Rejestracja małżeństw

null Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Jeśli zdecydowaliście się na ślub cywilny – udajcie się do wybranej siedziby urzędu stanu cywilnego (USC). Tam złożycie zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustalicie termin ślubu. Możecie też zdecydować, czy ślub odbędzie się w urzędzie czy poza nim.
Ślub możecie wziąć, jeśli:

 • jesteście pełnoletni,
 • nie jesteście w związku małżeńskim,
 • nie jesteście ze sobą spokrewnieni w linii prostej (linia prosta to np. ojciec i córka) oraz nie jesteście rodzeństwem,
 • nie jesteście ze sobą spowinowaceni w linii prostej (np. nie może wziąć ślubu synowa i teść),
 • nie jesteście w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).

[!] Więcej przeczytasz w sekcji Uwagi.

Krok po kroku

 1. Przyjdźcie do wybranej siedziby USC w Warszawie. Szczegółowe informacje znajdziecie w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 2. Na miejscu złożycie zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie przygotuje pracownik urzędu i da je Wam do podpisu. 
  [!] Cudzoziemiec, który nie zna języka polskiego składa zapewnienie w obecności tłumacza.
 3. Ustalcie termin ślubu.
 4. Złóżcie wniosek o ślub poza urzędem – jeśli zdecydujecie się na ślub poza lokalem USC.
 5. Oświadczenie o wyborze nazwisk jakie będziecie nosić po zawarciu małżeństwa jest składane na ślubie.

[!] Udajcie się do USC nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu, ponieważ zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa jest ważne 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty

 1. Do wglądu Wasze dokumenty tożsamości – dowody osobiste lub paszporty.
 2. Dowód opłaty skarbowej – w sekcji Opłaty przeczytasz ile i jak możecie zapłacić.
 3. Jeśli jest potrzebne – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa (szczegółowe informacje znajdziesz w dalszej części).
 4. Jeśli nie masz aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, to musisz przygotować:
  • zagraniczny dokument stanu cywilnego, który potwierdza urodzenie,
  • jeśli byłeś wcześniej w związku małżeńskim, przygotuj zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi, że małżeństwo nie istnieje.

Jeśli któreś z Was jest cudzoziemcem dodatkowo:

 1. Cudzoziemiec musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa kraju, którego jest obywatelem. Jeśli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody lub uzyskanie zaświadczenia jest niemożliwe, ponieważ prawo ojczyste cudzoziemca nie przewiduje wydawania takich dokumentów, sąd może zwolnić z obowiązku złożenia tego dokumentu. Sąd ustali wtedy, czy cudzoziemiec może wziąć ślub. W takiej sytuacji musicie mieć ze sobą prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie. Aby je uzyskać, cudzoziemiec musi złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
 2. Jeśli na podstawie składanych dokumentów kierownik USC nie będzie mógł ustalić danych, które wpisuje do aktu małżeństwa (ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego) cudzoziemiec składa odpis aktu urodzenia. Jeśli był wcześniej w związku małżeńskim: 
  • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa,
  • lub odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi jego ustanie (np. wyrok rozwodowy lub odpis aktu zgonu byłego małżonka), unieważnienie małżeństwa lub nieistnienie małżeństwa.

[!] Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
Jeśli chcecie sprawdzić jakie macie prawa związane z przetwarzaniem Waszych danych osobowych w tej sprawie, przeczytajcie naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.
Opłatę możesz zapłacić:
 • w dowolnej kasie urzędu,
 • w opłatomacie w siedzibie USC,
 • przelewem na rachunek bankowy:
Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
W tytule przelewu napisz: „Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa”.
Możliwe dodatkowe opłaty:
1 000 zł – opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego na wniosek.
Opłatę dodatkową możesz zapłacić:
 • w dowolnej kasie urzędu,
 • w opłatomacie w siedzibie USC,
 • przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
23 1030 1508 0000 0005 5000 1004
W tytule przelewu napisz: „opłata dodatkowa za ślub poza urzędem stanu cywilnego”.
[!] Za ślub poza USC zapłać dopiero, gdy kierownik USC wyrazi na niego zgodę. 
Jeśli ślub odbywa się poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia (np. w szpitalu) albo z powodu pozbawienia wolności (np. w więzieniu) – opłata dodatkowa nie jest pobierana.

Miejsce złożenia i odbioru

Sprawę możecie załatwić w wybranej siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.
[!] Sprawy nie załatwicie:

 • przy ul. Grochowskiej 274 (Praga-Południe), 
 • przy ul. Falęckiej 10 (Mokotów), 
 • przy al. Solidarności 90 (Wola), 
 • przy ul. F. Klimczaka 4 (Wilanów), 
 • przy ul. T. Chałubińskiego 8 (Sekcja Obrotu Zagranicznego),
 • w Wydziale Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego na ul. M. Flisa 6.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

Termin odpowiedzi

Akt małżeństwa zostaje sporządzony po zawarciu małżeństwa.

Tryb odwoławczy

Jeśli kierownik USC odmówi udzielenia ślubu, dostaniecie pisemną odmowę. Macie wtedy 14 dni na złożenie wniosku do sądu właściwego dla siedziby USC o rozstrzygnięcie, czy przyczyny podane przez kierownika USC uzasadniają jego odmowę. Jeśli odmowa kierownika USC wynika z orzeczenia sądu – nie możecie już złożyć wniosku do sądu o takie rozstrzygnięcie. 

Uwagi

 1. Małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 2. W dniu zawarcia małżeństwa narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z tych osób nie zna języka polskiego musicie zapewnić tłumacza.
 3. Ślub można wziąć w dowolnym USC na terenie Polski. Możecie też wziąć go poza lokalem USC, w miejscu, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwa uczestników. Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu w wybranym przez narzeczonych miejscu, jeśli uzna, że nie spełnia ono tych wymagań. Jeśli nie ma możliwości przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC we wskazanym przez Was terminie, zostanie zaproponowany inny termin ceremonii. Jeśli nie uzgodnicie terminu z kierownikiem USC, dostaniecie pisemną odmowę. 
  [!] Od tej odmowy nie możecie się odwołać – jest ona ostateczna.
 4. Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
 5. Jeśli narzeczeni są ze sobą spowinowaceni – mogą wziąć ślub, jeżeli uzyskają na to zgodę sądu.
 6. Jeśli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym — może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
 7. Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego.
 8. Podczas wybierania Waszych przyszłych nazwisk pamiętajcie, że:
  1. po ślubie możecie:
   • zachować swoje dotychczasowe nazwiska, 
   • swoje dotychczasowe nazwisko połączyć z dotychczasowym nazwiskiem współmałżonka. To nazwisko może mieć tylko dwa człony (nazwisko dwuczłonowe) na przykład Nowak-Kowalska,
   • zdecydować się na jedno z Waszych nazwisk, które będzie Waszym wspólnym nazwiskiem,
   • nie składać oświadczenia o przyszłym nazwisku – wtedy zachowacie swoje dotychczasowe nazwiska,
  2. powinniście podjąć też decyzję o nazwiskach Waszych dzieci:
   • jeśli po ślubie będziecie nosić różne nazwiska – musicie zdecydować, jakie nazwisko będą nosiły Wasze przyszłe dzieci. Możecie wskazać, że dziecko będzie nosiło nazwisko jednego z Was albo nazwisko, które powstanie z połączenia Waszych nazwisk w dowolnej kolejności (nazwisko matki połączone z nazwiskiem ojca, np. Nowak-Kowalska lub nazwisko ojca połączone z nazwiskiem matki, np. Kowalska-Nowak),
   • jeśli nie złożycie zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci – będą nosiły nazwisko dwuczłonowe, które powstanie z połączenia Waszych nazwisk, w kolejności: nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 8.04.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?