null Zgłoszenie zgonu

Tłumaczenie na język angielskiTłumaczenie na język ukraińskiTłumaczenie na język rosyjski

 

 

Zanim pochowasz osobę, która zmarła, musisz zgłosić jej zgon w urzędzie stanu cywilnego (USC). Masz na to 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu. Jeśli osoba zmarła na skutek choroby zakaźnej – masz tylko 24 godziny od momentu zgonu.
Kto może zgłosić zgon:

 • współmałżonek osoby, która zmarła,
 • pozostała rodzina zmarłej osoby, np. dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, siostrzenica, bratanek, teściowie,
 • pełnomocnik jednej z wyżej wymienionych osób.

Krok po kroku

 1. Jeśli osoba zmarła w Warszawie, przyjdź do dowolnej siedziby USC w Warszawie. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 2. Zabierz ze sobą kartę zgonu i dokument tożsamości zmarłego. Nie zapomnij też swojego dokumentu tożsamości.
 3. Kierownik USC zarejestruje zgon (czyli sporządzi akt zgonu) w dniu jego zgłoszenia. Po zarejestrowaniu zgonu otrzymasz jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu. Jeśli potrzebujesz kolejne, musisz złożyć wniosek i za nie zapłacić. W niektórych sytuacjach dodatkowe odpisy będą również bezpłatne. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Opłaty.

Wymagane dokumenty

 1. Kartę zgonu dostaniesz od lekarza, który stwierdził zgon.
 2. Dokument tożsamości osoby zmarłej – dowód osobisty lub paszport w przypadku zgonu cudzoziemca.
 3. Do wglądu dokument tożsamości osoby, która zgłasza zgon.
 4. Pełnomocnictwo – jeśli zgon zgłasza pełnomocnik. Jeśli chcesz złożyć kopię pełnomocnictwa musi być ona poświadczona przez notariusza albo adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za zgłoszenie zgonu.
Jeśli potrzebujesz więcej niż 1 skrócony odpis aktu zgonu musisz wypełnić wniosek i zapłacić opłatę skarbową:

 • 22 zł – za odpis skrócony,
 • 33 zł – za odpis zupełny.

[!] Jeśli odpis potrzebny jest Ci np. do złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub uzyskania dowodu osobistego, paszportu bądź alimentów dodatkowy odpis możesz otrzymać bezpłatnie.
Możliwe dodatkowe opłaty

 • 5 zł – opłata za poświadczenie kopii dokumentu (np. pełnomocnictwa) za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu. Opłatę liczymy za poświadczenie każdej zaczętej strony. Jeśli składasz oryginały lub dokumenty już poświadczone za zgodność z oryginałem – nie będziemy pobierać tej opłaty.
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Pełnomocnictwo, którego udzielasz małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku, wnukowi) lub rodzeństwu jest bezpłatne. 

Możesz zapłacić:

 • w dowolnej kasie urzędu,
 • w opłatomacie w siedzibie USC,
 • przelewem na konto.

Przelew zrób na rachunek bankowy:
Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika
Numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
W tytule przelewu napisz za co płacisz, np. Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu zgonu.

Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

[!] Sprawy nie załatwisz w Sekcji Obrotu Zagranicznego przy ul. T. Chałubińskiego 8 i w  Wydziale Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego na ul. M. Flisa 6.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

Termin odpowiedzi

Twoją sprawę rozpatrzymy niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Jeśli kierownik USC odmówi zarejestrowania zgonu, wyda Ci decyzję administracyjną. Od chwili jej otrzymania masz 14 dni, żeby się od niej odwołać do Wojewody Mazowieckiego. Odwołanie zanieś do kierownika USC, który wydał decyzję.

Uwagi

Gdy zgłosisz zgon, osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a jej dowód osobisty zostanie unieważniony.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 22.01.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?