Wstecz

Parkowanie - przewodnik

Abonament parkingowy mieszkańca

Abonament mieszkańca wydawany jest przez Zarząd Dróg Miejskich. Koszt abonamentu wynosi 30 zł rocznie. Rejon obowiązywania abonamentu wyznaczamy, wybierając do 8 parkomatów (może być ich mniej) w promieniu 150 metrów od miejsca zameldowania.

Każdemu mieszkańcowi SPPN wydawany jest tylko jeden abonament, wyłącznie na jeden samochód.

Może go otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN),

 2. jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Abonament upoważnia do parkowania w "strefach tylko dla mieszkańców" B-35.

MAPA ABONAMENTÓW REJONOWYCH W SPPN WARSZAWA (otwarcie w nowym oknie)

19115 – Abonament parkingowy mieszkańca (otwarcie w nowym oknie)

19115 - Abonament parkingowy mieszkańca z domu (otwarcie w nowym oknie)

ZDM – Abonament mieszkańca (otwarcie w nowym oknie)

Abonament obszarowy

Abonament obszarowy pozwala zaparkować na obszarze SPPN obejmującym całe osiedle lub znaczną część dzielnicy np. cały Rakowiec czy Powiśle. Posiadacz abonamentu obszarowego może parkować po obu stronach ulic będących granicami obszaru. Osoba zameldowana na granicy obszaru może wybrać, w którym obszarze będzie obowiązywał abonament. Abonament wydaje Zarząd Dróg Miejskich. Opłata wynosi 600 zł rocznie. Każdemu mieszkańcowi SPPN wydawany jest tylko jeden abonament, wyłącznie na jeden samochód. 

Może go otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN),

 2. jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Abonament upoważnia do parkowania w "strefach tylko dla mieszkańców" B-35.

MAPA ABONAMENTÓW OBSZAROWYCH W SPPN WARSZAWA (otwarcie w nowym oknie)

19115 – Abonament mieszkańca (otwarcie w nowym oknie)

ZDM – Abonament mieszkańca (otwarcie w nowym oknie)

Abonament parkingowy mieszkańca z domu

Od 1 października 2021 r. abonament mieszkańca można załatwić całkowicie przez internet. Koszt abonamentu wynosi 30 zł rocznie. Wydaje go Zarząd Dróg Miejskich. Rejon obowiązywania abonamentu wyznaczamy, wybierając do 8 parkomatów (może być ich mniej) w promieniu 150 metrów od miejsca zameldowania. Zainteresowani nie muszą też osobiście odwiedzać Punktów Obsługi Pasażera ani okazywać oryginałów niezbędnych dokumentów.

Aby przedłużyć abonament lub uzyskać nowy, należy wysłać na adres: abonamentzdomu@zdm.waw.pl:

 1. wniosek (nie ma gotowego wniosku należy go napisać samemu) zawierający swoje imię, nazwisko i datę urodzenia. Zobacz szczegółowy opis procedury - "Abonament z domu – opis procedury" (otwarcie w nowym oknie)

 2. skan potwierdzenia dokonania opłaty abonamentowej i wszystkich niezbędnych dokumentów, zgodnie ze szczegółową procedurą "Abonament z domu – opis procedury" (otwarcie w nowym oknie)

Po weryfikacji, wnioskodawca otrzyma informację o wydaniu abonamentu. Czas wyrobienia dokumentu zdalnie wynosi ok. 7 dni.

Otrzymany abonament należy wydrukować i umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu. 

MAPA ABONAMENTÓW REJONOWYCH W SPPN WARSZAWA (otwarcie w nowym oknie)

19115 – Abonament mieszkańca (otwarcie w nowym oknie)

ZDM – Abonament mieszkańca (otwarcie w nowym oknie)

Identyfikator mieszkańca B-35

Identyfikator B-35 przysługuje posiadaczom abonamentu mieszkańca i upoważnia do postoju w „strefach mieszkańca” na terenie SPPN.

Identyfikator wydaje Zarząd Dróg Miejskich. Za wydanie identyfikatora B-35 nie pobiera się dodatkowych opłat. Identyfikator B-35 zostaje automatycznie przypisany osobie wyrabiającej lub przedłużającej abonament mieszkańca, nie jest on wydawany  fizycznie jako osobny dokument.

Osoba, która załatwia sprawę  związaną z abonamentem stacjonarnie, czyli w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM, dostaje wydrukowany abonament z nadrukowanym numerem kodowym strefy B-35. Osoba składająca wniosek o abonament zdalnie dostaje w odpowiedzi taki sam dokument, ale musi go sobie sama wydrukować.

Identyfikator B-35 dla posiadaczy abonamentu rejonowego pozwala na:

 • zaparkowanie samochodu na tych odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką „nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ” (gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze), które znajdują się w okręgu o promieniu 150 m od miejsca zameldowania lub są przez promień tego okręgu przecinane. Każdy odcinek ma w terenie numer na tabliczce pod znakiem i taki sam numer dostaje mieszkaniec.

 • zaparkowanie samochodu w strefie oznakowanej znakiem B-39 „strefa ograniczonego postoju”, jeśli miejsce zameldowania znajduje się w takiej strefie. Każda strefa w terenie ma swój numer na tabliczce pod znakiem i taki sam numer dostaje mieszkaniec.

Identyfikator B-35 dla posiadaczy abonamentu obszarowego pozwala na:

 • zaparkowanie samochodu na całym obszarze obowiązywania abonamentu, na wszystkich odcinakach oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką „nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ” (gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze),

 • we wszystkich strefach oznakowanych znakiem B-39 „strefa ograniczonego postoju”, które znajdują się na obszarze obowiązywania abonamentu.

MAPA ABONAMENTÓW OBSZAROWYCH W SPPN WARSZAWA (otwarcie w nowym oknie)

MAPA ABONAMENTÓW REJONOWYCH W SPPN WARSZAWA (otwarcie w nowym oknie)

19115 – Identyfikator B-35 (otwarcie w nowym oknie)

ZDM – Identyfikator B-35 (otwarcie w nowym oknie)

Identyfikator Strefy Mieszkańca na Woli

Identyfikatory upoważniają do wjazdu i zatrzymywania się na części wolskich podwórek.

Identyfikatory nie uprawniają do zajmowania miejsc w SPPN. Wydawane są bezpłatnie przez Terenowe Zespołach Obsługi Mieszkańców (otwarcie w nowym oknie) na okres 1 roku lub krótszy zgodnie z dokumentacją określającą tytuł prawny do lokalu. Przysługuje jeden identyfikator na jeden lokal mieszkaniowy lub usługowy.

Aktywna mapa obszarów objętych pilotażem (otwarcie w nowym oknie)

19115 Identyfikator Strefy Mieszkańca na Woli (otwarcie w nowym oknie)

ZGN Wola Parkowanie z identyfikatorem (otwarcie w nowym oknie)

Identyfikator Strefy Mieszkańca w Śródmieściu

Identyfikatory upoważniają do wjazdu i zatrzymywania się na śródmiejskich podwórkach objętych programem. Identyfikator wydawany jest bezpłatnie przez ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminach po wybraniu obszaru objętego programem parkowania.

Identyfikatory mogą otrzymać osoby, które:

 • posiadają meldunek w budynkach w  obrębie podwórka;

 • są właścicielami lub najemcami lokali użytkowych znajdujących się w obrębie podwórka;

 • są dzierżawcami miejsc postojowych zlokalizowanych na obszarze objętym programem;

 • ponadto, uprawnieni do otrzymania identyfikatora są administratorzy nieruchomości znajdujących się w obrębie podwórka oraz podmioty świadczące usługi konserwacyjne, remontowo-budowlane bądź inne na rzecz  administratorów, najemców bądź właścicieli nieruchomości. Szczegóły znaleźć można w regulaminie, obowiązującym na danym obszarze.

Mapa obszaru Śródmieście objętego programem (otwarcie w nowym oknie)

19115 - Identyfikator Strefy Mieszkańca w Śródmieściu (otwarcie w nowym oknie)

ZGN Śródmieście - Identyfikator Strefy Mieszkańca w Śródmieściu (otwarcie w nowym oknie)

Identyfikator Strefy Mieszkańca na Ochocie

Identyfikator uprawnia do wjazdu do każdej ze stref mieszkańca ZGN Ochota w całej dzielnicy (nie ma rejonizacji) oznakowanej na wjeździe – znak zakazu ruchu lub zakazu parkowania, z tabliczką „Nie dotyczy pojazdów z identyfikatorem ZGN Ochota”.

Dotyczy wyłącznie terenów wewnętrznych zarządzanych przez dzielnicę (nie ulic, tj. dróg publicznych). Nie dotyczy on natomiast terenów prywatnych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (np. WSM), które mogą wprowadzać własne zasady na swoich obszarach.

Identyfikator wydawany jest bezpłatnie przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota. Nie ma on żadnego związku z abonamentami SPPN. Przysługuje jeden identyfikator na jeden lokal mieszkaniowy lub usługowy (nie jest istotne, czy w okolicy jest jakaś strefa mieszkańca). Mogą być na nim umieszczone numery rejestracyjne pojazdów wszystkich osób zamieszkujących w danym lokalu.

Identyfikator jest wydawany mieszkańcom na podstawie meldunku, ale można zamiast tego okazać umowę najmu lub akt własności lokalu. Mogą go dostać też właściciele lub użytkownicy lokali użytkowych, a także np. administratorzy wspólnot mieszkaniowych czy firmy konserwatorskie.

Wykaz stref mieszkańca (otwarcie w nowym oknie)

19115 - Identyfikator Strefy Mieszkańca na Ochocie (otwarcie w nowym oknie)

ZGN Ochota - Identyfikator Strefy Mieszkańca na Ochocie (otwarcie w nowym oknie)

Identyfikator Strefy Mieszkańca na Żoliborzu

ZGN Żoliborz nie przewiduje wydawania odrębnych identyfikatorów, ani dodatkowych uprawnień do parkowania na wewnętrznych podwórkach. Wjazd na podwórko będzie ograniczony tylko dla mieszkańców z ważnym abonamentem na strefę SPPN (rejonowym lub obszarowym).

Przed wjazdem na żoliborskie podwórka administrowane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami stawiane są znaki B-35 (zakaz postoju) z dopiskiem „nie dotyczy posiadacza abonamentu mieszkańca ZDM z kodem Z0X” (gdzie X to cyfra od 1 do 7).

To oznacza, że do wjazdu na podwórka będą upoważnieni tylko ci mieszkańcy, którzy są zameldowani w odpowiednim obszarze dzielnicy i posiadają abonament mieszkańca wydany przez ZDM (zarówno rejonowy jak i obszarowy).

Dzięki zmianie w systemie ZDM osoby uprawnione do parkowania na podwórkach administrowanych przez ZGN Żoliborz, a które wykupią abonament po 16 listopada 2021 roku znajdą odpowiedni zapis na swojej karcie.

Osoby, które otrzymały abonament wcześniej, nie muszą wymieniać posiadanych abonamentów, ta zmiana zapisana będzie automatycznie w systemie. Kontrola wykaże czy zaparkowany pojazd posiada uprawnienia do postoju w tym miejscu.

Ważny abonament należy wyłożyć za szybą samochodu. Ułatwi to pracę służbom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa do postoju na miejscach przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców.

19115 Identyfikator Strefy Mieszkańca na Żoliborzu (otwarcie w nowym oknie)

Identyfikator Saska Kępa (SK)

Identyfikatory SK uprawniają do wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu na terenie osiedla Saska Kępa (Strefa SK). 

Strefa SK to część obszaru osiedla Saska Kępa, wyłączona z ruchu i oznakowana znakiem typu B-1 (zakaz ruchu), ograniczona od południa Aleją Stanów Zjednoczonych, od wschodu Kanałem Wystawowym, od północy Al. Waszyngtona, od zachodu ul. Wał Miedzeszyński. Zakaz ruchu wprowadzony jest zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Identyfikatory SK obowiązują tylko w czasie przewidzianym w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu.

Identyfikatory wydawane są na stanowiskach Wydziału Obsługi Mieszkańców w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, przy ul. Grochowskiej 274.

O Identyfikatory SK mogą ubiegać się:

 1. osoby fizyczne, będące dysponentami pojazdu, zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy SK i przedstawiające dokumenty poświadczające zameldowanie (np. dowód osobisty), lub zamieszkujące na terenie Strefy SK i legitymujące się dokumentem poświadczającym posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia lokalu, umowa najmu lokalu itp.),

 2. osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą i mające siedzibę lub miejsce wykonywania działalności na terenie Strefy SK oraz będące dysponentem pojazdu. 

19115 - Identyfikatory dla Saskiej Kępy (SK) (otwarcie w nowym oknie)

Identyfikator Metro Wola (MW)

Z powodu budowy II linii metra na Woli Zarząd Dróg Miejskich wydaje identyfikatory umożliwiające przejazd ul. Górczewską do posesji, które mają dojazd tylko z północnej jezdni tej ulicy. 

Dojazd do posesji przy ul. Górczewskiej 90, 92A, 104, 106, 116 i 118, które mają wjazdy z północnej jezdni ulicy jest możliwy na podstawie wydanego przez Zarząd Dróg Miejskich identyfikatora Metro Wola (MW).
 
Wniosek o wydanie identyfikatora Metro Wola (MW) mogą składać właściciele i najemcy lokali mieszkalnych i garaży oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. 

Identyfikatory Metro Wola (MW) wydawane są bezpłatnie.

19115 - Identyfikator MW - budowa II linii metra na Woli (otwarcie w nowym oknie)

ZDM – Identyfikatory Metro Wola (MW) (otwarcie w nowym oknie)

Identyfikator TK - Trakt Królewski (Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście)

Identyfikatory TK wydawane przez Zarząd Dróg Miejskich uprawniają do poruszania  się po obszarze Traktu Królewskiego, wyłączonym z ruchu i oznakowanym znakiem typu B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach).

Strefa TK:

 • Nowy Świat na odcinku Smolna - Krakowskie Przedmieście,

 • Krakowskie Przedmieście (z wyłączeniem posesji 42/44 oraz odcinka od posesji nr 81 do posesji nr 89),

 • ul. Bednarska na odcinku Furmańska-Krakowskie Przedmieście,

 • ul. Miodowa na odcinku Senatorska-Krakowskie Przedmieście,

 • ul. Ossolińskich na odcinku Moliera-Krakowskie Przedmieście.

Organizacja ruchu w strefie objętej zakazem ruchu (Stare Miasto, Nowe Miasto, Plac Zamkowy) (otwarcie w nowym oknie)

19115 – Identyfikator TK (otwarcie w nowym oknie)

ZDM – Identyfikator TK (otwarcie w nowym oknie)

Karta parkingowa (osoby niepełnosprawne)

Karta upoważnia do parkowania miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta. Karta obowiązuje na terenie Polski, oraz w krajach Unii Europejskiej. Kartę parkingową wydaje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Opata za wydanie karty wynosi 21 zł.

W Warszawie parkowanie na miejscach oznakowanych w wyżej wspomniany sposób jest bezpłatne.

Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych znaków drogowych:

 • B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach”

 • B-3 – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”

 • B-3a – „zakaz wjazdu autobusów”

 • B-4 – „zakaz wjazdu motocykli”

 • B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów”

 • B-35 – „zakaz postoju”

 • B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste”

 • B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste”

 • B-39 – „strefa ograniczonego postoju”

O wydanie karty parkingowej mogą się ubiegać wyłącznie:

 1. osoby, które posiadają ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przed 1 lipca 2014 r., z tytułu przynajmniej jednej przyczyny niepełnosprawności w zakresie schorzeń: narządu wzroku (04-O), narządu ruchu (05-R) lub neurologicznych (10-N), jednocześnie zawierające wskazanie przysługujących uprawnień do posiadania karty parkingowej – punkt 9 wskazań: „spełnia” lub „dotyczy”;

 2. osoby, które posiadają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, potwierdzone w punkcie 9 wskazań wydanego po 30 czerwca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.), o stopniu niepełnosprawności (osoby po 16 r.ż.) lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień – punkt 9 wskazań: „spełnia” lub „dotyczy”;

 3. placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Przedłużenie ważności kart z powodu pandemii

Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

19115 - Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz karta parkingowa dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (otwarcie w nowym oknie)

WCPR – Karta parkingowa (otwarcie w nowym oknie)

19115 - Miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych w SPPN (otwarcie w nowym oknie)

Karta N+ (osoby niepełnosprawne)

Karta N+ wydawana jest bezpłatnie przez Zarząd Dróg Miejskich uprawnia do bezpłatnego parkowania w SPPN na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym. Kartę N+ wydaje się na okres nieprzekraczający trzech lat.

Przysługuje ona kierującym pojazdem legitymującym się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i kartą parkingową (patrz wyżej) oraz kierującym rodzicom i opiekunom prawnym osób niepełnosprawnych.

19115 – Karta N+ (otwarcie w nowym oknie)

ZDM – Karta N+ (otwarcie w nowym oknie)

Karta Powstańca

Karta Powstańca  wydawana jest bezpłatnie przez Zarząd Dróg Miejskich. Uprawnia do bezpłatnego parkowania na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym wyznaczonym w SPPN. Kartę Powstańca wydaje się na okres nieprzekraczający trzech lat.

Karta wydawana jest uczestnikom Powstania Warszawskiego (wymagane jest odpowiednie zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub legitymacja związku zrzeszającego uczestników Powstania Warszawskiego).

19115 – Karta Powstańca (otwarcie w nowym oknie)

ZDM – Karta Powstańca (otwarcie w nowym oknie)

Karta Honorowa

Karta Honorowa  wydawana jest bezpłatnie przez Zarząd Dróg Miejskich. Uprawnia do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym wyznaczonym w SPPN. Kartę wydaje się na okres nieprzekraczający trzech lat.

Karta Honorowa wydawana jest uczestnikom walk o Warszawę w latach 1939-1945 (innych walk o Warszawę niż Powstanie Warszawskie).

19115 – Karta Honorowa (otwarcie w nowym oknie)

ZDM – Karta Honorowa (otwarcie w nowym oknie)


Nie znalazłeś informacji?