Rejestracja małżeństw

null Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Krok po kroku

 1. Przyjdź z narzeczoną/-ym do siedziby urzędu, w której zamierzasz zawrzeć związek małżeński.
 2. Zabierzcie ze sobą wymagane dokumenty (wykaz poniżej).
 3. Nie zapomnijcie o dokumentach tożsamości.
 4. Wybierzcie termin ślubu.
 5. Na miejscu wypełnicie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i uiścicie opłatę skarbową.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński – obywatele polscy i cudzoziemcy składają pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa zapewnienie w obecności tłumacza. Małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia.
 2. Cudzoziemcy składają dodatkowo dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu. Jeśli na podstawie zaświadczenia o możności prawnej kierownik USC nie będzie mógł ustalić danych, które musi wpisać do aktu małżeństwa (ustalenia danych osoby i jej stanu cywilnego) cudzoziemiec składa:
  1. odpis aktu urodzenia,
  • A jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim:
  1. odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa) lub
  2. odpis aktu małżeństwa, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa lub
  3. dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.
 3. Wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku, muszą byś przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
 4. Niepełnoletnie kobiety, które ukończyły 16 lat, załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 5. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
  1. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  2. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
 6. Do wglądu dokumenty tożsamości narzeczonych.
 7. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. 84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w dowolnej kasie urzędu, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Akt małżeństwa zostaje sporządzony po zawarciu małżeństwa.

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Uwagi

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.
 2. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 3. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?