Rejestracja zgonów

Zgłoszenie zgonu

Krok po kroku

 1. Udaj się do dowolnej siedziby USC na terenie miasta stołecznego Warszawy.
 2. Zabierz ze sobą kartę zgonu i dowód osobisty zmarłej/-ego.
 3. Nie zapomnij swojego dokumentu tożsamości.

Wymagane Dokumenty

 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
 3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

Opłaty

Zwolnione z opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
 2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
 3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
 • małżonek lub dzieci zmarłego,
 • najbliżsi krewni lub powinowaci,
 • pełnomocnik rodziny.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783- j.t.).

Wymagane załączniki

Brak.


Nie znalazłeś informacji?
Jeśli chcesz zgłosić awarię bądź interwencję skorzystaj z formularza dostępnego na stronie głównej - " Chcesz zgłosić problem ? "