 • stanie cywilnym,
 • zamieszczonych lub niezamieszczonych w tym rejestrze danych dotyczących wskazanej osoby, 
 • nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.

Krok po kroku

 1. Zapłać opłatę skarbową – szczegółowe informacje znajdziesz sekcji Opłaty.
 2. Złóż w urzędzie wniosek o wydanie zaświadczenia oraz wymagane dokumenty. Możesz to zrobić na kilka sposobów – szczegółowe informacje znajdziesz sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 3. Po rozpatrzeniu wniosku wydamy potrzebne Ci zaświadczenie lub postanowienie o odmowie jego wydania.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 2. Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej, na przykład potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie, które otrzymasz w kasie urzędu czy opłatomacie.
 3. Dokument, który potwierdzi Twój interes prawny, jeżeli nie masz ustawowych uprawnień do otrzymania zaświadczenia. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Uwagi.
 4. Do wglądu dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 5. Jeśli chcesz załatwiać sprawę przez pełnomocnika przygotuj odpowiednie pełnomocnictwo. Jeśli chcesz złożyć kopię takiego pełnomocnictwa musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez:
 • notariusza lub
 • adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie lub
 • upoważnionego pracownika urzędu, który prowadzi sprawę. Musisz wtedy okazać również oryginał dokumentu.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej zależy od rodzaju zaświadczenia:

 • 38 zł – za zaświadczenie o stanie cywilnym, 
 • 24 zł – za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 • 24 zł – za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.

Możliwe opłaty dodatkowe:

 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo, którego udzielasz małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku, wnukowi, prawnukowi) lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty.
 • 17 zł – opłata skarbowa za formularz wielojęzyczny, który możesz otrzymać do zaświadczenia o stanie cywilnym.

Opłatę możesz wpłacić:

 • przelewem na rachunek bankowy urzędu:
  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Centrum Obsługi Podatnika
  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
  W tytule przelewu napisz za co jest ta opłata, np.: „Opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie cywilnym Jana Kowalskiego” – wpisz za jakie zaświadczenie płacisz oraz podaj imię i nazwisko osoby, której zaświadczenie dotyczy.
 • w dowolnej kasie Urzędu m.st. Warszawy,
 • w opłatomacie w dowolnej siedzibie USC m.st. Warszawy – jeśli jest dostępny.

Za formularz wielojęzyczny możesz zapłacić:

 • przelewem na rachunek bankowy:
  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  23 1030 1508 0000 0005 5000 1004
  W tytule przelewu napisz za co jest ta opłata, np.: „Opłata za formularz wielojęzyczny Jana Kowalskiego” – podaj imię i nazwisko osoby, której formularz dotyczy.
 • w dowolnej kasie Urzędu m.st. Warszawy,
 • w opłatomacie w dowolnej siedzibie USC – jeśli jest dostępny.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:

 1. w wybranej siedzibie USC
  [!] Wniosku nie złożysz w siedzibie przy ul. T. Chałubińskiego 8 (Sekcja Obrotu Zagranicznego) oraz w siedzibie przy ul. Falęckiej 10 oraz w siedzibie w al. Solidarności 90.
 2. przez stronę ePUAP,
 3. pocztą.

[!] Wniosek o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego złóż do USC, w którym powinna znajdować się księga.
[!] Wniosek o zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym możesz złożyć w każdym USC w Polsce.
Składam wniosek przez internet
Aby skorzystać z tej opcji musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.

 1. Wejdź na elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – epuap.gov.pl.
 2. Wypełnij wniosek i wybierz sposób płatności.
 3. Dołącz wymagane dokumenty.
 4. Wybierz, w jaki sposób chcesz otrzymać zaświadczenie.
 5. Złóż wniosek.

Zaświadczenia możesz otrzymać w formie dokumentu elektronicznego. 
[!] Zaświadczenie w formie elektronicznej może być wykorzystane wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywane. Wydruk takiego zaświadczenia nie jest dokumentem urzędowym.
Składam wniosek w urzędzie

 1. Sprawdź, gdzie dokładnie możesz złożyć wniosek.
 2. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek. Podpisz go.
  [!] Druki wniosków znajdziesz w sekcji Pliki do pobrania. Są też dostępne w urzędzie.
 3. Zapłać opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia (szczegółowe informacje w sekcji Opłaty).
 4. Dołącz do wniosku wymagane dokumenty.
 5. Złóż wniosek w dowolnej siedzibie USC lub wyślij go pocztą na jej adres.

Jak przekażemy Ci zaświadczenie
Zaświadczenie otrzymasz w formie, o którą poprosisz: papierowej lub elektronicznej. Przekażemy Ci je w podany we wniosku sposób: osobiście w urzędzie, listem poleconym lub drogą elektroniczną.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi

 • Do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego.
 • Do 10 dni roboczych – jeśli akt był sporządzony w innym urzędzie stanu cywilnego i nie został jeszcze przeniesiony do rejestru.

Tryb odwoławczy

Kierownik USC może odmówić wydania zaświadczenia, jeśli nie masz uprawnień do jego otrzymania, np. informacje, o które prosisz dotyczą innej osoby i nie wykażesz interesu prawnego do ich uzyskania. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną o odmowie wydania zaświadczenia. Na złożenie odwołania masz 14 dni od daty otrzymania takiej decyzji. Odwołanie kieruj do Wojewody Mazowieckiego, ale złóż je u kierownika USC, który wydał odmowną decyzję.

Uwagi

 1. Zaświadczenie o stanie cywilnym może otrzymać wyłącznie osoba, której to zaświadczenie dotyczy (art. 49 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego).
 2. Zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby mogą otrzymać: 
  • osoba, której zaświadczenie dotyczy, i jej małżonek, 
  • wstępni: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, 
  • zstępni: dzieci, wnuki prawnuki a także rodzeństwo, 
  • przedstawiciel ustawowy, 
  • opiekun prawny (musi przedstawić prawomocne postanowienie sądu),
  • inne osoby, które wykażą interes prawny na podstawie dokumentu.

[!] Interes prawny masz wtedy, gdy musisz przedstawić zaświadczenie, żeby załatwić swoją sprawę np. w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Aby wykazać taki interes prawny musisz przedstawić w USC dokument, który potwierdzi taką potrzebę np. wezwanie z sądu do złożenia zaświadczenia.

 1. Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego może otrzymać osoba:
  • której dotyczy dokument potwierdzający zdarzenie (np. urodzenie),
  • która wykaże interes prawny,
  • która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.
 2. Wielojęzyczny standardowy formularz do dokumentu urzędowego (tłumaczenie pomocnicze) jest wydawany do zaświadczeń o stanie cywilnym. Formularz nie jest samodzielnym dokumentem. Może być przedstawiany tylko z dokumentem, do którego został wydany, np. z zaświadczeniem o stanie cywilnym.


Wniosek o wydanie formularza możesz złożyć:

 • jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu, do którego ma zostać dołączony,
 • po wydaniu dokumentu, do którego ma być dołączony, pod warunkiem, że został wydany w USC. W tej sytuacji z wnioskiem o wydanie formularza musisz złożyć również ten dokument.

  [!] We wniosku o wydanie formularza musisz podać język państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym ma być sporządzony wielojęzyczny formularz.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 18.03.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?