Rejestracja małżeństw

null Zawarcie związku małżeńskiego

 

 

Flaga Ukrainy

Українська версія   

 

Zamierzasz wziąć ślub, chcesz by ceremonia odbyła się w kościele albo za granicą. Sprawdź, co powinieneś zrobić.

Przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

 • Przyjdź z narzeczoną/-ym do siedziby urzędu, w której zamierzasz zawrzeć związek małżeński.

 • Zabierzcie  ze sobą wymagane dokumenty (wykaz poniżej).

 • Nie zapomnijcie o dokumentach tożsamości.

 • Wybierzcie termin ślubu.

 • Na miejscu wypełnicie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i uiścicie opłatę skarbową.

 

Wymagane Dokumenty

 • Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.

 • Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

 • Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:

 1. Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika.

 2. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

 • Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.

 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 

Opłaty

84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.

W ciągu 7 dni wydane zostanie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

Sale ślubów

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy dysponuje 11 salami ślubów w następujących dzielnicach: Śródmieście (2 sale w Pałacu Ślubów), Bielany, Praga Północ, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Wola – Sale ślubów.

Miejsce ślubu poza lokalem USC wskazują narzeczeni w podaniu do Kierownika USC skladanym w dowolnej siedzibie USC.

 

Uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nieznający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.

Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza.

 

Ślub poza urzędem 

Przyszli małżonkowie mogą wziąć ślub poza urzędem stanu cywilnego. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że musi być to miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie będą musieli zapłacić 1000 zł.

 

Przed duchownym - małżeństwo wyznaniowe wywierające skutki cywilno-prawne

Ślub może mieć charakter wyznaniowy, czyli być tzw. ślubem kościelnym.

Ślub kościelny może mieć moc prawną – ślub konkordatowy lub może nie wywoływać skutków prawnych.

Jeśli chcesz zawrzeć małżeństwo przed duchownym, czyli małżeństwo wyznaniowe wywołujące skutki cywilno - prawne tzw. ślub konkordatowy:

 • Przyjdź z narzeczoną/-ym do siedziby urzędu (za wyjątkiem Pragi-Południe – ul. Grochowska 274 i Mokotowa – ul. Falęcka 10).

 • Zabierzcie  ze sobą wymagane dokumenty (wykaz poniżej).

 • Nie zapomnijcie o dokumentach tożsamości.

 • Na miejscu wypełnicie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i uiścicie opłatę skarbową.

 

Wymagane Dokumenty

 • Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.

 • Cudzoziemcy składają: dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 • Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.

 

Opłaty

84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.

W ciągu 7 dni wydane zostanie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

Uwagi

 • Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nieznający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.

 • Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje wybrany przez narzeczonych kierownik urzędu stanu cywilnego. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

 • Zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie, którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa, duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa. Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

Ślub kościelny – jakich dokumentów będziesz potrzebował w kancelarii kościelnej

Aby sporządzić akt małżeństwa oraz przyjąć ten sakrament powinieneś przynieść do kancelarii 3 miesiące przed planowaną datą ślubu dokumenty:

 • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających małżeństwo (niezbędne, jeśli narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą także skutki cywilnoprawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarty był ślub cywilny.

 • Aktualne (tj. z datą do 3 miesięcy wstecz od daty ślubu) świadectwa chrztu świętego.

 • Dowody osobiste.

 • Ostatnie świadectwa katechizacji.

 • Świadectwa bierzmowania (mogą być razem ze świadectwem chrztu).

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej.

Ślub kościelny (konkordatowy) postępowanie w parafii

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia stałego lub tymczasowego zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej.

 • Na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu narzeczeni zgłaszają się do duszpasterza. Przedstawiają wymagane dokumenty. Wdowcy przedstawiają także kościelne świadectwa zgonu zmarłego współmałżonka.

 • Duszpasterz przeprowadza rozmowę z narzeczonymi i sporządza protokół na urzędowym formularzu. Celem rozmowy jest zbadanie, czy narzeczeni są stanu wolnego, czy nie zachodzą między nimi kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa i czy pragną zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła. Ustala się wstępnie termin ślubu i omawia sprawy związane z przygotowaniem do małżeństwa.

 • Przy zawarciu małżeństwa w formie ślubu "konkordatowego" należy przed ślubem kościelnym przedstawić zaświadczenie z USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Narzeczeni mogą zawrzeć związek cywilny przed ślubem kościelnym; w takim wypadku mają przedstawić świadectwo z USC duszpasterzowi.

 • Narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej.

 • Przed zawarciem małżeństwa wygłasza się przez dwie niedziele zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w innej parafii kieruje duszpasterz, który sporządził protokół przedślubny.

 • Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni, jeśli to możliwe, przystąpić do tego sakramentu przed zawarciem małżeństwa.

 • Ślub odbywa się z zasady w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W uzasadnionych wypadkach można zawrzeć małżeństwo w innych kościele parafialnym, po uzyskaniu od swego proboszcza zgody, zwanej licencją. Licencję wystawia się po ukończeniu katechez przedślubnych i wizytach w poradni rodzinnej oraz po wygłoszeniu zapowiedzi.

Akt zawarcia małżeństwa spisuje się w kancelarii parafii, w której odbędzie się ślub. W tym celu narzeczeni, w uzgodnionym terminie, zgłaszają się z dwoma świadkami i przedstawiają: zaświadczenie z USC do ślubu "konkordatowego" (3 egzemplarze) lub świadectwo zawartego już związku cywilnego oraz - gdy zawierają małżeństwo poza własną parafią - licencję z parafii, gdzie był sporządzony protokół przedślubny, a także, jeśli wcześniej tego nie uczynili, świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.

Świadkowie przedstawiają dowody osobiste.

Zawarcie małżeństwa za granicą przed konsulem

Jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez obywateli polskich za granicą przed polskim konsulem czynności przygotowawcze, jakie należy podjąć obejmują osobiste stawiennictwo przed konsulem, przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości oraz złożenie następujących dokumentów:

 • zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,

 • odpisu aktu urodzenia, w a przypadku pozostawania uprzednio w związku małżeńskim odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu nieistnienia albo odpisu aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

 • jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy – zezwolenia sądu na zawarcie małżeństwa,

 • jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika - zezwolenia sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwa.

Jeżeli konsul uzna, że małżeństwo może być zawarte w wyznaczonej dacie i miejscu, odbywa się ceremonia ślubu, podczas której osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo składają przed konsulem oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.

Małżeństwo zawarte przed konsulem rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla m. st. Warszawy w oparciu o otrzymany od konsula protokół złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Zawarcie małżeństwa za granicą przed organem obcego państwa

Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Polski przed organem obcego państwa należy zwrócić się do kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z  prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Dokument ten może otrzymać obywatel polski oraz cudzoziemiec, którego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Występując z wnioskiem o wydanie wyżej wymienionego zaświadczenia do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego przedstawia się do wglądu dokument tożsamości oraz składa:

 • zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,

 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 38 zł.,

 • jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce – także zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał  uprzednio w związku małżeńskim – również dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Z wnioskiem o wydanie wyżej wymienionego zaświadczenia do konsula może wystąpić obywatel polski. W tym przypadku przedstawia się do wglądu dokument tożsamości oraz składa:

 • zapewnienie,

 • odpis aktu urodzenia, w a przypadku pozostawania uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Nie znalazłeś informacji?