null Zgłoszenie urodzenia dziecka

Tłumaczenie na język angielskiTłumaczenie na język rosyjskiTłumaczenie na język ukraiński

 

Jeśli urodziło Ci się dziecko, musisz to zgłosić do urzędu stanu cywilnego (dalej USC) w ciągu 21 dni. Takie zgłoszenie może zrobić matka lub ojciec dziecka albo pełnomocnik rodzica.

Krok po kroku

 1. Zgłoszenie możesz zrobić osobiście w urzędzie lub przez internet. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 2. Kierownik USC zarejestruje urodzenie dziecka, zamelduje je i przekaże Ci jego numer PESEL.
 3. Otrzymasz:
  • jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia,
  • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL),
  • potwierdzenie zameldowania dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).

Wymagane dokumenty

 1. Do wglądu dokument tożsamości rodzica, który zgłasza urodzenie (dowód osobisty lub paszport).
 2. Jeśli ojciec dziecka nie jest mężem matki dziecka, powinien wcześniej złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Tylko wtedy kierownik USC może przyjąć od niego zgłoszenie urodzenia i wpisać jego dane do aktu urodzenia dziecka. Takie oświadczenie ojciec dziecka może złożyć przed:
  • kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego,
  • konsulem Rzeczypospolitej Polskiej,
  • sądem.

   [!] Aby oświadczenie było ważne, matka dziecka powinna je potwierdzić w ciągu 3 miesięcy, licząc od daty złożenia przez ojca oświadczenia. 
   Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może zostać złożone w urzędzie przez rodziców z chwilą rejestracji urodzenia dziecka.
 3. Jeśli jesteś cudzoziemcem musisz przynieść do wglądu oryginały zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, które potwierdzają stan cywilny matki dziecka. Muszą być też przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. 
 4. Jeśli chcesz załatwiać sprawę przez pełnomocnika przygotuj odpowiednie pełnomocnictwo. Jeśli chcesz złożyć kopię takiego pełnomocnictwa musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez:
  • notariusza lub
  • adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie lub
  • upoważnionego pracownika urzędu, który prowadzi sprawę. Musisz wtedy okazać również oryginał dokumentu.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Usługa jest bezpłatna.

Możliwe dodatkowe opłaty:
5 zł – opłata za poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu. Opłatę liczymy za poświadczenie każdej zaczętej strony. Jeśli składasz oryginały lub dokumenty już poświadczone za zgodność z oryginałem – nie będziemy pobierać tej opłaty.
17 zł  – opłata skarbowa za złożenie dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo, którego udzielasz małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku) lub rodzeństwu jest bezpłatne.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. przez internet
 2. osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy – dla dzieci urodzonych w Warszawie

Składam wniosek przez internet
Jeśli masz podpis elektroniczny lub profil zaufany, możesz złożyć wniosek drogą elektroniczną przez ePUAP. Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak skorzystać z e-dowodu
Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebna Ci skrzynka ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem. W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane do urzędu za pośrednictwem serwisu Obywatel i platformy ePUAP.
[!] Aby przyjąć twoje zgłoszenie, urząd musi otrzymać kartę urodzenia dziecka. Do urzędu przekazuje ją w ciągu 3 dni upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – na przykład lekarz, położna.

 1. Zaloguj się do ePUAP wypełnij i podpisz zgłoszenie. 
 2. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku. Kierownik USC może potrzebować od Ciebie wyjaśnień. Podaj w zgłoszeniu swój adres e-mail i numer telefonu – może to przyspieszyć załatwienie sprawy.
 3. Czekaj na odpowiedź urzędu. 

Składam wniosek osobiście w urzędzie

 1. W ciągu 21 dni od sporządzenia karty urodzenia przyjdź do siedziby Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy. Więcej informacji dostaniesz w zaproszeniu ze szpitala, w którym urodziło się Twoje dziecko. Szpital ma 3 dni na przesłanie karty urodzenia do właściwego USC.
 2. Jeśli ojciec dziecka nie jest mężem matki i chce uznać swoje ojcostwo  – musicie oboje przyjść do urzędu.
  [!] Jeśli już wcześniej złożyliście oświadczenie o uznaniu ojcostwa, wtedy nie musicie przychodzić do urzędu oboje.
 3. Dokumenty otrzymasz od razu, w dniu zgłoszenia urodzenia.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

Termin odpowiedzi

Urodzenie dziecka jest rejestrowane w dniu Twojego zgłoszenia.
Jeśli robisz zgłoszenie przez internet – urodzenie jest rejestrowane w następnym dniu roboczym.

Tryb odwoławczy

Kierownik USC może odmówić przyjęcia wybranych przez Ciebie imion dla dziecka. Może tak się stać, gdy uzna, że imiona nie spełniają wymagań ustawowych. Jeśli nie zaproponujesz innego imienia kierownik USC z urzędu wybierze imię dziecka. Dzięki temu zarejestruje urodzenie od razu. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną. Jeśli kierownik USC wyda Ci taką decyzję – masz 14 dni, żeby się od niej odwołać do wojewody. Odwołanie zanieś do kierownika USC, który wydał decyzję. 

Uwagi

 1. Możesz zgłosić wyłącznie dziecko urodzone w Polsce.
 2. Aby przyjąć Twoje zgłoszenie, USC musi otrzymać kartę urodzenia dziecka, którą przekazuje mu szpital w ciągu 3 dni od jej wystawienia.
 3. Urodzenie dziecka musisz zgłosić w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Jeśli nie zgłosisz urodzenia dziecka do urzędu w tym terminie – kierownik USC sam wybierze imię dla Twojego dziecka i zarejestruje jego urodzenie. Zrobi to na podstawie karty urodzenia.
 4. Nie ma sformalizowanej listy imion, które możesz nadać dziecku, ale weź pod uwagę ograniczenia:
  • nie możesz nadać dziecku więcej niż 2 imion,
  • imię nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite,
  • imię nie może być zgłoszone w formie zdrobniałej.
 5. Możesz wybrać imię lub imiona obce niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka. Może to być imię, które nie wskazuje jednoznacznie na płeć, ale powszechnie przypisuje się je do danej płci.
 6. Jeśli dziecko urodziło się martwe – zgłoś jego urodzenie w ciągu 3 dni od wystawienia karty martwego urodzenia. Kartę martwego urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – na przykład lekarz lub położna – i przekaże ją do USC w ciągu 1 dnia od jej wystawienia.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 31.01.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?