Rejestracja małżeństw

null Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Krok po kroku

 1. Przyjdź z narzeczoną/-ym do siedziby urzędu, w której zamierzasz zawrzeć związek małżeński.
 2. Zabierzcie ze sobą wymagane dokumenty (wykaz poniżej).
 3. Nie zapomnijcie o dokumentach tożsamości.
 4. Wybierzcie termin ślubu.
 5. Na miejscu wypełnicie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i uiścicie opłatę skarbową.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński – obywatele polscy i cudzoziemcy składają pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa zapewnienie w obecności tłumacza. Małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia.
 2. Cudzoziemcy składają dodatkowo dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego. Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątkowo trudne, czyli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody lub uzyskanie zaświadczenia jest niemożliwe, ponieważ prawo ojczyste cudzoziemca nie przewiduje wydawania takich dokumentów, sąd może zwolnić z obowiązku złożenia tego dokumentu – wówczas sąd ustali, czy ta osoba może wziąć ślub. W takiej sytuacji musicie mieć ze sobą orzeczenie sądu w tej sprawie. Jeśli na podstawie zaświadczenia o możności prawnej kierownik USC nie będzie mógł ustalić danych, które musi wpisać do aktu małżeństwa (ustalenia danych osoby i jej stanu cywilnego) cudzoziemiec składa:
  1. odpis aktu urodzenia,
  • A jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim:
  1. odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa) lub
  2. odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie (np. wyrok rozwodowy lub odpis aktu zgonu byłego małżonka) lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.
 3. Wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku, muszą byś przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
 4. Niepełnoletnie kobiety, które ukończyły 16 lat, załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 5. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
  1. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  2. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
 6. Do wglądu dokumenty tożsamości narzeczonych.
 7. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. 84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.
  Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w dowolnej kasie urzędu, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
 2. 1 000 zł -  dodatkowa opłata za ślub poza urzędem na wniosek 
  Zapłaty opłaty dodatkowej można dokonać na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Akt małżeństwa zostaje sporządzony po zawarciu małżeństwa.

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Uwagi

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.
 2. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 3. Ślub można wziąć w dowolnym USC na terenie Polski a także poza lokalem USC, w miejscu, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwa uczestników. Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu w wybranym przez narzeczonych miejscu, jeśli uzna, że nie spełnia ono tych wymagań. Opłata dodatkowa za ślub poza lokalem USC wynosi 1000 zł. .

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?